Sanaston sijoitusperiaatteet

Hyväksytty Sanaston syyskokouksessa 21.11.2018.

1. Periaatteiden tarkoitus

Sanasto ry, Sanasto rf:n (jäljempänä Sanasto) sijoitusperiaatteet on laadittu huomioiden tekijänoikeuden yhteishallinnoinnista annetun lain tekijänoikeusjärjestöille asettamat vaatimukset. Periaatteissa kuvataan Sanaston sijoitustoiminnan tavoitteet ja määritellään sijoitusprosessiin osallistuvat osapuolet sekä heidän päätöksentekovaltuutensa. Lisäksi annetaan yhdistyksen sijoitustoiminnalle ohjeita ja asetetaan rajoitteita sekä määritellään arviointikriteerit sijoitustoiminnan tuloksellisuudelle.

2. Sijoitustoiminnan tavoitteet

Sanaston sijoitustoiminnan tavoitteena on pitää tuottavasti huolta Sanastossa odottavista oikeudenhaltijoiden tekijänoikeuskorvauksista. Sijoitustoiminnan tavoitteena on myös pienentää yhdistyksen hallinnointipalkkiota ja siten varmistaa, että oikeudenhaltijoille jaetaan mahdollisimman suuri osa yhdistyksen keräämästä tekijänoikeustulosta.

Sanasto harjoittaa pitkäjänteistä sijoitustoimintaa, jossa sijoitukset eri instrumentteihin ja sijoituskohteisiin pyritään tekemään pitkäaikaisina ja sijoitustoiminnan tuotto syntyy vuosittain jaettavasta tuotosta ja pidempiaikaisesta arvonnoususta.

Yhdistyksen sijoitustoiminnan tavoitteena on sijoitusomaisuuden reaaliarvon maltillinen kasvattaminen. Pitkän aikavälin keskimääräiseksi sijoitetun varallisuuden vuotuiseksi tavoitetuotoksi on määritelty inflaatio + 1 % (= reaalituottotavoite). Lyhyellä aikavälillä sijoitustoiminnan tuotto voi poiketa tavoitellusta tuotosta.

Sijoitushorisontti on ns. likvideissä sijoituksissa alle vuosi. Muissa sijoituksissa, kuten osake- ja epälikvideissä sijoituksissa, on sijoitushorisontti vähintään 3–7 vuotta. Sijoitushorisontilla tarkoitetaan jaksoa, joka sijoitus ollaan vähintään valmiita pitämään sijoitussalkussa ja miltä ajalta sijoituksen menestystä suhteessa tavoitteisiin arvioidaan.

Sijoitustoiminnan tuottoa tarkastellaan kokonaistuottona, joka tarkoittaa sijoituskohteiden arvonmuutoksen ja sijoituskohteista saatavan koron, osingon tai muun sijoittajalle maksettavan kassavirran summaa. Kassanhallintaan liittyvät lyhyen koron rahastosijoitukset pidetään kuitenkin raportoinnissa erillään pitkän aikavälin sijoituksista.

3. Vastuullisuus ja eettiset periaatteet

Sijoituspäätöksiä tehtäessä on huomioitava, että tuottavuuden ja turvallisuuden lisäksi omaisuus on sijoitettu myös eettisesti ja vastuullisesti. Sijoitustoiminnassa tulee sitoutua YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteisiin (UNPRI).

Sanasto käyttää ainoastaan omaisuudenhoitajia, jotka ovat allekirjoittaneet YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet. Omaisuudenhoitaja on tällöin sitoutunut huomioimaan vastuullisuuskysymykset sijoitustoiminnassa.

Mikäli omaisuudenhoitajalla on syytä epäillä, että jokin hänen hoidossaan olevista sijoituskohteista saattaa olla ristiriidassa edellä mainittujen periaatteiden kanssa, on hänellä velvollisuus informoida Sanastoa asiasta viivytyksettä.

4. Yleiset sijoitusperiaatteet

Sijoitusten hajauttaminen. Sijoitukset on hajautettava riittävässä määrin, jotta suuret yksittäiseen sijoituskohteeseen liittyvät tappiot eivät ole todennäköisiä.

Pääoman säilyttäminen. Sijoitusvarallisuus ja sen säilyminen on Sanaston perustehtävän kannalta oleellisen tärkeää. Tämän vuoksi pääoman merkittävä ja pysyvä arvonlasku ei ole hyväksyttävää. Sijoitusmarkkinoihin liittyvän vaihtelun vuoksi on kuitenkin hyväksyttävä, että joinakin vuosina sijoitusomaisuuden arvo saattaa myös hieman alentua.

Riskin arviointi. Riski liittyy osana sijoitustoimintaan ja riskinotto on välttämätöntä, jotta asetetut tuottotavoitteet voidaan saavuttaa pidemmällä tarkasteluvälillä. Toiminnanjohtajalla ja hallituksella on velvollisuus arvioida sijoitusvarallisuuteen kokonaisuutena liittyvän riskin suuruutta ja ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin, mikäli kokonaisuutena tarkasteltaessa riskin määrä on sijoitusperiaatteissa määriteltyjen tavoitteiden vastainen. Kohtuullinen riskinotto on välttämätöntä, jotta aktiivista sijoitustoimintaa voidaan harjoittaa nykyisessä markkinatilanteessa.

5. Sijoituskohteet

Sanasto voi sijoittaa alla listattuihin instrumentteihin. Suorien ja epäsuorien (rahastot) sijoitusten riskiprofiilin ja tuotteiden hinnoittelun tulee olla läpinäkyvää ja helposti todennettavissa, jotta perusallokaation toteutumista voidaan kontrolloida. Sanaston hallitus voi sijoitustavoitteista päätettäessä asettaa lisärajoitteita sallituille sijoituskohteille.

Käteisvarat ja niihin rinnastettavat sijoitukset

Tällä tarkoitetaan lähinnä pankkitilejä ja -talletuksia sekä rahamarkkinarahastoja.

Osakesijoitukset

Osakesijoitukset toteutetaan rahastojen kautta. Osakesijoituksissa on toteutettava osakesijoitusten riittävää maantieteellistä ja toimialakohtaista hajauttamista. Osakesijoituksissa käytettävät instrumentit koostuvat valittujen yhteistyökumppaneiden tarjoamista osake- tai yhdistelmärahastoista.

Korkosijoitukset

Korkosijoituksia voidaan toteuttaa joko suorina sijoituksina tai rahastosijoituksina. Sijoituskohteita voivat olla mm.:

  • Suomen valtion ja muiden EMU-alueen valtioiden liikkeelle laskemat
    euromääräiset lainat
  • Valtionlainoihin sijoittavat korkorahastot
  • Yrityslainarahastot, Investment grade – ja High Yield -lainat
  • Kehittyvien markkinoiden lainat

 

Kiinteistösijoitukset

Suorat kiinteistösijoitukset rajataan Sanaston varainhoitosalkun ulkopuolelle. Erikoissijoitusrahastojen kautta kiinteistösijoituksia (asuin-, toimitila- sekä metsäkiinteistöt) voidaan tehdä maltillisella osuudella sijoitussalkun arvosta.

Valuuttasijoitukset

Sanaston sijoitustoiminnassa ei oteta aktiivista valuuttanäkemystä. Salkkua voidaan suojata valuuttakurssimuutoksilta.

Johdannaiset

Sanasto ei sijoita suoraan johdannaisiin. Sijoituskohteena olevat rahastot voivat sijoittaa johdannaisiin kyseisen rahaston säännöissä määritellyllä tavalla.

Muut sijoitukset

Hallituksen erillisen päätöksen mukaisesti.

6. Riskienhallinta, raportointi ja tuottoseuranta

Riskiä hallitaan hajauttamalla Sanaston sijoituksia riittävästi eri omaisuusluokkiin ja sijoitusinstrumentteihin. Rahastosijoitukset pyritään hajauttamaan useiden eri rahastoyhtiöiden rahastoihin, mikäli tämä muut näkökohdat huomioiden on mahdollista ja sijoituksen koon huomioiden tehokasta.

Sijoitustoiminnan tavoitteena on markkinatilanne huomioon ottaen hyvä pitkän aikavälin tuotto ja valmius ottaa jonkin verran riskiä. Sijoitustoiminnan riski- ja tuottosuhteen on oltava tasapainossa. Tätä tarkastellaan pitkällä tähtäimellä mm. vertaamalla sijoitussalkun tuottoa ja volatiliteettia salkun vertailuindeksin tuottoon ja volatiliteettiin.

Sanaston toiminnanjohtaja on valtuutettu tekemään sijoituspäätöksiä maksimissaan 30 prosentin osuudella Sanastossa arviolta tilikauden päättyessä odottavien tekijänoikeuskorvausten määrästä. Toiminnanjohtajalla on lisäksi valtuudet tehdä kassanhallintaan liittyviä lyhyen koron rahastosijoituksia maksimissaan 3 miljoonaan euroon asti. Sijoituksia seurataan tiiviisti ja sijoitettavan omaisuuden arvoa alennetaan, mikäli se katsotaan markkinatilanne huomioiden perustelluksi. Sanaston sijoitusvarallisuuden hoito voidaan ulkoistaa täysin tai osittain.

Hallitus käsittelee sijoitussuunnitelman vuosittain ja seuraa sijoitustoiminnan tilannetta säännöllisesti. Vastuu sijoitussuunnitelman päivittämisestä on Sanaston toiminnanjohtajalla. Toiminnanjohtaja vastaa sijoituskohteiden ja omaisuudenhoitajien toiminnan seuraamisesta ja valvonnasta sekä raportoi sijoitustoiminnasta hallitukselle. Raportista on käytävä ilmi vähintään sijoitusvarallisuuden koko ja sen jakautuminen sijoitusluokittain, koko sijoitussalkun koostumus ja sijoitustoiminnan tuloksellisuus.

Poikkeuksellisessa markkinatilanteessa voidaan poiketa näissä sijoitusperiaatteissa asetetuista periaatteista toiminnanjohtajan ja puheenjohtajan päätöksellä ennen kaikkea riskin välttämiseksi. Toiminnanjohtaja ja puheenjohtaja tiedottavat viipymättä hallitukselle tehdyistä toimenpiteistä ja niiden vaikutuksista sijoitustoiminnan pitkän aikavälin tavoitteiden saavuttamiselle.

Valittujen omaisuudenhoitajien tulee noudattaa tätä sijoituspolitiikkaa. Omaisuudenhoitajan tulee raportoida salkunhoidosta säännöllisesti kuukausittain tai tarvittaessa. Omaisuudenhoitajan tulee ehdottaa toiminnanjohtajalle muutoksia sijoitussuunnitelmaan, mikäli hän näkee, että sijoitustoiminta ohjaa toimintaa vastoin Sanaston edustamien oikeudenhaltijoiden etua.