Asiakkuussopimuksen sopimusehdot

Voit tutustua tässä Sanaston asiakkuussopimuksen sopimusehtoihin. Liity asiakkaaksemme verkkopankkitunnuksillasi asiakkuusjärjestelmässämmeMikäli sinulla ei ole verkkopankkitunnuksia, ota yhteyttä meihin. Postitamme sinulle paperisen asiakkuussopimuksen. 

 

1 § Sopimusosapuolet

Sopimus solmitaan kirjallisuuden alan tekijänoikeusjärjestö Sanasto ry:n ja Tekijän välillä sähköisesti osoitteessa oma.sanasto.fi.

2 § Sopimuksen tarkoitus

Tekijä luovuttaa Sanastolle sopimuksessa määritellyt oikeudet ja antaa Sanastolle oikeuden valvoa ja hallinnoida kyseisiä oikeuksia näiden sopimusehtojen mukaisesti.

Tekijän sopimuksella Sanastolle luovuttamat oikeudet koskevat, sopimuksessa mainituin rajoituksin, kaikkia kirjallisuuden alaan kuuluvia teoksia, jotka Tekijä on luonut ja tulee myöhemmin luomaan.

3 § Sopimuksella Sanastolle luovutettavat oikeudet

Sopimuksella Tekijä luovuttaa Sanastolle oikeuden solmia teosten käyttämistä koskevia sopimuksia, joilla Sanasto myöntää

a. oikeuksia valmistaa kappaleita teoksesta tai sen osasta
b. oikeuksia saattaa teos yleisön saataviin (muun muassa välittämällä teos yleisölle, esittämällä teos julkisesti, levittämällä teoksen kappaleita yleisön saataviin).

Sopimus ei rajoita Tekijän mahdollisuutta sopia itse olemassa olevien ja tulevien teostensa käyttämisestä eri yhteyksissä. Sopimus ei koske niitä oikeuksia, jotka Tekijä on luovuttanut tai tulevaisuudessa luovuttaa teosten julkaisemista koskevissa kustannussopimuksissa. Edellä olevasta poiketen Tekijä kuitenkin luovuttaa Sanastolle yksinomaisen oikeuden hallinnoida teostensa käyttöä tekijänoikeuslain sopimus- ja pakkolisenssisäännösten perusteella tai muissa teosten kollektiivisissa käyttötilanteissa, joita Sanasto hallinnoi.

Tekijä voi vedota tekijänoikeuslakiin perustuvaan kielto-oikeuteen. Tekijän on ilmoitettava asiasta kirjallisesti Sanastolle viimeistään kolme kuukautta ennen kiellon voimaanastumista.

4 § Oikeuksien hallinnointi

Hallinnoidessaan luovutettuja oikeuksia Sanasto

a. solmii teosten käyttämistä koskevia sopimuksia,
b. päättää käytön ehdoista ja perii korvauksia teosten käyttämisestä myös tätä sopimusta edeltävältä ajalta,
c. tilittää kerätyt varat edelleen Tekijöille vähennettynä oikeuksien hallinnoinnista ja valvonnasta aiheutuneilla kustannuksilla,
d. oikaisee tarvittaessa virheellisen tai puutteellisen tilityksen omasta aloitteestaan tai Tekijän tekemän aiheellisen kirjallisen huomautuksen perusteella.

Suorittaessaan sopimuksen mukaisia tehtäviä, Sanasto voi esiintyä oikeudenkäynnissä ja muussa yhteydessä Tekijän puolesta omissa nimissään teosten käyttämistä ja korvausoikeuksia koskevissa asioissa sekä asianomistajana tekijänoikeuden loukkauksia koskevissa asioissa, tehdä välityssopimuksia ja suorittaa kaikki muutkin tehokkaan valvonnan edellyttämät toimet.

Sopimukseen perustuvien oikeuksien luovutus käsittää Suomen sekä muut maat. Sanastolla on oikeus solmia tekijänoikeuksien valvontaa tai hallinnointia koskevia vastavuoroisuussopimuksia taikka muita sopimuksia tekijänoikeusjärjestöjen ja muiden yhteisöjen kanssa.

5 § Sanaston velvollisuudet

Sanaston tulee toimia kaikissa toimissaan Tekijän edun mukaisesti. Sanastolla on velvollisuus pyytää Tekijän erillinen hyväksyntä, jos teoksen käyttölupaa pyytävä taho hakee itselleen oikeutta kääntää, muuttaa tai muunnella teosta tai esittää teos toisessa kirjallisuus- tai taidelajissa. Sanastolla on velvollisuus pyytää Tekijän erillinen hyväksyntä, jos teoksen käyttölupahakemuksesta käy ilmi, että teosta tullaan mahdollisesti käyttämään Tekijän moraalisia oikeuksia loukkaavalla tavalla.

6 § Tietojen luovuttaminen ja päivittäminen

Tekijä sitoutuu antamaan Sanastolle oikeuksien hallinnoinnin ja valvonnan kannalta tarpeelliset tiedot, kuten henkilötunnuksen, osoitetiedot, maksuyhteystiedot ja tarvittavat tiedot tämän sopimuksen piiriin kuuluvista teoksista, sekä pitämään kyseiset tiedot ajan tasalla. Sanasto ei ole velvollinen tilittämään korvauksia teoksesta, jota koskevaa tietoa ei ole ilmoitettu Sanastolle.

7 § Sanasto-sopimuksen voimassaolo

Sopimus tulee voimaan, kun Tekijä on hyväksynyt sopimusehdot. Sopimus on voimassa, kunnes Tekijän teosten suoja-aika on päättynyt. Sopijapuoli voi kirjallisesti irtisanoa sopimuksen päättymään sen kalenterivuoden lopussa, jonka aikana irtisanomisilmoitus on toimitettu toiselle sopijapuolelle.

Tekijä sitoutuu sellaisiin sopimuksen soveltamista koskeviin muutoksiin, jotka johtuvat lainsäädännön muutoksista, kansainvälisistä sopimuksista tai yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta. Sopimus ei aiheuta muutoksia niihin valtakirjoihin tai luovutussopimuksiin, joilla Tekijä on aikaisemmin luovuttanut tekijänoikeutensa kokonaan tai osittain tai oikeuden sen valvontaan toiselle.

8 § Sopimuskappaleet ja riitojen ratkaisu

Kumpikin sopijapuoli saa yhden samansisältöisen sopimuskappaleen. Sopimuksesta aiheutuvat riidat ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa.