EU-komission tekijänoikeuden uudistamista koskenut julkinen kuuleminen on valmistunut

EU-komissio on julkistanut raportin mahdollisia tekijänoikeusuudistuksia koskeneesta julkisesta kuulemisestaan. Raportti toteutettiin kaikille avoimena kyselynä ja se keräsi yhteensä yli 11 000 vastausta. Kyselyn pääteemat käsittelevät mm. jäsenmaiden tekijänoikeuksia koskevia rajoituksia ja poikkeuksia, kirjailijoiden ja esiintyjien kohtuullista korvausta sekä sitä, tulisiko EU:n tavoitella yhtenäistä tekijänoikeuslainsäädäntöä.

Enemmistö kirjailijoista näki nykyisen tekijänoikeussuojan keston olevan riittävä. Myös tekijänoikeusjärjestöt olivat samaa mieltä, vaikkakin parannettavaa nähtiin muilla alueilla, kuten verotuksessa. Jäsenmaiden vapaudessa tehdä tiettyjä poikkeuksia EU:n yleisistä tekijänoikeuslinjauksista ei nähty ongelmaa. Poikkeusten nähtiin toteuttavan jäsenmaiden kulttuurisia ja laillisia erityispiirteitä.

Kirjailijat ja tekijänoikeusjärjestöt kokivat EU:n laajuiset tekijänoikeusrekisteröintijärjestelmät tarpeettomina. Muunlaiset teosten tunnistusmenetelmät, kuten ISBN-koodi, nähtiin hyvinä ja EU:n toivottiin tukevan niiden kehittämistä.

Kirjailijat vaativat, että sisällönluojat tulisi laittaa takaisin EU:n tekijänoikeussääntöjen keskiöön. He korostivat, että tekijänoikeus ei ole este EU:n yhtenäismarkkinoille, vaan positiivinen työkalu luovan työn, kulttuurisen monimuotoisuuden ja talouskasvun edistämiseen sekä työpaikkojen luomiseen. Tekijänoikeusjärjestöt kannattivat ajatusta, ettei tekijänoikeuskorvauksia voisi siirtää muulle taholle. Tämän nähtiin parantavan luovan työn tekijöiden asemaa ja nostavan luovasta työstä saatavaa palkkatasoa.

Raportti julkistettiin 23.7.2014 ja on luettavissa kokonaisuudessaan komission verkkosivuilta.