Lausunto hallituksen esityksestä laiksi Saavutettavuuskirjasto Celiasta sekä yleisistä kirjastoista annetun lain 11§:n muuttamisesta

Älypuhelin ja kuulokkeet, äänikirjan kuuntelu

Sanasto on 15.6.2022 antanut lausunnon eduskunnan sivistysvaliokunnalle hallituksen esityksestä laiksi saavutettavuuskirjasto Celiasta sekä yleisistä kirjastoista annetun lain 11 §:n muuttamisesta (HE 95/2022 vp).

Tämä artikkeli on tiivistelmä lausunnostamme. Pääset lukemaan lausunnon kokonaisuudessaan tästä linkistä.

Kirjaston asema ja tarkoitus sekä lukemisesteisten piirin rajaaminen (1 §)

Sanasto pitää yleisesti hyvänä ja kannatettavana esitettyä uudistusta, jolla päivitetään Saavutettavuuskirjasto Celiaa koskevaa lainsäädäntöä. Sanasto pitää tärkeänä, että kaikille kansalaisille turvataan yhdenvertainen mahdollisuus nauttia kirjallisesta kulttuurista ja osallistua täysimääräisesti yhteiskunnan toimintaan. Samassa yhteydessä kiinnitämme huomiota siihen, että tämä mahdollistetaan hyödyntämällä tekijöiden luomia teoksia tekijänoikeuden rajoitussäännöksen nojalla. Katsomme perustelluksi, että tekijöiden oikeutettuihin etuihin ja mahdollisuuteen saada korvaus luomiensa teosten hyödyntämisestä kiinnitetään myös huomiota ja käytännöt saatetaan samassa yhteydessä myös tämän osalta ajan tasalle ja vastaamaan tällä hetkellä tapahtuvan käytön muotoja.

Pidämme hyvänä, että kirjaston asemaa ja tarkoitusta kuvaavassa pykälässä viitataan nimenomaisesti tekijänoikeuslain 17 a §:n 1 momenttiin, jossa määritellään lukemisesteinen henkilö. Rajoitussäännöksiä tulee aina tulkita suppeasti ja varmistaa, ettei tekijänoikeutta rajoiteta enempää kuin on tarpeen.

Kirjaston tehtävät ja teknologianeutraali korvaus tekijöille teosten hyödyntämisestä (2 §)

Näkövammaisille ja lukemisesteisille tarjotaan enenevässä määrin kirjallisuutta myös verkon välityksellä joko suoratoistona tai teoksia ladattavaksi tarjoamalla. Hallituksen esityksen mukaan vuonna 2021 selvästi suurin osa Celian kokonaislainauksesta tapahtui verkkolainoina (73,9 %). Kokonaislainamäärä on merkittävä, reilusti yli miljoona käyttötapahtumaa vuosittain. Pidämme tärkeänä, että uuden lain säätämisen yhteydessä myös teosten korvauskäytännöt päivitetään niin, että tekijät saavat korvauksen rajoitussäännöksen nojalla tapahtuvasta teosten hyödyntämisestä siitä riippumatta, tapahtuuko käyttö perinteisesti lainaamalla vai käyttämällä teoksia suoratoistopalvelun kautta välitettynä.

Kirjaston käyttösäännöt (4 §)

Hallituksen esityksen mukaan Saavutettavuuskirjasto Celia antaa käyttösäännöt, joita kirjaston asiakkaiden tulee noudattaa. Pidämme hyvänä, että asiasta on esitetty säädettävän lain tasolla. Näkemyksemme mukaan asiakkuuden perusteet tulee määritellä kirjaston käyttösäännöissä muiden hallituksen esityksessä mainittujen seikkojen lisäksi.

Tekijänoikeuslaissa edellytetään, että toimintaa harjoittavan valtuutetun yhteistön tulee varmistaa, että teosten kappaleet saatetaan yksinomaan lukemisestedirektiivissä tarkoitettujen henkilöiden saataville ja että saavutettavassa muodossa olevien kappaleiden luvatonta saataviin saattamista ehkäistään. Asiakkuuden perusteet, eli lukemisesteisten piirin määritelmä, tulee tuoda kirjaston asiakkaille selkeästi esiin. Näkemyksemme mukaan tämä tapahtuu parhaiten kirjaston käyttösäännöissä, joita kirjaston asiakkaiden tulee noudattaa. Asiakkuuden perusteita ei pidä jättää käyttösäännöistä erillisten käytänteiden ja ohjeistusten varaan.

Yhteistyö ja siitä seuraava vastuu (6 §)

Pidämme kannatettavana sitä, että yhteistyötä yleisten kirjastojen, muiden kirjastojen (esimerkiksi korkeakoulukirjastot) sekä koulujen ja oppilaitosten kanssa säädetään lain tasolla. Yhteistyö merkitsee tosiasiallisesti sitä, että Saavutettavuuskirjasto Celialle osoitettua erityistehtävää hoitaa käytännössä suuri joukko eri toimijoita. Tämä asettaa yhteistyötahoille korostetun vastuun huolehtia siitä, että niiden kautta erityiskirjaston asiakkaiksi liittyvät henkilöt kuuluvat lukemisesteisten piiriin eikä aineistoa päädy piirin ulkopuolelle.