Lainauskorvaukset esillä eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan lausunnossa vuoden 2015 talousarvioesityksestä

Eduskunnan tulevaisuusvaliokunta on lausunnossaan vuoden 2015 talousarvioesityksestä (TuVL 3/2014) nostanut esiin lainauskorvausten matalan tason ja opetus- ja tutkimuskirjastojen puuttumisen korvauksen piiristä.

Lausunnossa todetaan, että lainauskorvauksiin varattu määräraha on Suomessa muihin Pohjoismaihin verrattuna alhainen. Valiokunta ottaa huomioon luovan alan näkemyksen, jonka mukaan nykyisellä määrärahan tasolla korvaus ei riitä korvaamaan tekijöille lainaamisesta aiheutuvaa ansionmenetystä.

Lausunnossa todetaan myös, että merkittävä osa kirjallisuuden lainoista tapahtuu opetusta ja tutkimustoimintaa palvelevista kirjastoista, joista tapahtuvasta lainaamisesta tekijöille ei kuitenkaan makseta lainkaan korvausta. Valiokunta esittääkin seuraavaa:

”Tekijöiden omaisuuden suojan ja yhdenvertaisen kohtelun turvaamiseksi oikeus lainauskorvaukseen tulee tulevaisuusvaliokunnan mielestä laajentaa koskemaan myös opetus- ja tutkimuskirjastoista tapahtuvaa lainaamista.”

Valiokunta kannattaa myös ajatusta, että tekijät voisivat Ruotsin mallin mukaisesti ohjata saamansa tekijänoikeuskorvaukset omistamalleen yhtiölle pääomatuloksi.

Lausunto on kokonaisuudessaan luettavissa alla olevasta linkistä.