Asiakkuussopimuksen sopimusehdot

Liity asiakkaaksemme verkkopankkitunnuksillasi oma.sanasto.fi-palvelussaMikäli sinulla ei ole verkkopankkitunnuksia, ota yhteyttä meihin. Postitamme sinulle paperisen asiakkuussopimuksen.

1 § Sopimusosapuolet

Tämä sopimus on solmittu kirjallisuuden alan tekijänoikeusjärjestö Sanasto ry:n ja Tekijän välillä.

2 § Sopimuksen tarkoitus

Tekijä valtuuttaa Sanaston tässä sopimuksessa tarkemmin määritellyllä tavalla hallinnoimaan oikeuksiaan ja valvomaan teostensa käyttöä. Sopimus koskee kaikkia kirjallisuuden alaan kuuluvia teoksia, jotka Tekijä on luonut ja tulee myöhemmin luomaan.

3 § Valtuutus oikeuksien hallinnointiin

Tekijä valtuuttaa Sanaston sopimaan teostensa saattamisesta yleisön saataviin sekä keräämään, hallinnoimaan ja tilittämään teostensa käytöstä kertyviä korvauksia seuraavilla alueilla:

a) Teosten kirjastolainaaminen
b) Teosten kappaleiden valmistaminen ja yleisön saataviin saattaminen arkistoissa, kirjastoissa ja museoissa. Edellä mainittu kattaa myös sen, että yleisöön kuuluvalla henkilöllä on mahdollisuus saada teos saataviinsa itse valitsemastaan paikasta ja itse valitsemanaan aikana.
c) Teosten kappaleiden valmistaminen vammaisten käyttöön
d) Teosten kappaleiden valmistaminen, lähettäminen ja välittäminen radiossa, televisiossa ja lähettäjäyritysten sähköisissä palveluissa ja arkistoissa
e) Teosten julkinen esittäminen
f) Yksittäisten runojen ja tekstikatkelmien kappaleiden valmistaminen osana uutta painettua, sähköistä tai muuta materiaalia
g) Teosten kappaleiden valmistaminen näyttämistä varten

Valtuutus kattaa Suomen sekä muut maat.

Sopimus ei rajoita Tekijän mahdollisuutta itse sopia olemassa olevien ja tulevien teostensa käytöstä eri yhteyksissä. Sopimus ei aiheuta muutoksia niihin valtakirjoihin tai luovutussopimuksiin, joilla Tekijä on aikaisemmin luovuttanut tekijänoikeutensa kokonaan tai osittain tai oikeuden sen valvontaan toiselle.

4 § Sanaston tehtävät ja velvollisuudet

Tämän sopimuksen nojalla Sanasto

a. solmii teosten käyttöä koskevia sopimuksia,
b. päättää käytön ehdoista ja perii korvauksia teosten käytöstä,
c. valvoo teosten käyttöä,
d. tilittää teosten käytöstä kerätyt varat Tekijälle vuosikokouksen vahvistamien tilitysperiaatteiden mukaisesti.

Suorittaessaan tämän sopimuksen mukaisia tehtäviä Sanastolla on oikeus esiintyä oikeudenkäynnissä ja muussa yhteydessä Tekijän puolesta omissa nimissään teosten käyttöä ja korvausoikeuksia koskevissa asioissa sekä asianomistajana tekijänoikeuden loukkauksia koskevissa asioissa, ja suorittaa kaikki muut tehokkaan valvonnan edellyttämät toimet.

Sanastolla on oikeus solmia tekijänoikeuksien hallinnointia tai valvontaa koskevia vastavuoroisuus-sopimuksia taikka muita tehtäviensä toteuttamiseksi tarpeellisia sopimuksia tekijänoikeusjärjestöjen ja muiden yhteisöjen kanssa.

Sanastolla on velvollisuus toimia Tekijän edun mukaisesti.

5 § Tietojen antaminen ja päivittäminen

Tekijä sitoutuu antamaan Sanastolle oikeuksien hallinnoinnin ja valvonnan kannalta tarpeelliset tiedot, kuten henkilötunnuksen, osoitetiedot, maksuyhteystiedot ja tarvittavat tiedot tämän sopimuksen piiriin kuuluvista teoksista, sekä pitämään kyseiset tiedot ajan tasalla. Sanasto ei ole velvollinen tilittämään korvauksia, mikäli Tekijä ei ole ilmoittanut Sanastolle ajantasaisia teostietoja tai muita tilitystä varten tarvittavia tietoja.

6 § Hallinnoitavia alueita koskevat muutokset

Sanaston vuosikokous voi päättää tämän sopimuksen 3 §:n mukaisten hallinnoitavien alueiden muuttamisesta, mikäli se on tarpeen lainsäädännöstä, kansainvälisistä sopimuksista, tekijänoikeuksien yhteishallinnoinnissa tapahtuvasta kehityksestä tai muusta vastaavasta syystä johtuvien muutosten takia.

Mikäli Sanaston vuosikokous muuttaa hallinnoitavia alueita, Sanasto ilmoittaa tästä viipymättä Tekijälle. Vuosikokouksen päätöksellä muutetut hallinnoitavat alueet tulevat osaksi tätä sopimusta, ellei Tekijä vastusta muutoksia kirjallisesti kolmen kuukauden kuluessa Sanaston ilmoituksen päiväyksestä.

7 § Valtuutuksen peruuttaminen

Tekijällä on oikeus peruuttaa Sanastolle antamansa valtuutus joko kokonaan tai osittain ilmoittamalla siitä kirjallisesti Sanastoon. Ilmoituksesta tulee käydä selkeästi ilmi, mitä oikeuksien hallinnoinnin aluetta tai alueita peruutus koskee. Valtuutuksen peruuttaminen tulee voimaan sen kalenterivuoden päättyessä, jona peruutusilmoitus on tehty. Tekijällä on valtuutuksen peruuttamisesta huolimatta oikeus saada Sanaston ennen valtuutuksen päättymistä keräämät korvaukset.

Tekijällä on oikeus peruuttaa hallinnoinnin luovutus osittain myös valtuutuksen antamisen yhteydessä, jolloin peruutus tulee voimaan välittömästi.

8 § Sopimuksen voimassaolo

Sopimus tulee voimaan, kun Tekijä on hyväksynyt sopimusehdot sähköisesti.*

Sopimus on voimassa, kunnes Tekijän teosten suoja-aika on päättynyt tai tekijän peruuttaessa valtuutuksen kokonaan sen kalenterivuoden loppuun saakka, jona peruutus on tehty.

9 § Sopimuskappaleet ja riitojen ratkaisu

Tämä sopimus on solmittu sähköisesti. ** Kumpikin sopijapuoli saa yhden samansisältöisen sopimuskappaleen.

Tästä sopimuksesta aiheutuvat erimielisyydet ratkaistaan ensi sijassa osapuolten välisin neuvotteluin. Jos neuvotteluin ei päästä sovinnolliseen ratkaisuun, asia ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa tai markkinaoikeudessa.

 

Jos olet solminut sopimuksen paperilla:

* Sopimus tulee voimaan, kun sopimusosapuolet ovat allekirjoittaneet sopimuksen.

** Tämä sopimus on laadittu yhtenä kappaleena. Sanasto säilyttää alkuperäisen sopimuksen ja toimittaa Tekijälle jäljennöksen.