Tilitysperiaatteet

1 Yleiset määräykset

Sanasto suorittaa tekijänoikeudella suojattujen teosten käyttämisestä keräämiensä korvausten tilitykset näiden periaatteiden mukaisesti. Periaatteet vahvistaa Sanaston vuosikokous.

2 Korvaukseen oikeutetut

Tekijänoikeuskorvauksiin ovat oikeutettuja tekijänoikeudella suojattujen kirjallisten teosten tekijät ja edesmenneiden tekijöiden oikeudenhaltijat. Jäljempänä molemmista käytetään termiä tekijä. Tekijällä tarkoitetaan sekä kirjailijoita että kirjallisuuden kääntäjiä, joilla on tekijänoikeus tekemäänsä käännökseen.

3 Jakosääntö

Tilityslajia koskevat jakosäännöt on kirjattu ensisijaisesti kirjallisten teosten käyttäjien kanssa tehtyihin sopimuksiin, Sanaston korvaustariffien yhteyteen tai näiden periaatteiden kohtaan 6. Mikäli korvausten jakautumisesta tekijöiden kesken ei ole näissä sovittu, noudatetaan seuraavia määräyksiä.

Tekijänoikeuskorvaukset tilitetään sille tekijälle, jonka teosta on käytetty. Mikäli teoksella on useita tekijöitä, tilitetään korvaus näille pääluvun mukaisessa suhteessa.

Mikäli teoksella on alkuperäisen kirjailijan lisäksi kääntäjä tai kääntäjiä, on kääntäjän osuus puolet teoskohtaisesta korvauksesta. Mikäli teoksella on useita kääntäjiä, tilitetään kääntäjän osuus näille pääluvun mukaisessa suhteessa.

4 Tekijänoikeuskorvausten käyttämisen yleiset periaatteet

Sanasto ei saa käyttää tekijänoikeuskorvauksia tai tekijänoikeuskorvauksien sijoittamisesta saatuja tuloja muihin tarkoituksiin kuin jaettavaksi tekijöille. Sijoitustoiminnassa noudatetaan yhdistyksen vuosikokouksen päätöstä sijoitustoiminnan yleisistä periaatteista.

Sanaston vuosikokous voi päättää, että osa kerätyistä tekijänoikeuskorvauksista käytetään tekijöitä välillisesti hyödyttäviin yhteisiin tarkoituksiin.

5 Korvausten vanhentuminen

Tekijänoikeuskorvausten vanhentumiseen sovelletaan tekijänoikeuden yhteishallinnoinnista annetun lain säännöksiä, tekijänoikeuslainsäädännön erityisiä vanhentumisaikoja ja laissa velan vanhentumisesta säädettyjä vanhentumisaikoja.

Vanhentuneiden tekijänoikeuskorvausten käyttämisestä päättää Sanaston vuosikokous. Sanasto tiedottaa korvausten käyttötarkoituksista verkkosivuillaan.

Sanaston vuosikokous voi päättää, että osa vanhentuneista tekijänoikeuskorvauksista käytetään tekijöitä välillisesti hyödyttäviin yhteisiin tarkoituksiin.

6 Alatilitysraja

Sanaston alatilitysraja on 10 euroa. Sen alle jäävät suoritukset jäävät odottamaan tilitysrajan ylittymistä. Kunkin vuoden tekijänoikeuskorvaukset kerryttävät tekijän korvaussaldoa kolmen vuoden ajan sen tilikauden päättymisestä, jona korvaukset on kerätty. Mikäli tilitysraja ei ylity tämän ajan kuluessa, korvaukset vanhentuvat.

7 Lainauskorvausta koskevat erityissäännöt

Lainauskorvausta jaetaan vain teoksille, joilla on ISBN-tunnus. Teokselle kertyvän korvauksen osuus määrittyy kirjastoista saadun lainaustiedon perusteella. Sanaston hallitus vahvistaa kunkin vuoden osalta lainatapahtumakohtaisen korvausosuuden.

Lainauskorvaukset katsotaan vanhentuneiksi kolmen vuoden kuluttua sen tilikauden päättymisestä, jona korvaukset kerättiin. Jakamatta jääneet lainauskorvaukset jaetaan lisätilityksenä kyseisinä vuosina korvaukseen oikeutetuille tekijöille.

Lainauskorvausten määrärahavuosikohtainen ylätilitysraja on 30 000 euroa.

Yksittäistä teosta koskevan lainauskorvauksen jakaminen useiden tekstin tekijöiden kesken perustuu tekijöiden tekemiin ilmoituksiin teoksen tekijämäärästä ja omasta roolistaan teoksen tekijänä. Tekijöiden ilmoittaessa keskenään ristiriitaisia tietoja teoksen tekijöistä, jää kyseiselle teokselle kohdennettava lainauskorvaus odottamaan, kunnes epäselvyys on ratkaistu.

Sanasto tilittää lainauskorvauksia vain tekstin tekijöille. Paljon kuvaa sisältävissä kirjastoluokissa on vähennyskerroin, joka huomioi kuvituksen osuuden teoksessa. Teosten kuvaosuutta koskeva vähennyskerroin on käytössä seuraavissa kirjastoluokissa:
• sadut (tekstin tekijä saa Sanastosta 73 % täydestä korvauksesta),
• lasten kuvakirjat (tekstin tekijä saa Sanastosta 41 % täydestä korvauksesta) sekä
• sarjakuvat (tekstin tekijä saa Sanastosta 37,7 % täydestä korvauksesta).

Lainauskorvauksesta varataan vuosittain Sanaston hallituksen päättämä osuus vaateita, reklamaatioita ja oikaisuja varten. Korvausten vanhentuessa varaus puretaan ja tilitetään lisätilityksinä kyseisenä määrärahavuotena korvaukseen oikeutetuille tekijöille.

8 Korvauksista suoritettava hallinnointipalkkio

Sanaston hallitus päättää jokaisen vuoden korvauksista pidätettävän hallinnointipalkkion suuruudesta. Hallinnointipalkkio käytetään täysimääräisesti Sanaston toiminnan kulujen kattamiseen.

Hallinnointipalkkio kirjataan Sanaston tilinpäätökseen. Lisäksi Sanasto tiedottaa asiakkaitaan verkkosivuillaan kulloinkin voimassa olevasta hallinnointipalkkiosta ja muista tekijänoikeuskorvauksiin ja korvausten sijoittamisesta saataviin tuloihin sovellettavista vähennyksistä.

9 Korvauslaskelma

Sanasto toimittaa tekijälle jokaisen tilityksen yhteydessä korvauslaskelman.

Korvauslaskelmassa tulee yksilöidä maksettu korvauslaji, korvauslajikohtaiset määrät, kausi, jonka aikana tapahtuneesta käytöstä maksettavat korvaukset on kerätty ja tiedot käyttötilanteista, joissa teosta on käytetty.

10 Ennakonpidätys

Sanaston tilittämistä korvauksista toimitetaan verolainsäädännön mukainen ennakonpidätys.

Sanasto saa verottajalta vuoden alussa asiakkaidensa verotiedot, lukuun ottamatta eläkkeellä olevia ja ulkomailla asuvia tekijöitä, joiden tulee itse toimittaa verokortti Sanastoon vuosittain.

Mikäli oikeudenomistaja haluaa muuttaa verottajalta saatua verotietoa, tulee hänen toimittaa Sanastoon sivutulo-, freelance- tai käyttökorvausverokortti.

Mikäli Sanastolla ei ole tietoa ennakonpidätysprosentista, tilitettävästä korvauksesta toimitetaan 60 % ennakonpidätys.

Ulkomailla pysyvästi asuvan tekijän verotus toimitetaan Suomen lähdeverolain mukaan.

11 Maksutapa

Korvaukset maksetaan tekijän ilmoittamalle pankkitilille.

12 Tilitysaikataulu

Sanasto tilittää keräämiään tekijänoikeuskorvauksia yhdistyksen hallituksen päättäminä ajankohtina. Tilityksiä tehdään vähintään kaksi kertaa vuodessa. Tilitysaikataulusta tiedotetaan Sanaston verkkosivuilla.

Teosten ulkomailta kertyneiden käyttökorvausten tilitysajankohta on riippuvainen teosten käyttömaan tilityskäytännöistä tai kyseisen maan tekijänoikeusjärjestöjen kanssa solmitun sopimuksen tilitysajankohtaa koskevista ehdoista. Sanasto tilittää ulkomaiset tekijänoikeuskorvaukset niiden vastaanottamista seuraavan maksupäivän yhteydessä tilitysaikataulunsa mukaisesti.

13 Tilitystä koskevat reklamaatiot

Mikäli tekijän saama tilitys on puutteellinen, hän voi tehdä havaitsemastaan virheestä Sanastolle yksilöidyn oikaisupyynnön. Mikäli oikaisupyyntö todetaan aiheelliseksi, Sanasto suorittaa korjaustilityksen.

Oikaisupyyntö on tehtävä kirjallisesti ja siinä on mainittava virheellisen tai puuttuvan, korvauksen perusteena olevan teoksen käyttötilanne tai -tilaisuus, julkaisun nimi tai esityksen päivämäärä, käytetyt teokset ja tekijöiden nimet sekä muut oikaisupyynnön käsittelyn kannalta tarpeelliset tiedot.

Tekijän tulee ilmoittaa Sanastolle, mikäli korvauslaskelmasta käy ilmi virhe ennakonpidätyksen määrässä. Virheen johtuessa Sanaston toiminnasta Sanasto suorittaa ennakonpidätyksen oikaisun.

14 Väärin perustein maksettavien korvausten käsittely

Mikäli tekijä on saanut väärin perustein tekijänoikeuskorvausta, voidaan häneltä periä maksetut korvaukset takaisin.

15 Tilitysperiaatteiden soveltaminen ja tulkinta

Tilitysperiaatteiden soveltamiseen ja tulkintaan liittyvät kysymykset ratkaisee ensisijaisesti Sanaston hallitus.

16 Erimielisyydet

Sanaston edustamien tekijöiden väliset kiistat oikeudesta korvauksiin ratkaistaan ensisijaisesti tekijöiden välisin neuvotteluin.

Jos tekijöiden välisissä neuvotteluissa ei päästä yksimielisyyteen erimielisyyden ratkaisemiseksi, siirtyy vastuu asian ratkaisemisesta Sanaston hallitukselle.

Näiden tilitysperiaatteiden tulkintaa koskeva riita ratkaistaan ensisijaisesti neuvotteluiden avulla. Mikäli ratkaisuun ei näin päästä, ratkaistaan riita-asia Helsingin käräjäoikeudessa.

17 Voimaantulo

Nämä tilitysperiaatteet on hyväksytty Sanaston vuosikokouksessa 23.11.2016. Periaatteet tulevat voimaan 1.1.2017 ja ovat voimassa toistaiseksi.