Intressebevakning

Samhällelig påverkan

Vårt mål är ett samhälle där de som ägnar sig åt kreativt arbete får rättvis ersättning för arbetet.

Samhällelig påverkan för att förbättra författarnas ställning och stärka upphovsrätten utgör en central del av vårt arbete. Upphovspersoner bör få relevant ersättning för sitt arbete och användningen av deras verk.

Vi tar aktivt ställning till lagstiftning som påverkar upphovsrättsinnehavarna. Sanasto utför påverkansarbete både i Finland och på EU-nivå när det till exempel gäller utlåningsersättning.

Utlåningsersättning och Sanastos påverkansarbete

Utlåningsersättningen är en upphovsrättsersättning, som betalas ur statsbudgeten. Sanasto betalar ut utlåningsersättningar till författare och arbetar aktivt för att lagstiftningen om och anslagen för utlåningsersättning ska vara rättvisa för författarna.

Vad är utlåningsersättning?

Utlåningsersättningen baserar sig på upphovsrättslagen och Europeiska unionens direktiv om uthyrnings- och utlåningsrättigheter från 1992. Enligt direktivet har upphovspersonen rätt att erhålla skälig ersättning för uthyrningen eller förbjuda utlåning av sina verk. I Finland har utlåningsersättning betalats sedan 2007. De övriga nordiska länderna började betala utlåningsersättning redan i mitten av 1900-talet. I Finland har anslaget för utlåningsersättning dessutom varit mindre än i de övriga nordiska länderna.

Utlåningsersättning betalas för utlåning av fysiska böcker från allmänna bibliotek och högskolebibliotek. Dessutom betalas e-utlåningsersättning för lån av e-böcker och e-ljudböcker från allmänna bibliotek och delvis också från högskolebibliotek. Material i bibliotekens så kallade e-bokhyllor omfattas inte av ersättningen. E-bokhyllor är populära i synnerhet på högskolebibliotek.

I december 2023 godkände riksdagen regeringens proposition med förslag till ändring av upphovsrättslagen, i vilken det föreslogs att ersättning skulle betalas för biblioteksanvändningen av e-böcker och e-ljudböcker. Lagen trädde i kraft 1.1.2024.

Den rättsliga grunden för utlåningsersättning och e-utlåningsersättning skiljer sig något från varandra. Utlåningsersättningen är en upphovsrättsersättningen som baserar sig på ett EU-direktiv och som i Finland endast betalas till personer som skapat upphovsrättsligt innehåll i ett verk. Ersättningen för biblioteksanvändning av e-böcker och e-ljudböcker har en annan rättslig grund, eftersom den inte baserar sig på ett EU-direktiv utan på Finlands nationella lagstiftning. E-utlåningsersättning är inte en upphovsrättsersättning, och genom riksdagens beslut betalas e-utlåningsersättning även till inläsare av e-ljudböcker, trots att de inte skapat upphovsrättsligt innehåll i verken.

Hur har Sanasto påverkat utlåningsersättningen?

Åren 2011–2016 drev Sanasto den viktiga kampanjen Kirja elää (Boken lever) som resulterade i att utlåningsersättningen höjdes till en nordisk nivå och utvidgades till att också omfatta högskolebibliotekens utlåning. Anslaget för utlåningsersättning har inte höjts därefter. I dag är anslaget 16,6 miljoner euro.

Kampanjen Kirjasta korvaus (Ersättning för boklån) och litteraturfaddrarnas verksamhet gav resultat: i enlighet med undervisnings- och kulturministeriets beslut betalades e-utlåningsersättning för allmänna biblioteks e-lån för första gången 2023.

Kampanjerna gav resultat: enligt undervisnings- och kulturministeriets beslut betalas e-utlåningsersättning för allmänna biblioteks e-lån för första gången 2023, och även en lagändring som gäller utlåningsersättning för e-lån bereds. Sanasto anser att även högskolebiblioteken bör omfattas av e-utlåningsersättning.

I december 2023 godkände riksdagen regeringens proposition med förslag till ändring av upphovsrättslagen. I och med den omfattas bibliotekens och delvis också högskolebibliotekens e-böcker och e-ljudböcker av e-utlåningsersättning. E-bokhyllor omfattas inte av lagändringen. Sanasto fortsätter påverkansarbetet för att också användningen av e-böcker och e-ljudböcker i e-bokhyllor ska omfattas av e-utlåningsersättningen.

Sanastos litteraturfaddrar

Fadderprogrammet är öppet för alla intresserade riksdagsledamöter.

I oktober 2021 lanserade Sanasto tillsammans med kulturutskottet ett litteraturfadderprogram som riktar sig till riksdagsledamöter. Syftet är att sammanföra författare och översättare samt beslutsfattare för att diskutera aktuella frågor inom bokbranschen och fungera som en länk mellan litteratur och politik. Med hjälp av regelbundna kontakter med faddrarna kan vi utveckla dialogen och främja beslutsfattarnas förståelse av författar- och översättaryrket samt av aktuella frågor inom bokbranschen.

Litteraturfaddrarna är finländska litteraturaktörer, författare och översättare. Litteraturfaddrarna under regeringsperioden 2023–2027 är Sabine Forsblom, Sami HilvoMarkus HotakainenVilja-Tuulia HuotarinenVirpi Hämeen-AnttilaKaro HämäläinenRiina KatajavuoriJP KoskinenMaria Lassila-MerisaloLeena LehtolainenReetta NiemeläSampsa PeltonenTiina RaevaaraPeter Sandström, Johanna SinisaloKaijamari SivillAnja SnellmanVille-Juhani Sutinen ja Katariina Vuori.

Nyheter