Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle ehdotuksesta hallituksen esitykseksi laiksi Saavutettavuuskirjasto Celiasta

Sanasto on antanut 11.2.2022 lausunnon opetus- ja kulttuuriministeriölle ehdotuksesta hallituksen esitykseksi laiksi Saavutettavuuskirjasto Celiasta.

Sanasto pitää yleisesti hyvänä ja kannatettavana esitettyä uudistusta, jolla päivitetään Saavutettavuuskirjasto Celiaa koskevaa lainsäädäntöä. On tärkeää, että kaikille kansalaisille turvataan yhdenvertainen mahdollisuus nauttia kirjallisesta kulttuurista ja osallistua yhteiskunnan toimintaan. Celia tuottaa kirjoja saavutettavassa muodossa, mm. äänikirjoina näkövammaisille ja lukemisesteisille.

Lausunnossamme tuomme esiin kirjallisuuden tekijöiden näkökulmaa, sillä Saavutettavuuskirjasto Celian toiminta mahdollistetaan hyödyntämällä tekijöiden luomia teoksia tekijänoikeuden rajoitussäännöksen nojalla. Korostamme, että tekijöiden korvauskäytäntö tulee päivittää ajan tasalle lakiuudistuksen yhteydessä, jotta se vastaa nykypäivän käyttömuotoja.

Nykyisellään kirjallisuuden tekijät saavat Celian lainoista korvauksen vain, jos teos jää pysyvästi käyttäjän haltuun, esimerkiksi CD:nä. Äänikirjojen lainaaminen on siirtynyt kuitenkin enenevissä määrin verkkoon: vuonna 2021 suurin osa Celian äänikirjojen käytöstä tapahtui verkkolainoina, lähinnä suoratoistotekniikalla. Siksi korvauskäytäntö tulee päivittää teknologianeutraaliksi niin, että tekijät saavat korvausta teostensa hyödyntämisestä siitä riippumatta, tapahtuuko käyttö perinteisesti lainaamalla vai suoratoistopalvelun kautta.

Eduskunnan sivistysvaliokunta on myös ottanut asiaan kantaa ja totesi lukemisestedirektiivin kansallisen voimaansaattamisen yhteydessä antamassaan mietinnössään, että eduskunta edellyttää hallituksen ryhtyvän toimenpiteisiin lain muuttamiseksi teknologianeutraalimmaksi.

Pidämme hyvänä sitä, että Celian yhteistyöstä yleisten kirjastojen ja korkeakoulukirjastojen kanssa säädetään lain tasolla. Yhteistyö merkitsee käytännössä sitä, että Saavutettavuuskirjasto Celian erityistehtävää hoitaa suuri joukko eri toimijoita. Yhteistyötahoilla on vastuu huolehtia siitä, että heidän kauttaan Celian asiakkaiksi liittyvät henkilöt ymmärtävät laissa määritellyn lukemisesteisten piirin ja vakuuttavat kuuluvansa siihen. Tämä vastuu tulee myös kirjata lakiin.

Tekijänoikeuden haltijoiden näkökulmasta on äärimmäisen tärkeää, että rajoitusten nojalla tapahtuva teosten käyttö vastaa tekijänoikeuslain tarkoitusta ja teoksia käyttävät vain laissa siihen oikeutetut henkilöt. Kun uutta lakia säädetään, on mietittävä miten tämä voidaan käytännössä varmistaa. Lakiin tulee kirjata tarvittavat säännökset sen varmistamiseksi, että teoksia käyttävät todellisuudessa vain niiden siihen oikeutetut henkilöt.

Lue lausunto kokonaisuudessaan