Redovisningsregler

1 Allmänna regler

Ersättningar för användning av verk som skyddas av Sanastos upphovsrätt betalas ut enligt redovisningsreglerna.

Redovisningsreglerna bekräftas av Sanastos styrelse.

2 Rättsinnehavare berättigade till ersättningar

Upphovsmän till sådana litterära verk som skyddas av upphovsrätten, eller efterlevande till dessa, har rätt till ersättningar för upphovsrätten. Med upphovsmän på det litterära fältet avses såväl författare som översättare med upphovsrätt till sin översättning.

3 Utdelningsprinciper

Utdelningsprinciperna är i första hand fastställda i de kontrakt som gjorts upp med användarna eller i samband med Sanastos arvodestabeller. Om utdelningen mellan rättsinnehavarna inte fastställts i kontraktet som gjorts upp med användarna följer man följande principer.

Ersättningar för upphovsrätten betalas till den upphovsperson, vars verk har använts. Om verket har fler upphovspersoner, betalas ersättningarna enligt huvudrubrikerna.

Om verket förutom originalförfattare har en eller flera översättare, är översättarens eller översättarnas andel hälften av ersättningen för varje verk.

4 Preskription för ersättningar

Enligt lagen för upphovsrätten tillämpas en särskild tidtabell för preskribering av ersättningar för upphovsrätten, på samma sätt som reglerna för preskribering av skuld.

Sanastos styrelse beslutar om hur de preskriberade ersättningarna används. Sanasto informerar om hur ersättningarna används.

5 Utbetalningsgräns

Sanastos utbetalningsgräns är 10 euro. Belopp som underskrider den här gränsen blir lagda på is, tills gränsen överskridits.

Ersättningarna för upphovsrätten ackumuleras på upphovsmannens ersättningssaldo i tre år. Om ersättningsgränsen inte uppnås under den här tiden, preskriberas de.

6 Särskilda regler för utlåningsersättningar

Enbart sådana verk som har ISBN-nummer berättigar till ersättning. Ersättningen bestäms av antalet utlån per verk.

Sanastos styrelse beslutar om ersättningsandelen per utlåningstransaktion för varje enskilt år.

Om utbetalningsgränsen inte uppnås under tre år eller om upphovsmannen inte lyfter ersättningen, delas ersättningarna ut som extra anslag till de som är berättigade till ersättningar för ifrågavarande år.

De årliga anslagen för utlåningsersättningarna har en övre gräns på 30 000 euro.

Utlåningsersättningar uppdelade mellan olika textförfattare för samma publikation baserar sig på de uppgifter upphovsmännen själva gett om antalet skribenter och sin egen roll som upphovsman. Om upphovsmännens uppgifter är motstridiga, förblir ersättningen obetald tills rättsinnehavarna själva sinsemellan kommit överens och oklarheterna är utredda.

Sanasto betalar utlåningsersättningar enbart till textförfattare. Från och med år 2010 har man i vissa biblioteksklasser som innehåller mycket bilder tagit i bruk en avdragskoefficient, som beaktar bildernas andel i verket. Sanastos styrelse beslutar i vilka biblioteksklasser avdragskoefficienten gällande andelen bilder används, och hur stort avdraget blir i de olika biblioteksklasserna. Verkens biblioteksklass fastställs på basen av den biblioteksklass som mest använts i utlåningssamplet.

Styrelsen reserverar varje år medel för oväntade krav. När ersättningarna preskriberats betalas medlen ut som en extra utbetalning till de upphovsmän som är berättigade till ersättningar.

7 Kostnadsinnehållning för ersättningar

Sanastos styrelse beslutar årligen storleken på kostnadsinnehållningen för ersättningar som betalas ut. Kostnadsinnehållningen täcker Sanastos utgifter för sin verksamhet.

Kostnadsinnehållningen antecknas i Sanastos bokslut.

8 Ersättningskalkyl

I samband med varje utbetalning tillhandahåller Sanasto en ersättningskalkyl till sina rättsinnehavare. I ersättningskalkylen specificeras ersättningarna, storleken på ersättningen för olika slag av ersättning, perioden under vilken ersättningen ackumulerats, samt uppgifter om situation där publikationen använts.

9 Förskottsinnehållning

I enlighet med skattelagstiftningen verkställs en förskottsinnehållning på de ersättningar som betalas ut.

Sanasto får skatteuppgifter från skattemyndigheterna i början av året, med undantag för pensionerade upphovsmän och de som är bosatta utomlands. De här bör skicka sitt skattekort till Sanasto varje år.

Om en rättsinnehavare vill ändra på den skatteinformation som erhållits av skattemyndigheterna, ska han eller hon skicka sitt skattekort till Sanastos byrå.

Om Sanasto inte har fått någon information om förskottsinnehållningsprocenten, verkställs förskottsinnehållningen enligt 60 %.

En rättsinnehavare som bor utomlands stadigvarande blir beskattad antingen i det land där han eller hon är bosatt eller i Finland, enligt eget önskemål. Detta i enlighet med kontrakt och lagen om källskatt, för att undvika dubbel beskattning.

10 Betalningssätt

Ersättningarna betalas till det bankkonto rättsinnehavaren uppgett.

11 Utbetalningstidtabell

Upphovsrättsersättningar i Finland

Sanasto betalar ackumulerade upphovsrättsersättningar vid de tidpunkter styrelsen fastställt. Utbetalningarna sker åtminstone två gånger per år. Tidtabellen finns till påseende på Sanastos webbplats.

Upphovsrättsersättningar från utlandet

Tidpunkten för utbetalningar av ersättningar för verk som använts utomlands beror på utbetalningspraxisen och de överenskommelser man gjort med upphovsrättsorganisationer i ifrågavarande land.

Sanasto betalar upphovsrättsersättningar till utlandet bankdagen efter det att redovisningen kommit in.

12 Reklamationer på utbetalningar

Om den betalning rättsinnehavaren erhållit är bristfällig, kan han eller hon göra specificerad anhållan om korrigering av det fel han upptäckt. Om anhållan är befogad, korrigerar Sanasto utbetalningen.

En anhållan om korrigering bör göras skriftligt och där bör framgå situationen eller tillfället där den saknade eller bristfälliga ersättningen uppstått, publikationens namn och datum då den använts eller uppförts, upphovsmännens namn och andra uppgifter som behövs för att anhållan ska kunna behandlas.

Upphovsmannen bör meddela Sanasto om han upptäcker att förskottsinnehållningen är fel i ersättningskalkylen. Om det är Sanasto som är ansvarig för misstaget, gör vi en korrigering.

13 Behandling av ersättningar som betalats ut på falska grunder

Om en upphovsman har fått utlåningsersättning på falska grunder, kan de utbetalda ersättningarna krävas tillbaka.

14 Tillämpning och tolkning av utbetalningsregler

Det är i första hand Sanastos styrelse som avgör frågor om hur reglerna för utbetalningar ska tillämpas och tolkas.

Ifall versionerna av reglerna på olika språk är i strid med varandra tillämpas regler på finska.

15 Tvister

Meningsskiljaktigheter om ersättningar avgörs i första hand med förhandlingar rättsinnehavare emellan.

Om man inte kan enas genom förhandlingar, tar Sanastos styrelse ansvar för att lösa tvisten.

Tvister kring tolkningen avgörs i första hand med förhandlingar. Om man inte kommer till en lösning avgörs ärendet i Helsingfors tingsrätt.

16 Ikraftträdande

 

De här utbetalningsbestämmelserna trädde i kraft 25.9.2014 och gäller tills vidare.