Hallituksen esitys DSM-direktiivin kansallisesta voimaansaattamisesta julkaistu ja lausuntokierroksella

Avoin kirja, jonka päällä luuppi suurentaa kohdan, jossa lukee käännä sivua.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on julkaissut luonnoksen hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi tekijänoikeuslain ja sähköisen viestinnän palveluista annetun lain 184 §:n muuttamisesta, ja antanut sen lausuntokierrokselle. 

Hallituksen esityksessä ehdotettujen muutosten tarkoituksena on modernisoida tekijänoikeussääntelyä ja toimeenpanna Euroopan neuvoston ja parlamentin direktiivi (EU) 2019/790 tekijänoikeudesta ja lähioikeuksista digitaalisilla sisämarkkinoilla sekä Euroopan neuvoston ja parlamentin verkkolähetysdirektiivi (EU) 2019/789. Verkkolähetysdirektiivi käsittelee lähetystoimintaa harjoittavien organisaatioiden tiettyihin verkkolähetyksiin ja televisio- ja radio-ohjelmien edelleenlähetyksiin sovellettavien tekijänoikeuden ja lähioikeuksien käyttämistä koskevien sääntöjen vahvistamista ja neuvoston direktiivin 93/83/ETY muuttamista. Lisäksi tekijänoikeuslakiin tehtäisiin eräitä direktiivien aihepiireihin liittyviä kansallisista tarpeista johtuvia muutoksia.

Hallituksen esitys sisältää ehdotuksia seuraavista aihepiireistä:

  • Yhteiskunnallisesti merkittävä teosten käyttö, kuten käyttö tiedonlouhinnassa, opetuksessa ja tutkimuksessa, kulttuuriperinnön säilyttämiseksi ja saataville saattamiseksi sekä sananvapauden ja uuden luomisen turvaamiseksi.
  • Televisio- ja radio-ohjelmien lähettäminen ja edelleenlähettäminen uudet toimintatavat ja jakelukanavat huomioiden.
  • Tekijänoikeuden laajennettuun kollektiiviseen hallinnointiin perustuvan sopimuslisenssijärjestelmän mukauttaminen DSM-direktiivin vaatimuksiin.
  • Tekijöiden ja esittävien taiteilijoiden suojaaminen sopimussuhteissa.
  • Kuvatallenteelle tallennettujen esitysten tekijänoikeudellisen suojan laajentaminen.
  • Sanoma- ja aikakauslehtien uusi lähioikeus.
  • Tekijänoikeuden toimeenpanon vahvistaminen, sisällön tuottajien oikeusaseman parantaminen ja verkkosisällönjakopalveluiden tarjoajien vastuun lisääminen tekijänoikeutta loukkaavasta aineistosta.

Direktiivin säännösten saattamisella osaksi kotimaista lainsäädäntöä on laajoja vaikutuksia myös kirjallisuuden tekijöiden asemaan ja oikeuksiin. Sanasto tulee yhteistyössä jäsenjärjestöjensä kanssa vaikuttamaan hallituksen esityksen sisältöön ja lausumaan esitysluonnoksesta. Lausunnot tulee antaa viimeistään 31.10.2021.

Lue hallituksen esitys

Lue lisää

Lue kaikki Sanaston uutiset tekijänoikeusdirektiivistä