Kannanotto Euroopan komission Marrakesh-direktiiviä ja -asetusta koskevaan arviointiin

Sanasto on 11.5.2023 jättänyt kannanoton Euroopan komissiolle Marrakesh-direktiiviä ja -asetusta koskevaa arviointia varten. Euroopan komissio on pyytänyt kannanottoja niiltä tahoilta, joita Marrakesh-direktiivi ja -asetus koskevat tai joihin ne vaikuttavat.

Suomessa Marrakeshin sopimuksen toimeenpaneva lukemisdirektiivi ja -asetus on sisällytetty 9.11.2018 kansainvälisen tekijänoikeuslain 17 a–17 d §:n. Näissä pykälissä säädetään muun muassa valtuutetusta yhteisöstä, sen velvoitteista sekä yhteisön oikeudesta valmistaa teoksesta kappaleita ja saattaa niitä yleisön saataviin. 17 d § sisältää myös säännöksen, jonka nojalla tekijä on oikeutettu korvaukseen, jos pykälän mukaisesti valmistettu kappale jää pysyvästi lukemisesteisen haltuun.

Pääviestimme ovat:

  • Tekijöille rajoitussäännöksen mukaisesta teosten käyttämisestä aiheutuva haitta ei ole merkitykseltään vähäistä. Tasapaino edunsaajien oikeuksien ja tekijöiden oikeuksien välillä on otettava huomioon lukemisestedirektiiviä ja -asetusta arvioitaessa.
  • Tekijöille tulee turvata oikeus kohtuulliseen korvaukseen riippumatta siitä, tapahtuuko käyttö perinteisesti lainaamalla vai käyttämällä teoksia suoratoistopalvelun kautta välitettynä.
  • Edunsaajien joukon kasvaessa täytyy varmistaa, että etu kohdistuu direktiivissä tarkoitetuille henkilöille ja rajoitusten nojalla tapahtuva käyttö vastaa direktiivin tarkoitusta. Tekijänoikeutta ei tule rajoittaa enempää kuin on tarpeen.

Voit lukea kannanottomme kokonaisuudessaan tästä linkistä.