Placeringsprinciper

Godkända vid Sanastos årsstämma den 21 november 2018.

1. Syftet med principerna

Sanasto ry, Sanasto rf:s (nedan Sanasto) placeringsprinciper har upprättats med beaktande av de krav som lagen om kollektiv förvaltning av upphovsrätt (1494/2016) ställer på upphovsrättsorganisationer. I principerna beskrivs målsättningarna för Sanastos placeringsverksamhet. Därtill definieras de parter som deltar i placeringsprocessen samt deras behörighet att fatta beslut. Dessutom ges det anvisningar och ställs begränsningar för föreningens placeringsverksamhet samt definieras bedömningskriterierna för placeringsverksamhetens resultat.

2. Målsättningarna för placeringsverksamheten

Målsättningen för Sanastos placeringsverksamhet är att på ett avkastningsbringande sätt ta hand om sådana upphovsrättsersättningar tillhörande rättsinnehavare som väntar på utbetalning hos Sanasto. Ett annat mål med placeringsverksamheten är att minska föreningens förvaltningsarvode och därmed se till att en så stor andel som möjligt av de upphovsrättsinkomster som föreningen samlat in delas ut till rättsinnehavarna.

Sanasto bedriver långsiktig placeringsverksamhet, där målet är att fördela placeringarna mellan olika instrument och placeringsobjekt på längre sikt så att avkastningen från placeringsverksamheten består av den årligen utdelade avkastningen samt en långsiktigare värdestegring.

Målet med föreningens placeringsverksamhet är en måttlig ökning av placeringstillgångarnas realvärde. Som den genomsnittliga årliga målavkastningen på de placerade tillgångarna på lång sikt har fastställts inflationen + 1 % (= realavkastningsmål). På kort sikt kan avkastningen på placeringsverksamheten avvika från målavkastningen.

Placeringshorisonten i s.k. likvida placeringar är under ett år. I andra placeringar, såsom aktieplaceringar och olikvida placeringar, är placeringshorisonten minst 3–7 år. Med placeringshorisont avses en period under vilken Sanasto minst är beredd att hålla placeringen i placeringsportföljen och under vilken placeringens framgång i förhållande till målsättningarna bedöms.

Avkastningen på placeringsverksamheten betraktas som totalavkastning, som innebär summan av placeringsobjektens värdeändring och den ränta, dividend eller annat kassaflöde som betalas till placeringen. Placeringar i korträntefonder, som ansluter sig till kassaförvaltningen, hålls dock i rapporteringen separata från långsiktiga placeringar.

3. Socialt ansvar och etiska principer

När placeringsbeslut fattas ska man, vid sidan av avkastning och trygghet, ta hänsyn till att tillgångarna även ska placeras på ett etiskt och ansvarsfullt sätt. I placeringsverksamheten ska man förbinda sig till FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (UNPRI).

Sanasto anlitar bara förmögenhetsförvaltare som har undertecknat FN:s principer för ansvarsfulla investeringar. Förmögenhetsförvaltaren har då åtagit sig att iaktta frågor i anknytning till socialt ansvar i sin placeringsverksamhet.

Ifall förmögenhetsförvaltaren har skäl att misstänka att något placeringsobjekt som den förvaltar kan vara i konflikt med ovannämnda principer, är förmögenhetsförvaltaren skyldig att informera Sanasto om detta utan dröjsmål.

4. Allmänna placeringsprinciper

Diversifiering av placeringarna. Placeringarna ska diversifieras i tillräcklig grad så att stora förluster i anknytning till ett placeringsobjekt inte är sannolika.

Förvarande av kapitalet. Placeringstillgångarna och deras förvarande är av central betydelse med tanke på Sanastos grundläggande uppgift. Därför kan kapitalets betydande och bestående värdesänkning inte accepteras. På grund av fluktuationerna på placeringsmarknaden ska det dock accepteras att värdet på placeringstillgångarna även kan sjunka något under vissa år.

Riskbedömning. Risk är en del av placeringsverksamheten och risktagande är nödvändigt för att de ställda avkastningsmålen kan uppnås under en längre betraktelseperiod. Verksamhetsledaren och styrelsen är skyldiga att bedöma storleken av den risk som som helhet förknippas med placeringstillgångarna och vidta nödvändiga åtgärder ifall risken som helhet betraktat strider mot de mål som har definierats i placeringsprinciperna. Måttligt risktagande är nödvändigt för att Sanasto ska kunna bedriva aktiv placeringsverksamhet i det nuvarande marknadsläget.

5. Placeringsobjekt

Sanasto kan göra placeringar i de nedan nämnda instrumenten. De direkta och indirekta (fonder) placeringarnas riskprofil och prissättningen av produkterna ska vara transparent och lätt verifierbart för att det ska vara möjligt att kontrollera hur den grundläggande allokeringen har genomförts. När Sanastos styrelse fattar beslut om placeringsmålsättningarna, kan den ställa ytterligare begränsningar gällande tillåtna placeringsobjekt.

Kontanta medel och därmed jämförbara placeringar

Med detta avses närmast bankkonton och -depositioner samt penningsmarknadsfonder.

Aktieplaceringar

Aktieplaceringarna verkställs genom fonder. Vid aktieplaceringar ska tillräcklig geografisk och branschvis diversifiering iakttas. De instrument som används i aktieplaceringar består av aktie- eller kombinationsfonder som tillhandahålls av de utvalda samarbetsparterna.

Ränteplaceringar

Ränteplaceringar kan göras antingen som direkta placeringar eller som fondplaceringar. Placeringsobjekten kan vara bl.a.:

  • Eurodenominerade lån emitterade av finska staten eller andra stater inom EMU-området
  • Räntefonder som gör placeringar i statslån
  • Företagslånefonder, Investment Grade- och High Yield-lån
  • Lån på tillväxtmarknader

 

Fastighetsplaceringar

Direkta fastighetsplaceringar begränsas utanför Sanastos förmögenhetsförvaltningsportfölj. Genom specialplaceringsfonder kan fastighetsplaceringar (bostads-, affärs- samt skogsfastigheter) göras med en måttlig andel av placeringsportföljens värde.

Valutaplaceringar

Sanasto tar inte en aktiv valutasyn i sin placeringsverksamhet. Portföljen kan garderas mot valutakursförändringar.

Derivatinstrument

Sanasto gör inga direkta placeringar i derivat. De fonder som utgör placeringsobjekten kan göra placeringar i derivatinstrument på det sätt som fastställs i ifrågavarande fonds stadgar.

Andra placeringar

Enligt styrelsens separata beslut.

6. Riskförvaltning, rapportering och avkastningsuppföljning

Risken förvaltas genom att diversifiera Sanastos placeringar på ett tillräckligt brett sätt mellan olika tillgångsklasser och placeringsinstrument. Målet är att diversifiera fondplaceringarna mellan flera olika fondbolags fonder, ifall detta med hänsyn till andra aspekter är möjligt och med tanke på placeringens storlek effektivt.

Målet med placeringsverksamheten är en med beaktande av marknadsläget bra avkastning på lång sikt och beredskap att ta risker i någon mån. Inom placeringsverksamheten ska risk/avkastningsförhållandet vara i balans. Detta betraktas på en längre sikt bland annat genom att jämföra placeringsportföljens avkastning och volatilitet med jämförelseindexets avkastning och volatilitet.

Sanastos verksamhetsledare har befogenheter att fatta placeringsbeslut för en andel av högst 30 procent av beloppet på de upphovsrättsersättningar som uppskattningsvis vid slutet av räkenskapsåret väntar på utbetalning hos Sanasto. Verksamhetsledaren har därtill fullmakt att göra placeringar i korträntefonder i anslutning till kassaförvaltningen till ett belopp av högst 3 miljoner euro. Placeringarna uppföljs tätt och värdet på de tillgångar som placeras sänks, ifall detta med hänsyn till marknadsläget anses vara befogat. Förvaltningen av Sanastos placeringstillgångar kan helt eller delvis läggas ut.

Styrelsen behandlar placeringsplanen årligen och följer med placeringsverksamhetens läge regelbundet. Sanastos verksamhetsledare är ansvarig för att uppdatera placeringsplanen. Verksamhetsledaren ansvarar för uppföljningen och övervakningen av placeringsobjekten och förmögenhetsförvaltarnas verksamhet samt rapporterar om placeringsverksamheten till styrelsen. Ur rapporten ska minst framgå placeringstillgångarnas storlek och fördelning enligt placeringsklass, sammansättningen av hela placeringsportföljen och placeringsverksamhetens resultat.

I en exceptionell marknadssituation kan man genom beslut av verksamhetsledaren och ordföranden avvika från de principer som fastställts i dessa placeringsprinciper, framför allt för att undvika risker. Verksamhetsledaren och ordföranden informerar utan dröjsmål styrelsen om de vidtagna åtgärderna och deras inverkan på uppnåendet av de långsiktiga målen för placeringsverksamheten.

De utvalda förmögenhetsförvaltarna ska iaktta denna placeringspolitik. Förmögenhetsförvaltaren ska rapportera om portföljförvaltningen regelbundet månatligen eller vid behov. Förmögenhetsförvaltaren ska föreslå ändringar i placeringsplanen för verksamhetsledaren, om förvaltaren anser att placeringsverksamheten styr verksamhet i strid med intressen av de rättsinnehavare som Sanasto representerar.