Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laeiksi tekijänoikeuslain ja sähköisen viestinnän palveluista annetun lain muuttamisesta

Tiimalasi paperipinon päällä.

Sanasto on antanut 8.12.2022 lausunnon hallituksen esityksestä eduskunnalle laeiksi tekijänoikeuslain ja sähköisen viestinnän palveluista annetun lain muuttamisesta annetun hallituksen esityksen (HE 43/2022 vp) täydentämisestä (HE 313/2022 vp). Tämä artikkeli on tiivistelmä lausunnostamme. Pääset lukemaan lausunnon kokonaisuudessaan tästä linkistä.

Sanaston pääviestit:

  • Täydentävässä hallituksen esityksessä tekstin- ja tiedonlouhintaa koskevan 13 b §:ään esitetyt muutokset perustuvat direktiivin sanamuotoon ja ovat siten perusteltuja. Muutokset vastaavat perustuslakivaliokunnan vaatimukseen vahvistaa tieteen vapauden toteuttamista.
  • Opetuksen havainnollistamista koskeva 14 a § tulee säätää alkuperäisen hallituksen esityksen mukaisesti, ja tekijöiden korvausoikeus rajoitussäännöksen mukaisesta käytöstä tulee säilyttää. Koulutusmarkkinoille suunnatut teokset tulee jättää rajoitussäännöksen soveltamisalan ulkopuolelle alkuperäisen esityksen mukaisesti, jotta tekijänoikeudenhaltijoiden omaisuudensuoja tulisi huomioiduksi tasapainoisella tavalla sivistyksellisten oikeuksien kanssa.
  • Verkkosissällönjakopalveluja koskeva 6 a luku noudattaa täydentävässä hallituksen esityksessä esitettyjen muutosten jälkeen direktiivin sanamuotoja ja EUT:n Puola-tuomiossa esitettyjä tulkintakannanottoja. Kannatamme 55 e ja 55 §:ään täydentävässä hallituksen esitettyjä muutoksia, joilla vastataan perustuslakivaliokunnan sananvapauden toteutumisesta esittämiin huoliin ja joilla vahvistetaan perusoikeuksien tasapainoa.

Teosten kappaleiden valmistaminen tekstin- ja tiedonlouhintaa varten (13 b §)

Perustuslakivaliokunta on lausunnossaan (PeVL 58/2022 vp) edellyttänyt, että sääntelyä muutetaan niin, että tieteen vapaus otetaan huomioon paremmin kuin ehdotetussa sääntelyssä on alun perin esitetty ja että tekstin- ja tiedonlouhintaa varten valmistettujen kappaleiden säilytystarkoitusta tulee laajentaa. Täydentävässä hallituksen esityksessä (HE 313/2022) on 13 b §:ään esitetty muutoksia, joilla laajennetaan kappaleiden säilyttämisoikeutta tieteellistä tutkimusta varten ja joilla selvennetään, että rajoitussäännöksen mukaista käyttöä ei saa estää teknisin keinoin. Esitetyt muutokset vastaavat direktiivin sanamuotoa ja huomioivat Sanaston käsityksen mukaan perustuslakivaliokunnan esittämät vaatimukset tieteen vapauden painottamisesta.

Teosten käyttäminen opetuksen havainnollistamiseen (14 a §)

Opetusta koskevien poikkeusten osalta perustuslakivaliokunta on lausunnossaa edellyttänyt, että sivistysvaliokunnan tulee vielä tarkastella sääntelyä ja muuttaa sääntelyä sivistykselliset oikeudet huomioon ottavaksi, jos se on direktiivin puitteissa mahdollista. Perustuslain sivistyksellisiä oikeuksia koskevassa 16 §:ssä turvataan maksuton perusopetus, muun opetuksen yhtäläinen saatavuus sekä tieteen, taiteen ja ylimmän opetuksen vapaus. Täydentävässä hallituksen esityksessä (HE 313/2022 vp) on esitetty, että perustuslakivaliokunnan edellyttämä perusoikeuksien tasapainottaminen sivistyksellisten oikeuksien suuntaan voidaan toteuttaa poistamalla ehdotetusta 14 a §:stä virke, jonka mukaan rajoitussäännöstä ei sovelleta nuotteihin eikä koulutusmarkkinoille suunnattuihin teoksiin, sekä poistamalla tekijöiden oikeus korvaukseen teosten käyttämisestä opetuksen havainnollistamiseen.

Korvausoikeus

Alkuperäisessä hallitukset esityksessä (HE 43/2022 vp) on esitetty, että valtio maksaisi korvauksen, joka perustuisi yksittäisten käyttötapahtumien kirjaamisen sijaan tilastollisella tutkimuksella muodostettavaan käsitykseen eri aineistojen käytön määrästä. Täydentävässä hallituksen esityksessä ei ole esitetty sellaista perusoikeuspunnintaa omaisuudensuojan ja sivistyksellisten oikeuksien välillä, millä voitaisiin perustella korvausoikeuden poiston tarve sivistykellisten oikeuksien toteutumiseksi. Sanaston näkemyksen mukaan tekijöiden korvausoikeus tulee toteuttaa alkuperäisessä hallituksen esityksessä (HE 43/2022 vp) ehdotetulla tavalla.

Koulutusmarkkinoille suunnatut teokset

Nuottien ja koulutusmarkkinoille suunnattujen teosten jättäminen rajoitussäännöksen ulkopuolelle alkuperäisessä esityksessä (HE 43/2022 vp) esitetyn tavoin on Sanaston käsityksen mukaan perusteltua tekijöiden ja kustantajien omaisuudensuojan kannalta. Jotta tekijöiden ja kustantajien olisi kannattavaa tehdä koulutusmarkkinoille suunnattuja materiaaleja, tekijöiden ja oikeudenhaltijoiden omaisuudensuojaan ja elinkeinonharjoittamisen edellytyksiin on kiinnitettävä sivistyksellisten oikeuksen ohella asianmukaisesti huomiota.

Tekijänoikeuden rajoitussäännöksiä säädettäessä on otettava huomioon Bernin sopimukseen sisältyvän kolmen kohdan testin vaatimukset. Koulutusmarkkinoille tarkoitettujen teosten sisällyttäminen ehdotetun rajoitussäännöksen piiriin merkitsisi kolmen kohdan testin vastaista puuttumista tekijöiden ja oikeudenhaltijoiden laillisiin etuihin, kun taas sivistyksellisten oikeuksien toteutumisen kannalta koulutusmarkkinoille suunnattujen teosten rajaaminen ehdotetun rajoitussäännöksen ulkopuolelle ei vaarantaisi oikeutta maksuttomaan opetukseen tai muun opetuksen saatavuuteen. Sanaston näkemyksen mukaan erisuuntaisten perusoikeuksien tasapaino toteutuu alkuperäisessä hallituksen esityksessä esitetyssä ratkaisussa täydentävää hallituksen esitystä paremmin.

Verkkosisällönjakopalveluja koskeva sääntely (6 a luku)

Hallituksen esityksessä (HE 43/2022 vp) omaksttu sääntelymalli, jolla artikla 17 säädetään kansallisesti voimaan tekijänoikeuslakiin lisättävällä 6 a luvulla, vastaa direktiivin tarkoitusta ja sanamuotoa. Direktiivin tekstissä on otettu huomioon erisuuntaiset perusoikeudet, ja se on eri perusoikeuksien toteutumisen osalta tasapainoinen esitys. Kannatamme esitettyjä muutoksia, joilla 55 e §:stä poistetaan viittaukset sitaattia ja parodiaa koskeviin rajoitussäännöksiin ja joilla 55 f §:n 2 momentista poistetaan direktiivin perustamaton viittaus automaattisten estämiskeinojen käyttöön. Nämä muutokset vahvistavat perusoikeuksien tasapainoista toteutumista.

6 a luvun tarkemman analyysin osalta viittaamme Luovan alan tekijät ja yrittäjät ry:n lausuntoon.