Termit tutuksi: sitaatit ja tekijänoikeus

Kuvassa vanhanaikainen kirjoituskone ja kädet

Kirjoitustyössä tulee usein eteen tilanteita, joissa kirjailija haluaa tukea ja elävöittää omaa tekstiään lainaamalla jonkun toisen aiheeseen liittyvää, tekijänoikeudella suojattua tekstiä. Mikäli sitaattioikeuden edellytykset täyttyvät, ei käyttö edellytä siteerattavan teoksen tekijän lupaa. Jotta sitaattioikeutta käytettäisiin oikein, on hyvä tuntea aiheen perussäännöt.

  • Lainattavan tekstin tulee olla julkistettu. Tämä sulkee lainausoikeuden ulkopuolelle esimerkiksi yksityiskirjeet, ellei niitä ole saatettu yleisön saataville oikeudenhaltijan toimesta. Aiemmin julkaisemattoman teoksen käyttö siteerauksissa on toki mahdollista suoran luvan nojalla.
  • Sitaatin on täytettävä hyvän tavan mukaisuuden vaatimus. Lainatulla ja lainaavalla teoksella tulee olla asiallinen yhteys, ja lainatun tekstin tulee jollain tavalla selkeyttää tai havainnollistaa siteeraajan omaa teosta. Pelkkä lisäarvon tuottaminen omaan teokseen siteerauksen avulla ei täytä hyvän tavan mukaisuuden vaatimusta. Hyvän tavan mukaisuus sisältää myös sen, että tekijä ja lähde on yleensä mainittava.
  • Sitaatteja voidaan lain mukaan ottaa omaan käyttöön tarkoituksen edellyttämässä laajuudessa. Sallittua laajuutta ei olla laissa määritelty, vaan se ratkaistaan jokaisessa tapauksessa erikseen. Ratkaisevaa on se, edellyttääkö siteerauksen tarkoitus tietyn mittaisen lainauksen ottamista toisesta teoksesta.

On huomattava, että kirjallinen sitaatti on suora lainaus jostakin teoksesta. Se on erotettava jonkun toisen kirjoittaman teoksen käyttämisestä oman, kirjoitustyön alla olevan teoksen lähteenä. Lähdeteosta käytettäessä aikaisempaa teosta käytetään hyväksi sen sisältämän tiedon vuoksi ja kerrotaan asia omin sanoin, ei suoraan lainaten. Tekijänoikeus suojaa nimenomaisesti ilmaisumuotoa: ei siis tietoa, ideaa tai juonta.

Teoksia voidaan siteerata myös muuten kuin kirjallisesti, kuten esimerkiksi teoksista keskusteltaessa. Teoksia saatetaan siis siteerata vaikkapa radiossa tai televisiossa tai erilaisissa keskustelutilaisuuksissa, joissa analysoidaan esimerkiksi teoksen sisältöä tai teoksessa kuvattua ilmiötä. Kaikissa käyttöyhteyksissä arvioidaan tapauskohtaisesti, täyttyvätkö sitaattioikeuden edellytykset lain tarkoittamalla tavalla.

”Julkistetusta teoksesta on lupa hyvän tavan mukaisesti ottaa lainauksia tarkoituksen edellyttämässä laajuudessa.” (ToL 22 §)

Sitaattioikeus on tekijänoikeuden rajoitus ja poikkeus tekijänoikeuslain pääsääntöön, jonka mukaan lupa tulee lähtökohtaisesti pyytää tekijänoikeussuojan alaisen sisällön hyödyntämiseen.