Sanastos stadgar

1 § FÖRENINGENS NAMN OCH HEMORT

Föreningens namn är Sanasto ry, Sanasto rf. Föreningen är finsk- och svenskspråkig. Föreningens hemort är Helsingfors.

2 § FÖRENINGENS SYFTE OCH VERKSAMHETSFORMER

Föreningen är ideell och dess syfte är att:

a) främja, övervaka och förvalta författarnas, översättarnas, redaktörernas, kritikernas och andra litterära aktörers rättigheter som baserar sig på upphovsrättslagstiftningen i Finland och utomlands,

b) främja de allmänna förutsättningarna för litteratur som publicerats i Finland och göra den bekant.

Det hör inte till föreningens syften att samla in överskott eller förvärva vinst eller annan direkt ekonomisk fördel för sina medlemmar. Föreningen kan ta emot bidrag, stipendier, testamenten och donationer samt för sin verksamhet äga nödvändig fast eller lös egendom. För all fullfölja sitt syfte kan föreningen ha fonder.

För att fullfölja sitt syfte följer föreningen med utvecklingen av upphovsrättslagstiftningen i Finland och utomlands, gör nödvändiga förslag och tar initiativ, bedriver rådgivnings- och informationsverksamhet, främjar försöken att göra litteratur tillgänglig för allmänheten i Finland samt arbetar för att utveckla litterära aktörers rättigheter.

På basis av kundavtal som föreningen undertecknat med rättsinnehavare ingår föreningen avtal om användningen av litterära verk, övervakar att de upphovsrättigheter som den förvaltar inte kränks och vidtar vid behov rättsliga åtgärder samt assisterar medlemsorganisationerna i avtalsfrågor som gäller den upphovsrättsliga användningen av litterära verk. Föreningen ingår även ömsesidiga savtal med motsvarande utländska föreningar.

Till föreningens verksamhet hör även att bevilja tillstånd som baserar sig på upphovsrättslagstiftningen, uppbära ersättningar samt att betala ut ersättningarna till dem som är berättigade till ersättningarna.

3 § MEDLEMMARNA

Styrelsen kan på basis av en skriftlig ansökan som föreningens medlem godkänna en registrerad riksomfattande förening, vars medlemmar består av författare, översättare, redaktörer, kritiker eller andra litterära aktörer och vars uppgifter omfattar bevakandet av dessa rättsinnehavares i upphovsrättslagstiftningen nämnda rättigheter. Medlemskapet träder i kraft då styrelsen har godkänt medlemsansökan.

Om storleken på föreningens årliga medlemsavgift beslutar föreningens höstmöte. Om storleken på en ny medlems anslutningsavgift beslutar styrelsen.

De ordinarie medlemmarna och deras medlemmar får avgiftsfria eller avgiftsbelagda tjänster i anslutning till övervakningen av upphovsrätten i enlighet med Sanastos stadgar och årliga planer.

En medlem som ansluter sig till föreningen mitt under ett räkenskapsår ska erlägga medlemsavgiften för hela året och den av styrelsen fastställda anslutningsavgiften.

Medlemskapet upphör då en förening som är medlem upplöses eller då medlemmen utträder eller utesluts ur föreningen.

4 § UTTRÄDE OCH UTESLUTANDE UR FÖRENINGEN

En medlem kan utträda ur föreningen genom att skriftligen meddela föreningens styrelse eller styrelseordföranden om detta. En medlem kan också utträda genom att vid föreningens möte anmäla detta för anteckning i protokollet.

Föreningen kan utesluta en medlem på de grunder för uteslutande som nämns i föreningslagen. Styrelsen kan utesluta en medlem som inte inom den av styrelsen utsatta tiden betalat sina medlemsavgifter.

5 § FÖRENINGENS MÖTEN

Föreningen sammanträder årligen vid två ordinarie möten. Av dessa hålls vårmötet i maj och höstmötet i november. Ett extra föreningsmöte hålls då styrelsen anser att det finns skäl därtill eller då någon av föreningens röstberättigade medlemmar begär det för behandling av ett angivet ärende; i detta fall ska mötet sammankallas inom 30 dagar från att begäran har angivits. Kallelsen till föreningens möte sänds till medlemmarna per brev eller med e-post senast fjorton dagar före mötet. I kallelsen ska nämnas de ärenden som behandlas. Varje medlem har en röst vid föreningens möte.

Ärenden som behandlas vid föreningens vårmöte:

1. Mötets öppnande.
2. Val av mötesordförande. Mötets ordförande kallar en sekreterare.
3. Val av två protokolljusterare och andra mötesfunktionärer.
4. Konstaterande av mötets laglighet och beslutförhet.
5. Godkännande av föredragningslistan för mötet.
6. Behandling av verksamhetsledarens och styrelseledamöternas individuella redogörelser för bindningar.
7. Presentation av föregående års verksamhets- och räkenskapsberättelse samt revisorernas utlåtande.
8. Beslut om godkännandet av den årliga insynsrapporten enligt lagen om kollektiv förvaltning av upphovsrätt.
9. Beslut om fastställandet av föregående års bokslut samt om beviljandet av räkenskaps- och ansvarsfrihet för de redovisningsskyldiga.
10. Beslut om användningen av räkenskapsårets överskott eller täckandet av ett underskott.
11. Beslut om användningen av upphovsrättsersättningar som inte kan fördelas.
12. Behandling av ärenden som föreningens medlemmar har velat ta upp för behandling och vilka styrelsen har blivit skriftligen underrättad om före slutet av mars månad innevarande år.
13. Beslut om andra ärenden som nämns i möteskallelsen.

Ärenden som behandlas vid föreningens höstmöte:

1. Mötets öppnande.
2. Val av mötesordförande. Mötets ordförande kallar en sekreterare.
3. Val av två protokolljusterare och andra mötesfunktionärer.
4. Konstaterande av mötets laglighet och beslutförhet.
5. Godkännande av föredragningslistan för mötet.
6. Godkännande av verksamhetsplanen och budgeten för följande kalenderår.
7. Beslut om storleken på medlemsavgiften.
8. Beslut om arvoden för styrelseordföranden och styrelsemedlemmarna samt för de av styrelsen utsedda sektionerna och revisorerna för följande kalenderår.
9. Beslut om antalet styrelsemedlemmar.
10. Val av styrelseordföranden vartannat år samt val av styrelsemedlemmar och medlemmarnas personliga suppleanter i stället för de medlemmar som är i tur att avgå.
11. Val av revisor och revisorssuppleant för följande kalenderår.
12. Behandling av ärenden som föreningens medlemmar har velat ta upp för behandling och vilka styrelsen har blivit skriftligen underrättad om före slutet av september månad innevarande år.
13. Beslut om andra ärenden som nämns i möteskallelsen.

6 § FÖRENINGENS STYRELSE

Styrelsen har i uppgift att:

  • presentera verksamhets- och ekonomiplanerna för föreningsmötet,
  • besluta om godkännandet av nya ordinarie medlemmar och deras anslutningsavgifter,
  • representera föreningen,
  • ta hand om föreningens förhållanden med medlemmarna,
  • styra föreningens allmänna verksamhet,
  • ta hand om föreningens egendom och ansvara för dess ekonomi,
  • fastställa föreningens principer för riskhantering,
  • anställa och avskeda föreningens verksamhetsledare och andra funktionärer,
  • sköta föreningens ärenden i enlighet med stadgarna och beslut av föreningsmötet samt
  • övervaka föreningens verksamhet.

Styrelsen kan sälja, byta och inteckna föreningens egendom.

Styrelsen består av ordföranden och 4–8 andra ordinarie ledamöter samt 4–8 personliga suppleanter. Styrelsen väljer vice ordföranden bland sina ledamöter. Mandatperioden för ordföranden och styrelsens ordinarie ledamot samt den personliga suppleanten är två år, efter vilket han eller hon är i tur att avgå. Ordförande eller ordinarie ledamot och suppleant som är i tur att avgå kan återväljas dock så att mandatperioden för såväl en ordinarie styrelseledamot som ordföranden är högst sex år.

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller, då ordföranden är förhindrad, vice ordföranden och är beslutför då ordföranden eller vice ordföranden och minst tre medlemmar är närvarande.

Styrelsen kan utse sektioner och tidsbundna arbetsgrupper för att assistera styrelsen.

Styrelsen kan utan särskild fullmakt vidta sådana rättsliga åtgärder som den anser vara nödvändiga, om de rättigheter som föreningen förvaltar har kränkts.

7 § REVISION

Föreningens ordinarie revisor och revisorssuppleanten ska vara av Centralhandelskammaren godkänd revisor (CGR).

8 § VERKSAMHETSLEDARE

Föreningen har en verksamhetsledare, om vars uppgifter och fullmakter styrelsen beslutar.

9 § RÄTTEN ATT TECKNA FÖRENINGENS NAMN

Föreningens namn tecknas av styrelseordföranden eller vice ordföranden tillsammans med en annan styrelsemedlem, eller av verksamhetsledaren ensam. Även en funktionär som har fått separat fullmakt till det från styrelsen har rätt att teckna föreningens namn.

10 § FÖRENINGENS EKONOMI

Föreningens räkenskapsperiod är ett kalenderår. Styrelsen ska lämna föreningens bokslut jämte de nödvändiga handlingarna till revisorn senast en månad före vårmötet.

11 § KUNDAVTAL

Föreningen ingår kundavtal med individuella författare, översättare, redaktörer, kritiker och andra litterära aktörer. Kundavtalens innehåll fastställs vid föreningsmötet.

12 § PRINCIPER FÖR REDOVISNING

Föreningen betalar de ersättningar som den uppbär till dem som är berättigade till ersättningarna enligt principerna för redovisning. Föreningens principer för redovisning fastställs av föreningsmötet.

13 § PRINCIPER FÖR INVESTERNING

Föreningen betalar de ersättningar som den uppbär till dem som är berättigade till ersättningarna enligt principerna för redovisning. Föreningens principer för redovisning fastställs av föreningsmötet.

14 § ÄNDRING AV STADGARNA

Föreningens stadgar kan ändras vid föreningens möte med en majoritet av minst ¾ av de givna rösterna.

15 § UPPLÖSANDE AV FÖRENINGEN

Föreningen kan upplösas endast om beslutet har fattats vid två på varandra följande föreningsmöten som hålls med minst två månaders mellanrum med en majoritet av minst ¾ av de givna rösterna.

Om föreningen upplöses eller avvecklas, används tillgångarna till förmån för finländsk litteratur i enlighet med ett beslut av det föreningsmöte som fattar beslutet om upplösandet.