Lainauskorvauksiin 250 000 euron korotus vuonna 2016

Eduskunnan valtiovarainvaliokunta on antanut mietintönsä vuoden 2016 talousarviosta. Hallitus esitti talousarvioehdotuksessaan lainauskorvausmäärärahaan 150 000 euron korotusta, johon valtiovarainvaliokunta lisäsi vielä 100 000 euroa. Lainauskorvausmääräraha on siis ensi vuonna kokonaisuudessaan 250 tuhatta euroa suurempi kuin edellisvuonna. Määrärahan nettomääräinen summa on 8,38 miljoonaa euroa vuonna 2015.

Valiokunta kiinnitti mietinnössään huomiota vireillä olevaan lainmuutokseen, jolla yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen kirjastoista tapahtuva lainaaminen on tulossa korvauksen piiriin. Valiokunta toteaa, että lainauskorvausoikeuden laajentamista ei ole otettu huomioon talousarvioesityksessä vuodeksi 2016.

Valiokunta toteaa eduskunnan useissa eri yhteyksissä katsoneen, että lainauskorvauksia tulee nostaa ja saattaa ne pohjoismaiselle tasolle. Tämä tarkoittaa määrärahan korottamista 14,2 miljoonaan euroon, jota kaikista eduskuntapuolueista koostunut parlamentaarinen työryhmä ehdotti keväällä 2015.

Valiokunta ehdottaa eduskunnalle seuraavan lausuman hyväksymistä:

Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin suojattujen teosten tekijöille maksettavan lainauskorvauksen nostamiseksi muiden Pohjoismaiden tasolle Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuonna 2017 ja että hallitus ottaa määrärahatarpeen huomioon keväällä 2016 laadittavassa julkisen talouden suunnitelmassa. Myös opetus- ja tutkimuskirjastoista tapahtuva lainaaminen tulee saattaa korvausjärjestelmän piiriin.

Valiokunnan mietintö on luettavissa kokonaisuudessaan alla olevasta linkistä. Lainauskorvausta koskevat kohdat löytyvät sivuilta 35 – 36.

Liitteet