Sanastos kundavtal

Du kan bli kund hos oss vid adressen oma.sanasto.fi.

1 § Avtalsparterna

Detta avtal har ingåtts mellan upphovsrättsorganisationen inom litteratur Sanasto rf och Upphovspersonen.

2 § Syftet med avtalet

Upphovspersonen befullmäktigar Sanasto att på det sätt som närmare definieras i detta avtal förvalta sina rättigheter och övervaka användningen av sina verk. Avtalet gäller alla litterära verk som Upphovspersonen har skapat och kommer att senare skapa.

3 § Fullmakt för förvaltningen av rättigheter

Upphovspersonen befullmäktigar Sanasto att avtala om tillgängliggörandet av sina verk för allmänheten samt att samla in, förvalta och betala ersättningar för användningen av verken inom följande områden:

a)  Bibliotekslån av verken
b) Produktion och förmedling av exemplar av verk för allmänheten på arkiv, bibliotek och museer. Detta omfattar även situationer där en person kan få åtkomst till ett verk på en plats och vid en tidpunkt som personen själv väljer.
c)  Tillverkning av exemplar av verken för handikappade
d)  Tillverkning, sändning och förmedling av exemplar av verken i radio, television och i avsändarföretagens elektroniska tjänster och arkiv
e)  Offentligt uppförande av verken
f)  Tillverkning av separata stycken av dikter och textstycken som en del av nytt tryckt, elektroniskt eller annat material
g)  Tillverkning av exemplar av verken för uppvisande

Fullmakten täcker Finland och andra länder.

Avtalet begränsar inte Upphovspersonens möjlighet att själv avtala om användningen av sina existerande och kommande verk i olika sammanhang. Avtalet orsakar inga ändringar i de fullmakter eller överlåtelseavtal genom vilka Upphovspersonen tidigare fullt eller delvis överlåtit sin upphovsrätt eller rätten till dess övervakning till en annan.

4 § Sanastos uppgifter och skyldigheter  

Med stöd av detta avtal ska Sanasto

a.  ingå avtal om användningen av verken,
b.  besluta om villkoren för användningen och uppbära ersättning för användningen av verk,
c.  övervaka användningen av verken,
d.  betala de medel som har insamlats för användningen av verk till Upphovspersonen enligt av årsstämman fastställda betalningsprinciper.

Vid förräntande av sina uppgifter i enlighet med detta avtal har Sanasto rätt att vid en rättegång eller i andra sammanhang uppträda på Upphovspersonens vägnar i eget namn i ärenden som gäller användningen av och ersättningsrättigheterna till verken samt som målsägande i ärenden som gäller kränkning av upphovsrätten, samt vidta alla andra åtgärder som krävs för effektiv övervakning.

Sanasto har rätt att ingå reciprocitetsavtal om övervakningen eller förvaltningen av upphovsrätten eller andra avtal som är nödvändiga för genomförandet av Sanastos uppgifter med upphovsrättsorganisationer och andra samfund.

Sanasto är skyldig att agera i Upphovspersonens bästa intresse.

5 § Överlåtelse och uppdatering av uppgifter

Upphovspersonen åtar sig att ge Sanasto den information som är nödvändig med tanke på förvaltningen och övervakningen av rättigheterna, till exempel personbeteckning, adressuppgifter, betalningsförbindelseuppgifter och nödvändiga uppgifter om de verk som detta avtal omfattar, samt att hålla nämnda uppgifter uppdaterade. Sanasto är inte skyldig att betala ersättningar ifall Upphovspersonen inte har gett Sanasto uppdaterade uppgifter om verken eller andra uppgifter som behövs för betalningen.

6 § Ändringar gällande de förvaltade områdena

Sanastos årsstämma kan besluta om en ändring av de förvaltade områdena enligt 3 § i detta avtal, ifall detta är nödvändigt med anledning av ändringar i lagstiftningen, internationella avtal eller av utvecklingen i kollektiv förvaltning av upphovsrätt eller av annan motsvarande anledning.

Om Sanastos årsstämma ändrar de förvaltade områdena, meddelar Sanasto Upphovspersonen omedelbart om detta. De förvaltade områden som ändrats genom ett beslut av årsstämman blir en del av detta avtal ifall Upphovspersonen inte skriftligen motsätter sig ändringarna inom tre månader från datumet på Sanastos meddelande.

7 § Återkallelse av fullmakten

Upphovspersonen har rätt att återkalla sin fullmakt till Sanasto, antingen helt eller delvis, genom att meddela Sanasto skriftligen om detta. Av meddelandet ska tydligt framgå vilket område eller vilka områden inom förvaltningen av rättigheterna återkallelsen gäller. Återkallelsen av fullmakten träder i kraft vid utgången av det kalenderår under vilket meddelandet om återkallelse har lämnats. Trots återkallelse av fullmakten har Upphovspersonen rätt att få de ersättningar som Sanasto samlat in innan fullmakten avslutas.

Upphovspersonen har rätt att återkalla överlåtelsen av förvaltningen delvis även i samband med givandet av fullmakten, i vilket fall återkallelsen träder i kraft omedelbart.

8 § Avtalets giltighet

Avtalet träder i kraft när Upphovspersonen har accepterat avtalets villkor elektroniskt.*

Avtalet är i kraft tills skyddstiden för Upphovspersonens verk har gått ut eller, när Upphovspersonen återkallar fullmakten i dess helhet, till slutet av det kalenderår under vilket återkallelsen har gjorts.

9 § Avtalsexemplar samt lösande av tvister

Detta avtal har ingåtts elektroniskt.** Vardera avtalsparten erhåller ett avtalsexemplar med lika ordalydelse.

Meningsskiljaktigheter som föranleds av detta avtal avgörs i första hand med förhandlingar mellan parterna. Ifall förhandlingarna inte leder till en lösning, avgörs ärendet vid Helsingfors tingsrätt eller vid marknadsdomstolen.

Om detta avtal har ingåtts på papper:

*Avtalet träder i kraft när avtalsparterna har undertecknat det.

**Detta avtal är uppgjort i ett exemplar. Sanasto behåller originalavtalet och sänder Upphovspersonen en kopia av det.