Bekanta dig med termerna: Utlåningsersättning

Bekanta dig med termerna är en serie artiklar om de viktigaste termerna i anslutning till Sanastos verksamhet och upphovsrätten. Dessa förklaras med konkreta exempel. Den här gången har vi sammanställt ett omfattande informationspaket om utlåningsersättningen.   

Vad är utlåningsersättningen?

Utlåningsersättningen är en upphovsrättslig ersättning som betalas ut för bibliotekslån av verk. Den är en ersättning för att verk används gratis och för den inkomstförlust som detta orsakar upphovspersonerna. Eftersom man kan låna verk gratis på bibliotek, måste upphovspersonerna få en ordentlig upphovsrättsersättning för utlåningen på basis av användningen.

De litterära upphovspersonernas inkomster kommer från flera olika källor. Utlåningsersättningen är en av dessa, och den ökar litterära upphovspersoners möjligheter att livnära sig på sitt arbete.

Vem får utlåningsersättning?

Utlåningsersättningen betalas i Finland för böcker, ljudböcker, noter och inspelningar som har lånats ut på allmänna bibliotek och högskolebibliotek. Ersättningar betalas till upphovspersonerna till de lånade verken: författare, översättare, illustratörer och musiker. Utlåningsersättningarna är personliga. Under upphovspersonens livstid kan de inte överföras till en annan person eller tredje part.

Efter att upphovspersonen har avlidit, överförs rätten till utlåningsersättningen genom arv eller testamente. Utlåningsersättningen är en upphovsrättslig ersättning, vilket betyder att den betalas så länge som verkets upphovsrättsliga skyddstid är i kraft, dvs. i 70 år efter slutet av det år under vilket upphovspersonen avlidit. År 2017 betalades 5,4 % av den utlåningsersättning som Sanasto betalar ut till avlidna upphovspersoners rättsinnehavare.

Hur får jag utlåningsersättning?

Sanasto betalar utlåningsersättningen till textförfattare: författare och översättare. Illustratörer och andra som gör bilder får sin utlåningsersättning via Kopiosto, musiker via Teosto.

Om du är författare eller översättare, får du de utlåningsersättningar som tillhör dig genom att ansluta dig till Sanasto. Du behöver inte separat ansökan om utlåningsersättningarna. Det räcker att du registrerar dig i tjänsten oma.sanasto.fi. När du har loggat in, kommer du åt att lägga till tjänsten dina kontaktuppgifter, ditt kontonummer och en förteckning över dina verk. Det lönar sig att lägga till förteckningen alla de verk och deras upplagor som du har skrivit eller översatt. Utlåningsersättningen betalas ut för verk som har en ISBN-kod och som kan lånas som fysiska exemplar.

Ingen utlåningsersättning betalas tillsvidare för e-böcker. Upphovspersonerna får ersättning för lån av e-böcker på basis av licensavtalet mellan förlaget och biblioteken samt enligt den ersättning som parterna kommit överens om i förlagsavtalet.

Varje författare vars verk lånas på ett bibliotek har rätt till utlåningsersättning.

Hur stor är utlåningsersättningen?

I Finland föreskrivs det i lag att utlåningsersättningen betalas ut enligt antalet lån just till de författare vars verk lånas ut. Ersättningens årliga storlek baserar sig alltså på totalantalet lånade verk. Därför är ersättningen rättvis: varje upphovsperson får en ersättning på basis av bibliotekslånen på sina egna verk. År 2017 uppgick ersättningen till 25 cent per lån.

Om ett verk har flera författare, delas ersättningen jämnt ut mellan författarna. Översättarens andel uppgår till hälften av utlåningsersättningen. I biblioteksklasser som innehåller mycket bilder finns en koefficient som automatiskt tar hänsyn till bildernas andel i verken: till exempel i verk med serier får textförfattaren 37,7 % av den fulla ersättningen från Sanasto. Till illustratörerna betalas utlåningsersättningen via Kopiosto.

År 2017 var genomsnittet för de utlåningsersättningar som betalades via Sanasto 1079 euro och medianen 220,10 euro. Utlåningsersättningen, såsom även andra upphovsrättsersättningar, utgör skattepliktig inkomst för mottagaren.

Om Sanastos utbetalningsprinciper bestämmer Sanastos medlemsorganisationer. Läs mera om Sanastos utbetalningsprinciper.

När betalas utlåningsersättningen ut?

Sanasto betalar utlåningsersättningar till litterära upphovspersoner två gånger om året: i maj och i december. I maj betalas eventuella retroaktiva ersättningar i synnerhet till Sanastos nya kunder och i december delas utlåningsersättningar för föregående års bibliotekslån ut för första gången. Höstens utbetalning är alltså den viktigaste. Bekanta dig med utbetalningstidtabellen här.

Betalas ersättningar ut retroaktivt?

Sanasto betalar ut ersättningar retroaktivt under en period på tre år. Sanastos betalningsgräns är 10 euro. Om de ackumulerade ersättningarna överskrider betalningsgränsen under en period på tre år, betalas summan i samband med följande utbetalning.

Utlåningsersättningar löper ut inom tre år från slutet av året för deras insamlande, ifall de inte kan betalas ut till den upphovsperson som de hör till. De ersättningar som inte har delats ut betalas som tilläggsbetalningar till de Sanasto-kunder vars verk har lånats ut under dessa år.

Vem finansierar utlåningsersättningen?

Utlåningsersättningen betalas av undervisnings- och kulturministeriet. Anslaget för utlåningsersättningar i statens budget uppgår till 14,2 miljoner euro, och den betalas till upphovspersoner genom tre organisationer. Största delen av ersättningen går till författare och översättare.

Hur många upphovspersoner får utlåningsersättning?

Sanasto betalar årligen ut utlåningsersättningar till mer än 7 000 upphovspersoner: författare, översättare, skalder, läroboksförfattare, facklitterära författare, dvs. alla aktörer inom den finländska litteraturen.

För att ersättningarna inte alltför mycket ska koncentreras till några få författare, har Sanasto redan i flera års tid tillämpat en övre gräns för utbetalningen. Den överskridande delen delas ut mellan andra upphovspersoner.

En måttlig indexförhöjning gjordes 1.6.2023 i den maximala utbetalningen: det maximala beloppet är framöver 32 000 € för fysiska boklånTidigare var den maximala utbetalningen 30 000 € om året. Den övre utbetalningsgränsen infördes 2014 och har inte höjts en enda gång därefter.

Sanasto publicerar årligen statistik över sina utbetalningar och de utlåningsersättningar som den betalat ut (på finska). Ur statistiken framgår bland annat hur ersättningsbeloppen har fördelats mellan mottagarna.

Varför är det just Sanasto som betalar ut utlåningsersättningarna och hur finansieras Sanastos verksamhet?

Undervisnings- och kulturministeriet har godkänt Sanasto som upphovsrättsorganisation i Finland för att förvalta utlåningsersättningar när det gäller textförfattare. Av de ersättningar som Sanasto samlat in tas ut ett belopp för utgifter, om vars storlek Sanastos styrelse fattar beslut årligen. Dessa medel används till fullo för att täcka kostnaderna för Sanastos verksamhet. Sanastos utgiftsprocent är den lägsta bland de finländska upphovsrättsorganisationerna.

År 2017 tog Sanasto ut 7,3 % av utlåningsersättningarna och 8 % av de övriga upphovsrättsersättningarna för sin egen verksamhet. Det att förvaltningsutgiften är lägre för utlåningsersättningar än för andra ersättningstyper beror på att denna ersättningstyp utgör största delen av de ersättningar som Sanasto samlar in.

Utöver utlåningsersättningen betalar Sanasto även ut ersättningar för bland annat användningen av litteratur i radio och television samt för dess offentliga framförande. Därtill erbjuder vi rådgivning om upphovsrätten och arbetar i litterära upphovspersoners bästa intresse inom samhället.

Hur skiljer sig utlåningsersättningen från biblioteksstipendiet?

Utlåningsersättningen är inte samma sak som biblioteksstipendier. Biblioteksstipendier är en viktig stödform av konst, som delas ut på basis av prövning. Utlåningsersättningen är däremot en upphovsrättslig ersättning som baserar sig på EU:s uthyrnings- och utlåningsdirektiv. Båda är viktiga.

Biblioteksstipendier har delats ut sedan 1960-talet. Tanken bakom stipendiet har varit att betala författarna kompensation för bibliotekslånen på deras verk, men utdelningen baserar sig inte på användningen av verken på bibliotek. Biblioteksstipendierna delas årligen ut till upphovspersoner vars verk berikar det finländska kulturlivet. Utlåningsersättningen är däremot en upphovsrättsersättning, dvs. den betalas ut enligt den verkliga utlåningen av verken på bibliotek. Varje författare vars verk lånas på ett bibliotek har därmed rätt till utlåningsersättning.

Vad är bakgrunden till utlåningsersättningen?

Utlåningsersättningen baserar sig på upphovsrättslagen och EU:s uthyrnings- och utlåningsdirektiv från 1992. Direktivet förutsätter att upphovspersonerna ska få en skälig ersättning för utlåningen av sina verk eller ha rätten att förbjuda utlåningen.

I de övriga nordiska länderna började man betala ut ersättningar på bibliotekslån redan i mitten av 1900-talet. I Finland började utbetalningarna först 2007. Under flera års tid var anslaget för utlåningsersättningar i Finland mycket lägre n i de övriga nordiska länderna.

Under åren 2011–2016 genomförde Sanasto en stor kampanj för att utlåningsersättningarna skulle höjas till den nordiska nivån och omfatta högskolebibliotek. Det långvariga arbetet för de litterära upphovspersonernas bästa gav resultat: år 2016 godkände riksdagen de förslag som hade presenterats i Sanastos kampanj. Utlåningsersättningsanslaget för 2017 steg till 14,2 miljoner euro, och lånen på högskolebibliotek togs med i systemet för ersättningar.

Hur fungerar utlåningsersättningen i det övriga Europa?

I största delen av de europeiska länderna betalas utlåningsersättningen till upphovspersonerna enligt antalet utlånade verk. I en del nordiska länder betalas utlåningsersättningen genom systemet för biblioteksstipendier: i dessa stipendiesystem hade man redan innan EU-direktivet trädde ikraft på något sätt tagit i beaktande biblioteksanvändningen, och den påverkade beviljandet av stipendierna.

Finlands regering beslutade 1994 att tillämpa EU:s uthyrnings- och utlåningsdirektiv så att systemet för biblioteksstipendier, som grundats på 1960-talet, bibehölls som oförändrat, dvs. helt baserat på prövning, och systemet för utlåningsersättningar verkställdes separat som ett upphovsrättsligt system (regeringens proposition 287/1994, på finska). Ifall EU-direktivet hade i Finland genomförts via stipendiesystemet, skulle det har krävt stora förändringar i biblioteksstipendiernas utdelningsprinciper.

Bli Sanastos kund

Du kan registrera dig som Sanastos kund i webbtjänsten oma.sanasto.fi