Utlåningsersättning

Vad är utlåningsersättning?

Lånar bibliotek ut dina verk? Du har rätt till utlåningsersättning.

Utlåningsersättningen är en upphovsrättsersättning, som betalas för bibliotekslån. Den är ersättning för avgiftsfri användning av verk och för det inkomstbortfall som detta orsakar upphovspersonen.

Sanasto betalar årligen ut över 10 miljoner euro i utlåningsersättning. Ersättning betalas till exempelvis romanförfattare, översättare, faktaboksförfattare, läromedelsförfattare, barn- och ungdomsboksförfattare och poeter.

Ersättning betalas för boklån från allmänna bibliotek och högskolebibliotek i Finland. Ersättning betalas för lån av både fysiska böcker och e-böcker. Material i bibliotekens så kallade e-bokhyllor omfattas inte av ersättningen.

Hur får jag utlåningsersättning?

Registrera dig i OmaSanasto och se till att din verkförteckning är aktuell.

Logga in i OmaSanasto
Anvisningar för OmaSanasto

Sanasto betalar ut utlåningsersättning till författare och översättare. Om du är författare eller översättare får du utlåningsersättning genom att registrera dig på till OmaSanasto. Illustratörer får utlåningsersättning från Kopiosto och musiker från Teosto.

Lägg till i din verkförteckning i OmaSanasto. Utlåningsersättning betalas endast för verk i verkförteckningen. Eftersom Sanasto inte får information om nya verk ska du själv se till att förteckningen är aktuell.

Fyll i verkförteckningen omsorgsfullt:

 • Lägg till alla verk som du skrivit eller översatt och som omfattas av upphovsrättsskyddet (t.ex. noveller, artiklar, företal).
 • Lägg till alla verk med olika ISBN-nummer. Utlåningsersättningarna fördelas enligt ISBN-nummer.
 • Lägg till olika upplagor av ett verk om de har olika ISBN-nummer.
 • En ny upplaga får i allmänhet ett nytt ISBN-nummer om innehållet eller publiceringsformatet ändras: till exempel en pocketbok har ett annat ISBN-nummer än en inbunden bok.
 • Lägg också till e-böcker och e-ljudböcker samt cd-ljudböcker.
 • Ange din roll avseende verket (författare eller översättare).

Vanliga frågor

Har du andra frågor? Vår kundtjänst hjälper.

Kontaktuppgifter
Statistik

Hur stor är utlåningsersättningen?

 • Under de senaste åren har utlåningsersättningen varit 26–32 cent per bibliotekslån. Det lånespecifika centbeloppet varierar alltså något från år till år.
 • Sanasto betalar ut utlåningsersättningen enligt bibliotekens årliga utlåningsstatistik. Även förnyelse av lån betraktas som lån.
 • Om ett verk har flera författare delas den lånespecifika ersättningen jämnt mellan dem.
 • Översättarens andel av utlåningsersättningen är alltid hälften. Om det finns flera översättare delas översättarens andel (50 %) jämnt mellan översättarna.
 • För illustrerade verk betalas en mindre utlåningsersättning till författarna: för sagoböcker får författaren från Sanasto 73 %, för illustrerade böcker 41 % och för seriealbum 37,7 % av den fulla ersättningen. Utlåningsersättningen för illustratörer betalas av Kopiosto.
 • E-utlåningsersättning betalas till inläsare av e-ljudböcker. Inläsare av ljudböcker är en ny förmånstagargrupp. Deras procentuella andel av ersättningen och den part som redovisar ersättningen är ännu inte kända.
 • Utlåningsersättning betalas när det upplupna ersättningsbeloppet är minst 10 euro. Den maximala ersättningen är 32 000 euro för vanliga lån och 15 000 euro för e-lån.
 • Läs mer om redovisningsprinciperna.

När betalas utlåningsersättningarna ut?

Sanasto betalar ut utlåningsersättning till författare två gånger om året. Vid utbetalningen på våren betalas utlåningsersättning som tilläggsbetalningar och kompletterande betalningar. På hösten utbetalas utlåningsersättning för bibliotekslån från året innan för första gången. Ta del av utbetalningsschemat.

Tilläggsbetalning
Sanastos upphovsrättsersättningar preskriberas efter tre år om de inte har kunnat betalas till rätt upphovsperson. Utlåningsersättningar som inte betalats ut delas ut som tilläggsbetalningar till de författare vars verk har lånats under året då ersättningarna preskriberas.

Kompletterande utbetalning
Kompletterande utbetalning kan erhållas om man anslutit sig till Sanasto mitt under året eller om man senare lagt till ett tidigare utgivet verk i verkförteckningen. Utlåningsersättning betalas endast för verk som finns i verkförteckningen i OmaSanasto.

Betalas ersättning retroaktivt?

Utlåningsersättning kan betalas retroaktivt för tre år. Om ersättningarna överstiger utbetalningsgränsen (10 €) inom tre år, betalas ersättningen i samband med den följande utbetalningen. Nya kunder kan, efter att de registrerat sig i Sanasto, få ersättningar retroaktivt för tre år.

Utlåningsersättningarna preskriberas tre år efter utgången av det år då de insamlats, om de inte kan betalas ut till den rätta upphovspersonen. Obetalda ersättningar delas ut som tilläggsutbetalningar till de kunder hos Sanasto vars verk har lånats under de preskriberade ersättningarnas utlåningsår.

Ska man betala skatt på utlåningsersättning?

Ja. Utlåningsersättning, liksom övriga upphovsrättsersättningar, är skattepliktig inkomst för mottagaren. Sanasto får skatteuppgifterna direkt från skattemyndigheten. Skattekort behöver i allmänhet inte lämnas in till Sanasto. Du kan kontrollera den skattesats som Sanasto fått i OmaSanasto. Läs mer om beskattning i Betalningar och ersättning.

Betalas utlåningsersättning för e-böcker och e-ljudböcker?

I december 2023 godkände riksdagen regeringens proposition med förslag till ändring av upphovsrättslagen, i vilken det föreslogs att ersättning skulle betalas för biblioteksanvändningen av e-böcker och e-ljudböcker. Lagen trädde i kraft 1.1.2024. Ersättning betalas för allmänna biblioteks och delvis högskolebiblioteks e-böcker och e-ljudböcker.

Material i bibliotekens så kallade e-bokhyllor omfattas inte av ersättningen. E-bokhyllor är populära i synnerhet på högskolebibliotek.

I enlighet med undervisnings- och kulturministeriets särskilda beslut betalades e-utlåningsersättning för de allmänna bibliotekens e-böcker och e-ljudböcker för första gången i december 2023. Ersättningen gällde e-lån under 2022. Ersättning kan sökas retroaktivt under tre år.

Vilken statistik publiceras över utlåning och utlåningsersättningar?

Sanasto publicerar statistik över sina utbetalningar av utlåningsersättning. Av statistiken framgår bland annat ersättningsbeloppens fördelning mellan ersättningsmottagarna. Dessutom publiceras årligen statistik över de mest lånade böckerna året innan. Ta del av statistiken.

Författarna ser utlåningsstatistiken över sina verk specificerade enligt verk i OmaSanasto.

Hur skiljer sig utlåningsersättningen från biblioteksstipendier?

Utlåningsersättningen är en upphovsrättsersättning, som betalas för faktiska bibliotekslån. Varje upphovsperson vars verk lånas på bibliotek är berättigad till utlåningsersättning. Biblioteksstipendier är däremot behovsprövade.

Statens nämnd för biblioteksstipendier delar ut behovsprövade stipendier och bidrag till författare och översättare, vars skriftliga verk berikar kulturlivet i Finland. Olika kriterier påverkar utdelningen av stipendier.

Kan jag överföra utlåningsersättningar till ett företag eller en anhörig?

Utlåningsersättningarna är personliga. Under upphovspersonens livstid kan de inte överföras till en annan person eller tredje part. Efter upphovspersonens frånfälle övergår rätten till utlåningsersättning genom arv eller testamente. Utlåningsersättningen är en upphovsrättsersättning, vilket innebär att den betalas så länge som verkets upphovsrättsliga skyddstid gäller, dvs. tills det gått 70 år från utgången av upphovspersonens dödsår.

Hur finansieras utlåningsersättningen?

Utlåningsersättning betalas av undervisnings- och kulturministeriet. Det årliga anslaget för utlåningsersättningen i statsbudgeten är 14,2 miljoner euro. Beloppet fördelas mellan tre upphovsrättsorganisationer (Sanasto, Kopiosto, Teosto) och vidare till upphovspersonerna. Största delen av utlåningsersättningen betalas till författare.

Vilken är bakgrunden till utlåningsersättning?

Utlåningsersättningen baserar sig på upphovsrättslagen och Europeiska unionens direktiv om uthyrnings- och utlåningsrättigheter från 1992. Enligt direktivet har upphovspersonen rätt att erhålla skälig ersättning för uthyrningen eller förbjuda utlåning av sina verk. I Finland har utlåningsersättning betalats sedan 2007. De övriga nordiska länderna började betala utlåningsersättning redan i mitten av 1900-talet.