Tilitysperiaatteet

1 Yleiset määräykset

Sanasto suorittaa tekijänoikeudella suojattujen teosten käyttämisestä keräämiensä korvausten tilitykset näiden periaatteiden mukaisesti. Periaatteet vahvistaa Sanaston vuosikokous.

2 Korvaukseen oikeutetut

Tekijänoikeuskorvauksiin ovat oikeutettuja tekijänoikeudella suojattujen kirjallisten teosten tekijät ja edesmenneiden tekijöiden oikeudenhaltijat. Jäljempänä molemmista käytetään termiä tekijä. Tekijällä tarkoitetaan sekä kirjailijoita että kirjallisuuden kääntäjiä, joilla on tekijänoikeus tekemäänsä käännökseen.

3 Jakosääntö

Korvauslajeja koskevat jakosäännöt on kirjattu ensisijaisesti kirjallisten teosten käyttäjien kanssa tehtyihin sopimuksiin, Sanaston korvaustariffien yhteyteen tai näiden periaatteiden kohtiin 6 ja 7. Mikäli korvausten jakautumisesta tekijöiden kesken ei ole näissä sovittu, noudatetaan seuraavia määräyksiä.

Tekijänoikeuskorvaukset tilitetään sille tekijälle, jonka teoksen käytöstä Sanasto on saanut tiedon. Mikäli teoksella on useita tekijöitä, tilitetään korvaus näille pääluvun mukaisessa suhteessa.

Mikäli teoksella on alkuperäisen kirjailijan tai kirjailijoiden lisäksi kääntäjä tai kääntäjiä, on käännöksestä korvattava osuus puolet teoskohtaisesta korvauksesta. Mikäli teoksella on useita kääntäjiä, tilitetään käännöksestä korvattava osuus näille pääluvun mukaisessa suhteessa.

4 Tekijänoikeuskorvausten käyttämisen yleiset periaatteet

Kohdan 8 mukaista hallinnointipalkkiota lukuun ottamatta Sanasto ei saa käyttää tekijänoikeuskorvauksia tai tekijänoikeuskorvauksien sijoittamisesta saatuja tuloja muihin tarkoituksiin kuin jaettavaksi tekijöille. Sijoitustoiminnassa noudatetaan yhdistyksen vuosikokouksen päätöstä sijoitustoiminnan yleisistä periaatteista. 

Sanaston vuosikokous voi kuitenkin päättää, että osa kerätyistä tekijänoikeuskorvauksista tai sijoitustuotoista käytetään tekijöitä välillisesti hyödyttäviin yhteisiin tarkoituksiin.  

5 Korvausten vanhentuminen

Tekijänoikeuskorvausten vanhentumiseen sovelletaan tekijänoikeuden yhteishallinnoinnista annetun lain säännöksiä, tekijänoikeuslainsäädännön erityisiä vanhentumisaikoja ja laissa velan vanhentumisesta säädettyjä vanhentumisaikoja.

Vanhentuneiden tekijänoikeuskorvausten käyttämisestä päättää Sanaston vuosikokous. Sanasto tiedottaa korvausten käyttötarkoituksista verkkosivuillaan.

Sanaston vuosikokous voi päättää, että osa vanhentuneista tekijänoikeuskorvauksista käytetään tekijöitä välillisesti hyödyttäviin yhteisiin tarkoituksiin.

6 Ala- ja ylätilitysraja

Sanaston alatilitysraja on 10 euroa. Sen alle jäävät suoritukset jäävät odottamaan tilitysrajan ylittymistä. Kunkin vuoden tekijänoikeuskorvaukset kerryttävät tekijän korvaussaldoa kolmen vuoden ajan sen tilikauden päättymisestä, jona korvaukset on kerätty. Mikäli tilitysraja ei ylity tämän ajan kuluessa, korvaukset vanhentuvat.

Fyysisten teoslainojen lainauskorvausten määrärahavuosikohtainen ylätilitysraja on 32 000 euroa. E-kirjojen ja e-äänikirjojen kirjastokäytön korvausten määrärahavuosikohtainen ylätilitysraja on 15 000 euroa.

7 Lainauskorvausta sekä e-kirjojen ja e-äänikirjojen kirjastokäytön korvausta koskevat erityissäännöt 

Lainauskorvausta sekä e-kirjojen ja e-äänikirjojen kirjastokäytön korvausta jaetaan vain teoksille, joilla on ISBN-tunnus. Teokselle kertyvän korvauksen osuus määrittyy kirjastoista tai palveluntarjoajalta saadun lainaus– tai käyttötiedon perusteella. Sanaston hallitus vahvistaa kunkin vuoden osalta lainaja käyttötapahtumakohtaisen korvausosuuden.

Lainauskorvaukset sekä korvaukset e-kirjojen ja e-äänikirjojen kirjastokäytöstä katsotaan vanhentuneiksi kolmen vuoden kuluttua sen tilikauden päättymisestä, jona korvaukset kerättiin. Jakamatta jääneet lainauskorvaukset sekä korvaukset e-kirjojen ja e-äänikirjojen kirjastokäytöstä jaetaan lisätilityksenä kyseisinä vuosina korvaukseen oikeutetuille tekijöille.  

Yksittäistä teosta koskevan lainauskorvauksen tai e-kirjojen ja e-äänikirjojen kirjastokäytöstä maksettavan korvauksen jakaminen useiden tekstin tekijöiden kesken perustuu tekijöiden tekemiin ilmoituksiin teoksen tekijämäärästä ja omasta roolistaan teoksen tekijänä.  

Sanasto tilittää lainauskorvauksia sekä korvauksia e-kirjojen ja e-äänikirjojen kirjastokäytöstä vain tekstin tekijöille. 

Paljon kuvaa sisältävissä kirjastoluokissa on vähennyskerroin, joka huomioi kuvituksen osuuden teoksessa. Teosten kuvaosuutta koskeva vähennyskerroin on käytössä seuraavissa kirjastoluokissa:
• sadut (tekstin tekijä saa Sanastosta 73 % täydestä korvauksesta),
• lasten kuvakirjat (tekstin tekijä saa Sanastosta 41 % täydestä korvauksesta) sekä
• sarjakuvat (tekstin tekijä saa Sanastosta 37,7 % täydestä korvauksesta).

Kirjallisen teoksen suullisten esittäjien osuus e-äänikirjan kirjastokäytön korvauksesta vähennetään määrärahasta ennen kirjallisuuden tekijöiden korvausten laskemista eikä kirjallisen teoksen suullisten esittäjien oikeus korvaukseen e-äänikirjan kirjastokäytöstä vähennä kirjallisuuden tekijän korvausta. 

Lainauskorvauksesta sekä korvauksesta e-kirjan ja e-äänikirjan kirjastokäytöstä varataan vuosittain Sanaston hallituksen päättämä osuus vaateita, reklamaatioita ja oikaisuja varten. Korvausten vanhentuessa varaus puretaan ja tilitetään lisätilityksinä kyseisenä määrärahavuotena korvaukseen oikeutetuille tekijöille.

8 Korvauksista suoritettava hallinnointipalkkio

Sanaston hallitus päättää jokaisen vuoden korvauksista pidätettävän hallinnointipalkkion suuruudesta. Hallinnointipalkkio käytetään täysimääräisesti Sanaston toiminnan kulujen kattamiseen.

Hallinnointipalkkio kirjataan Sanaston tilinpäätökseen. Lisäksi Sanasto tiedottaa asiakkaitaan verkkosivuillaan kulloinkin voimassa olevasta hallinnointipalkkiosta ja muista tekijänoikeuskorvauksiin ja korvausten sijoittamisesta saataviin tuloihin sovellettavista vähennyksistä.

9 Korvauslaskelma

Sanasto toimittaa tekijän saataville jokaisen tilityksen yhteydessä korvauslaskelman.

Korvauslaskelmassa tulee yksilöidä maksettu korvauslaji, korvauslajikohtaiset määrät, kausi, jonka aikana tapahtuneesta käytöstä maksettavat korvaukset on kerätty ja tiedot käyttötilanteista, joissa teosta on käytetty.

10 Ennakonpidätys

Sanaston tilittämistä korvauksista toimitetaan verolainsäädännön mukainen ennakonpidätys.

Sanasto saa verottajalta vuoden alussa useimpien asiakkaidensa verotiedot. Eläkkeellä olevien tulee toimittaa Sanastoon verokortti, jos verottajalta ei ole saatu verotietoa. Ulkomailla asuvien tekijöiden tulee toimittaa verokortti Sanastoon vuosittain.

Jos tekijä haluaa muuttaa verottajalta saatua verotietoa, tulee hänen toimittaa Sanastoon muutosverokortti.

Mikäli Sanastolla ei ole tietoa ennakonpidätysprosentista, tilitettävästä korvauksesta toimitetaan 60 % ennakonpidätys.

11 Maksutapa

Korvaukset maksetaan tekijän ilmoittamalle pankkitilille.

12 Tilitysaikataulu

Sanasto tilittää keräämiään tekijänoikeuskorvauksia yhdistyksen hallituksen päättäminä ajankohtina. Tilityksiä tehdään vähintään kaksi kertaa vuodessa. Tilitysaikataulusta tiedotetaan Sanaston verkkosivuilla.

Teosten ulkomailta kertyneiden käyttökorvausten tilitysajankohta on riippuvainen teosten käyttömaan tilityskäytännöistä tai kyseisen maan tekijänoikeusjärjestöjen kanssa solmitun sopimuksen tilitysajankohtaa koskevista ehdoista. Sanasto tilittää ulkomaiset tekijänoikeuskorvaukset niiden vastaanottamista seuraavan maksupäivän yhteydessä tilitysaikataulunsa mukaisesti.

13 Tilitystä koskevat reklamaatiot

Mikäli tekijän saama tilitys on puutteellinen, hän voi tehdä havaitsemastaan virheestä Sanastolle yksilöidyn oikaisupyynnön. Mikäli oikaisupyyntö todetaan aiheelliseksi, Sanasto suorittaa korjaustilityksen.

Oikaisupyyntö on tehtävä kirjallisesti ja siinä on mainittava

  • mistä käyttötilanteesta tai -tilaisuudesta puuttuva tai virheellinen korvaus on kertynyt (esimerkiksi julkaisun nimi, jossa teosta on käytetty tai esityksen nimi ja päivämäärä, jossa teosta on käytetty)
  • käytetyn teoksen ja sen tekijöiden nimet
  • muut oikaisupyynnön käsittelyn kannalta tarpeelliset tiedot.

Tekijän tulee ilmoittaa Sanastolle, mikäli korvauslaskelmasta käy ilmi virhe ennakonpidätyksen määrässä. Virheen johtuessa Sanaston toiminnasta Sanasto suorittaa ennakonpidätyksen oikaisun.

14 Väärin perustein maksettavien korvausten käsittely

Mikäli tekijä on saanut väärin perustein tekijänoikeuskorvausta, voidaan häneltä periä maksetut korvaukset takaisin. Tekijän on pyydettäessä esitettävä Sanastolle luotettava selvitys tekijyydestään (esim. kustannussopimus).

15 Tilitysperiaatteiden soveltaminen ja tulkinta

Tilitysperiaatteiden soveltamiseen ja tulkintaan liittyvät kysymykset ratkaisee ensisijaisesti Sanaston hallitus.

16 Erimielisyydet

Sanaston edustamien tekijöiden väliset kiistat oikeudesta korvauksiin ratkaistaan ensisijaisesti tekijöiden välisin neuvotteluin.

Jos tekijöiden välisissä neuvotteluissa ei päästä yksimielisyyteen erimielisyyden ratkaisemiseksi, siirtyy vastuu asian ratkaisemisesta Sanaston hallitukselle.

Näiden tilitysperiaatteiden tulkintaa koskeva riita ratkaistaan ensisijaisesti neuvotteluiden avulla. Mikäli ratkaisuun ei näin päästä, ratkaistaan riita-asia Helsingin käräjäoikeudessa.

17 Voimaantulo ja siirtymäsäännöt

Nämä tilitysperiaatteet on hyväksytty Sanaston vuosikokouksessa 29.2.2024. Periaatteet tulevat voimaan 1.3.2024 ja ovat voimassa toistaiseksi.

Näiden tilitysperiaatteiden kohdassa 6 määritetyt ylätilitysrajat astuvat voimaan määräraha-vuodesta 2023 alkaen. Aiempiin määrärahavuosiin noudatetaan kunakin määrärahavuonna voimassa olleissa tilitysperiaatteissa määritettyä ylätilitysrajaa.