Lausunto koskien hallituksen esitystä tekijänoikeuslain muuttamisesta (ns. lukemisestedirektiivin voimaansaattaminen)

Sanasto on antanut eduskunnan sivistysvaliokunnalle lausunnon hallituksen esityksestä, joka koskee tekijänoikeuslain muuttamista ja niin kutsutun lukemisestedirektiivin (VIP-direktiivin) kansallista voimaansaattamista.

Sanasto pitää erittäin tärkeänä, että näkövammaisille ja muille lukemisesteisille varmistetaan kirjallisten teosten saavutettavuus. Kaikilla kansalaisilla tulee olla yhdenvertainen mahdollisuus nauttia kirjallisesta kulttuurista. Samalla tulee kuitenkin taata tekijänoikeusjärjestelmän mukaisesti myös tekijöiden oikeudet.

Nykylain mukaan tekijöillä on korvausoikeus tilanteissa, joissa käyttäjän haltuun jää pysyvästi kappale. Esimerkiksi kun saavutettavan kirjallisuuden asiantuntijakeskus Celia toimittaa asiakkaalle kirjallisen teoksen CD-levyllä, tekijälle syntyy oikeus korvaukseen. Teosten käyttötavat ovat kuitenkin muuttuneet olennaisesti perinteisestä fyysisten teoskappaleiden käytöstä kohti teosten rajoittamatonta käyttöä suoratoiston avulla. Sanasto pitää välttämättömänä, että korvausjärjestelmä uudistetaan kattamaan nykyisenlaiset käyttömuodot.

Lisäksi on tärkeä varmistaa, että saavutettavassa muodossa olevien teosten käyttö rajataan vain niihin oikeutetuille henkilöille ja että saavutettavassa muodossa olevien kappaleiden luvatonta valmistamista ehkäistään. Sanasto esittääkin, että ehdotetun lain noudattamista ja rajoitussäännöksen perusteella toimivien yhteisöjen toimintaa valvottaisiin viranomaisten toimesta. Vain turvaamalla järjestelmän oikeudenmukainen perusta sekä oikeudenhaltijoiden että käyttäjien oikeutetut edut ja oikeudet, voidaan teosten saavutettavuutta edistää jatkossakin.

Lue Sanaston lausunto kokonaisuudessaan