Redovisningsregler

1 Allmänna regler

Ersättningar för användning av verk som skyddas av Sanastos upphovsrätt betalas ut enligt dessa redovisningsregler.

Redovisningsreglerna bekräftas av Sanastos årsmöte.

2 ERSÄTTNINGSBERÄTTIGADE

Upphovspersoner till sådana litterära verk som skyddas av upphovsrätten, eller efterlevande till dessa, har rätt till ersättningar för upphovsrätten. Nedan kallas bägge för rättsinnehavare. Med upphovsperson på det litterära fältet avses såväl författare som översättare med upphovsrätt till sin översättning.

3 Utdelningsprinciper

Utdelningsprinciperna som gäller ersättningsslagen är i första hand fastställda i de kontrakt som gjorts upp med användarna, i samband med Sanastos arvodestabeller eller punkt 6 och 7 i dessa regler. Om utdelningen mellan rättsinnehavarna inte fastställts i dem följer man följande principer.

Ersättningar för upphovsrätten betalas till den rättsinnehavare, vars verk har använts enligt Sanastos uppgifter. Om verket har fler rättsinnehavare, betalas ersättningarna enligt huvudrubrikerna.

Om verket förutom originalförfattaren eller författarna har en eller flera översättare, är översättarens eller översättarnas andel hälften av ersättningen för varje verk. Om verket har flera översättare, betalas översättningsersättningarna enligt huvudrubrikerna.

4 ALLMÄNNA PRINCIPER FÖR ANVÄNDNING AV UPPHOVSRÄTTSERSÄTTNINGAR

Med undantag för förvaltningsarvodet enligt punkt 8 får Sanasto inte använda upphovsrättsersättningar eller intäkter av investeringar av upphovsrättsersättningar för andra syften än för utdelning till rättsinnehavarna.

Sanastos årsmöte kan dock besluta att en del av de insamlade upphovsrättsersättningarna eller investeringsintäkterna används för ändamål som indirekt gynnar rättsinnehavarna.

5 PRESKRIPTION AV ERSÄTTNINGAR

På preskription av upphovsrättsersättningar tillämpas bestämmelserna i lagen om kollektiv förvaltning av upphovsrätt, de särskilda preskriptionstiderna enligt upphovsrättslagstiftningen och preskriptionstiderna enligt lagen om preskription av skulder.

Sanastos årsmöte beslutar om hur de preskriberade ersättningarna ska användas. Sanasto informerar om hur ersättningarna används på sin webbplats.

Sanastos årsmöte kan besluta att en del av de preskriberade upphovsrättsersättningarna används för ändamål som indirekt gynnar rättsinnehavarna.

6 NEDRE OCH ÖVRE UTBETALNINGSGRÄNS

Sanastos nedre utbetalningsgräns är 10 euro. Belopp som underskrider den här gränsen blir lagda på is, tills gränsen överskridits. Ersättningarna för upphovsrätten ackumuleras på upphovsmannens ersättningssaldo i tre år från utgången av det räkenskapsår då ersättningarna har insamlats. Om ersättningsgränsen inte uppnås under den här tiden, preskriberas ersättningarna.

Den övre utbetalningsgränsen för utlåningsersättningar för fysiska verk är 32 000 euro per anslagsår. Den övre utbetalningsgränsen för ersättningar för biblioteksanvändning av e-böcker och e-ljudböcker är 15 000 euro per anslagsår.

7 SÄRSKILDA REGLER FÖR UTLÅNINGSERSÄTTNINGAR

Utlåningsersättning och ersättning för biblioteksanvändning av e-böcker och e-ljudböcker utdelas endast för böcker med ISBN-nummer. Den andel av ersättningen som intjänas för ett verk fastställs utifrån bibliotekens eller tjänsteleverantörernas utlånings- eller användningsdata. Sanastos styrelse beslutar om ersättningsandelen per användningstransaktion för varje enskilt år.

Utlåningsersättningarna och ersättningarna för biblioteksanvändning av e-böcker och e-ljudböcker preskriberas tre år efter utgången av den räkenskapsperiod då ersättningarna insamlades. Utlåningsersättningar och ersättningar för biblioteksanvändning av e-böcker och e-ljudböcker som inte betalats ut delas ut som extra utdelning för rättsinnehavare som haft rätt till ersättning under dessa år.

Utlåningsersättningar eller ersättningar för biblioteksanvändning av e-böcker och e-ljudböcker uppdelade mellan olika textförfattare för samma publikation baserar sig på de uppgifter upphovsmännen själva gett om antalet skribenter och sin egen roll som upphovsperson.

Sanasto betalar ut utlåningsersättningar och ersättningar för biblioteksanvändning av e-böcker och e-ljudböcker endast till textens upphovspersoner.

Sanasto betalar utlåningsersättningar enbart till textförfattare. På vissa biblioteksklasser som innehåller mycket illustrationer tillämpas en avdragskoefficient, som beaktar illustrationernas andel i verket. Avdragskoefficienten för andelen illustrationer tillämpas på följande biblioteksklasser:

  • sagor (rättsinnehavaren får 73 % av den fulla ersättningen från Sanasto),
  • bilderböcker för barn (rättsinnehavaren får 41 % av den fulla ersättningen från Sanasto) samt
  • ritade serier (rättsinnehavaren får 37,7 % av den fulla ersättningen från Sanasto)).

Den andel av ersättning för biblioteksanvändning av ljudböcker som går till inläsare av litterära verk dras av från anslaget före beräkningen av de litterära upphovspersonernas ersättningar, och inläsarnas rätt till ersättning för biblioteksanvändning av ljudböcker minskar inte de litterära upphovspersonernas ersättningar.

Av utlåningsersättningarna och ersättningarna för biblioteksanvändning av e-böcker och e-ljudböcker reserveras årligen en andel för krav, reklamationer och rättelser enligt beslut av Sanastos styrelse.

8 FÖRVALTNINGSARVODE BASERAT PÅ ERSÄTTNINGAR

Sanaston styrelse beslutar om förvaltningsarvodet som innehålls av ersättningarna för respektive år. Förvaltningsarvodet används i sin helhet till att täcka Sanastos verksamhetskostnader.

Förvaltningsarvodet upptas i Sanastos bokslut. På sin webbplats informerar Sanasto dessutom sina kunder om det gällande förvaltningsarvodet och avdrag från andra upphovsrättsersättningar och investeringsintäkter.

9 ERSÄTTNINGSKALKYL

I samband med varje utbetalning tillhandahåller Sanasto en ersättningskalkyl till sina rättsinnehavare.

I ersättningskalkylen specificeras ersättningarna, storleken på ersättningen för olika slag av ersättning, perioden under vilken ersättningen ackumulerats, samt uppgifter om situation där verk använts.

10  FÖRSKOTTSINNEHÅLLNING

I enlighet med skattelagstiftningen verkställs en förskottsinnehållning på de ersättningar som betalas ut.

Sanasto får de flesta kundernas skatteuppgifter från skattemyndigheten i början av året. Pensionärer ska skicka sitt skattekort till Sanasto varje år, om skatteuppgifter inte har erhållits från skattemyndigheten. Rättsinnehavare som är bosatta utomlands ska varje år lämna in skattekort till Sanasto.

Om en rättsinnehavare vill ändra skattemyndighetens skatteuppgifter ska den lämna in ett ändringsskattekort till Sanasto.

Om Sanasto inte har fått någon information om förskottsinnehållningsprocenten, verkställs förskottsinnehållningen enligt 60 %.

11 Betalningssätt

Ersättningarna betalas till det bankkonto rättsinnehavaren uppgett.

12 Utbetalningstidtabell

Sanasto betalar ackumulerade upphovsrättsersättningar vid de tidpunkter styrelsen fastställt. Utbetalningarna sker åtminstone två gånger per år. Tidtabellen finns till påseende på Sanastos webbplats.

Tidpunkten för utbetalningar av ersättningar för verk som använts utomlands beror på utbetalningspraxisen och de överenskommelser man gjort med upphovsrättsorganisationer i ifrågavarande land. Sanasto betalar upphovsrättsersättningar till utlandet bankdagen efter det att redovisningen kommit in i enlighet med sin utbetalningstidtabell.

13 Reklamationer på utbetalningar

Om den betalning rättsinnehavaren erhållit är bristfällig, kan han eller hon göra en specificerad anhållan om korrigering av felet. Om anhållan är befogad, korrigerar Sanasto utbetalningen.

En anhållan om korrigering ska göras skriftligt, och av den ska framgå

  • situationen eller tillfället där den saknade eller bristfälliga ersättningen uppstått (t.ex. titel för den publikation i vilken verket har använts eller namn och datum för den föreställning i vilken verket har använts),
  • publikationens titel och namnen på dess upphovspersoner, och
  • andra uppgifter som behövs för att anhållan ska kunna behandlas.

Rättsinnehavaren ska meddela Sanasto om den upptäcker att förskottsinnehållningen är fel i ersättningskalkylen. Om det är Sanasto som är ansvarig för misstaget, gör vi en korrigering.

14 BEHANDLING AV ERSÄTTNINGAR SOM BETALATS UT PÅ FALSKA GRUNDER

Om en rättsinnehavare har fått utlåningsersättning på falska grunder, kan de utbetalda ersättningarna krävas tillbaka. Om en rättsinnehavare har fått utlåningsersättning på falska grunder, kan de utbetalda ersättningarna krävas tillbaka. Upphovspersonen ska på begäran lämna en tillförlitlig utredning av upphovsrätten till Sanasto (t.ex. utgivningsavtal).

15 TILLÄMPNING OCH TOLKNING AV UTBETALNINGSREGLERNA

Det är i första hand Sanastos styrelse som avgör frågor om hur reglerna för utbetalningar ska tillämpas och tolkas.

16 Tvister

Meningsskiljaktigheter om ersättningar till rättsinnehavare som Sanasto representerar avgörs i första hand med förhandlingar rättsinnehavare emellan.

Om man inte kan enas genom förhandlingar, tar Sanastos styrelse ansvar för att lösa tvisten.

Tvister kring tolkningen av dessa utbetalningsregler avgörs i första hand med förhandlingar. Om man inte kommer till en lösning avgörs ärendet i Helsingfors tingsrätt.

17 IKRAFTTRÄDANDE OCH ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER

 

De här utbetalningsbestämmelserna har godkänts på Sanastos årsmöte 17.5.2023. Principerna träder i kraft 1.6.2023 och gäller tills vidare.

De övre utbetalningsgränserna enligt punkt 6 i utbetalningsreglerna träder i kraft från och med anslagsåret 2023. På tidigare anslagsår tillämpas den övre utbetalningsgränsen enligt utbetalningsreglerna för respektive anslagsår.