Ersättningarna

UTLÅNINGSERSÄTTNING

Upphovsmannens rätt att få ersättning för utlåningen av sina verk på bibliotek baserar sig på EU:s uthyrnings- och utlåningsdirektiv. Om utlåningsersättningen stadgas i 19 § 4 mom. i upphovsrättslagen. År 2006 reviderades upphovsrättslagen på så sätt att upphovsmannen och den till vilken rätten i enlighet med 41 § i upphovsrättslagen övergått har rätt att få ersättning för utlåningen av verk på allmänna bibliotek. Före lagändringen fick upphovsmän ingen ersättning på basis av utlåningen på bibliotek i Finland.

Sanasto delar ut ersättningarna till författare, översättare och redaktörer, Kopiosto till illustratörer av litteratur och Teosto till musiker. Utlåningsersättningarna baserar sig på utlåningsvolymerna på finländska bibliotek. Ersättningen för de enskilda upphovsmännen baserar sig på antalet utlåningstransaktioner. För att kunna få en ersättning ska upphovsmannen registrera sig i Sanastos system för utlåningsersättningar.

Användning av litterära verk i radio och tv

Genom ett beslut av undervisnings- och kulturministeriet förvaltar Sanasto avtalslicensen i enlighet med 25 f § 1 och 3 mom. i upphovsrättslagen. På basis av ifrågavarande paragraf är det även möjligt att bevilja tillstånd och samla in ersättningar för användningen av litterära verk som omfattas av upphovsrättsskyddet i radio och TV. Tidigare har det varit Sanastos medlemsorganisationer som har betalat ut ersättningarna för användningen av verk i radio och TV. Förvaltningen av avtalslicensområdet övergick till Sanasto den i maj 2010.

Ersättningar för utlåning via Celia

På basis av avtalet mellan statens specialbibliotek Celia och Sanasto får rättsinnehavarna ersättning för användningen av litterära verk i Celias utlåningssystem. Celia har förmedlat verk till sina kunder sedan 2006.

17 § i upphovsrättslagen gör det möjligt att göra verk tillgängliga för vissa specialgrupper. På basis av denna paragraf får man genom upptagning av ljud framställa exemplar av utgivna litterära verk för personer med läshinder. Paragrafen förutsätter att användaren inte får behålla exemplaret varaktigt. I Celias utlåningssystem måste användaren själv förstöra exemplaret efter att lånetiden har gått ut. Sanasto och Celia har i samarbete kommit överens om en ersättning som betalas till upphovsmännen för att Celia ska kunna fortsätta med den välfungerande tjänsten. Läs mera om utlåningen via Celia!

Läromedel som säljs med stöd av tvångslicens

Sanasto och statens specialbibliotek Celia har avtalat om den ersättning som betalas ut för ljudböcker som säljs med stöd av 17 § i upphovsrättslagen. Ifrågavarande tvångslicensbestämmelse gör det möjligt att göra litterära verk tillgängliga för synskadade och andra personer med läshinder. På basis av paragrafen har upphovsmannen rätt att få ersättning för försäljningen av sina verk men kan inte förbjuda användningen av sina verk i situationer som täcks av tvångslicensen. Sanasto betalar ut de ersättningar som samlats in på basis av de sålda läroböckerna till böckernas upphovsmän i förhållande till antalet upphovsmän per bok. Läs mera om Celias läroböcker.