Betalningar och ersättning

Ersättningsslagen

Litterära upphovsrättsersättningsslag som förvaltas av Sanasto

Läs mera om ersättningsslagen
Utbetalningar från utlandet

Utlåningsersättning: Utlåningsersättningen är en upphovsrättsersättning som betalas ut för bibliotekslån av verk. Storleken på den ersättning du får baserar sig på totalantalet utlåningstransaktioner. Sanasto betalar utlåningsersättningarna till litterära upphovspersoner. Läs mera om utlåningsersättningen

Ersättningar för framförande och publicering: Sanasto samlar in ersättningar för framförande av litteratur på tillställningar av olika slag och betalar dem till sina kunder. Vi betalar även ut ersättningar för användningen av dikter och andra textstycken i olika trycksaker och nya publikationer, till exempel läroböcker.

Radio- och tv-ersättningar: Sanasto samlar in ersättningar för användningen av litteratur i radio och tv samt i sändarföretagens webbtjänste. Ersättningarna betalas ut enligt sändarföretagens anmälningar.

Celias egenbokslån och läroböcker: Sanasto samlar in ersättningar för egenbokslån på ljudböcker som statens specialbibliotek Celia producerar för sina kunder samt för de bandade läroböcker som Celia lånar ut.

Biblioteks, arkiv- och museiersättningar: Sanasto betalar ut ersättningar för bland annat litteratur som används i Nationalbibliotekets digitaliseringsprojekt. Dessa ersättningar baserar sig på användning om vilken det har föreskrivits i upphovrättslag (16 d §).

Utställningsersättningar: Sanasto betalar ut ersättningar till sina kunder, när dikter eller textstycken framställs på en utställning t.ex. som en del av en konstutställning.

 

Utbetalningar 2022

Sanasto betalar ut ersättningar fyra gånger per år, och ersättningsslagen i dem varierar. Här kan du kolla vilka ersättningsslag som betalas ut i den följande utbetalningen.

Redovisningsregler

21.02.
16.05.
05.09.
07.12.
21.02.

Celias läroboksersättningar:
kompletterade utbetalning för användningen 2017

Användning i radio och tv:
betalning enligt verklig användning

Radio- och tv-arkiversättningar:
kompletterade utbetalning för användningen 2017–2020

Ersättningar för framförande och publicering och utställningsersättningar:
betalning enligt verklig användning

Sista dagen då de egna uppgifterna kan ändras och ett nytt kundavtal skickas till Sanasto: 4.2.2022

16.05.

Utlåningsersättning:
kompletterade utbetalning för lånen 2018–2020, sista utbetalning för åren 2017

Celias egenbokslån:
första utbetalningen för lånen 2021, kompletterade utbetalning för åren 2018–2020, sista utbetalning för åren 2017

Celias läroboksersättningar:
sista utbetalning för åren 2017

Användning i radio och tv:
betalning enligt verklig användning, sista utbetalning för åren 2017

Radio- och tv-arkiversättningar:
kompletterade utbetalning för användningen 2018–2020, första utbetalningen för åren 2021, sista utbetalning för åren 2017

Ersättningar för framförande och publicering och utställningsersättningar:
betalning enligt verklig användning, sista utbetalning för åren 2017

Sista dagen då de egna uppgifterna kan ändras och ett nytt kundavtal skickas till Sanasto: 1.4.2022. 

05.09.

Användning i radio och tv:
betalning enligt verklig användning

Radio- och tv-arkiversättningar:
kompletterade utbetalning för användningen 2018–2021

Ersättningar för framförande och publicering och utställningsersättningar:
betalning enligt verklig användning

Sista dagen då de egna uppgifterna kan ändras och ett nytt kundavtal skickas till Sanasto: 19.8.2022

07.12.

Utlåningsersättning:
första utbetalningen för lånen 2021, kompletterade utbetalning för lånen 2018–2020

Celias egenbokslån:
kompletterade utbetalning för lånen 2018–2021

Användning i radio och tv:
betalning enligt verklig användning

Radio- och tv-arkiversättningar:
kompletterade utbetalning för användningen 2018–2021

Ersättningar för framförande och publicering och utställningsersättningar:
betalning enligt verklig användning

Sista dagen då de egna uppgifterna kan ändras och ett nytt kundavtal skickas till Sanasto: 4.11.2022. 

På det här sättet betalas ersättningarna ut

Håll dina kontaktuppgifter uppdaterade

Du behöver inte separat ansöka om ersättning från Sanasto utan de ersättningar som tillhör dig kommer direkt på ditt konto. Kom ihåg att uppdatera dina bankuppgifter och förteckningen över dina verk i tjänsten oma.sanasto.fi. Utlåningsersättningarna betalas ut beträffande de verk som du har lagt till förteckningen.

Sanasto betalar ut ersättningar fyra gånger per år. Betalningsdagarna är de samma för alla upphovspersoner, och de kan inte ändras. Årets viktigaste betalning sker i december, då utlåningsersättningarna för föregående års lån betalas ut.

Sanastos verksamhetskostnader täcks med en avgift som avdras från upphovsrättsersättningarna. År 2020 tog Sanasto ut 7,10 % av utlåningsersättningarna och 9 % av de övriga upphovsrättsersättningarna för sina kostnader.

Beskattning

Sanasto får skatteuppgifterna direkt av skattemyndigheterna

Upphovsrättsersättningarna är skattepliktig inkomst, och de beskattas som personlig förvärvsinkomst. Upphovsrättsersättningar för dödsbon beskattas som kapitalinkomst. Vi får våra kunders skatteprocent direkt av skattemyndigheterna årligen vid månadsskiftet januari–februari. Du behöver alltså inte skicka ditt skattekort till Sanasto, ifall du inte vill ändra din skatteprocent. Du kan kontrollera din skatteprocent, som Sanasto fått av skattemyndigheterna, i tjänsten oma.sanasto.fi.

  • Om du vill ändra din skatteprocent, skicka oss en kopia av ditt ändringsskattekort.
  • Om du har blivit medlem i Sanasto under innevarande år, skicka en kopia av ditt skattekort till oss.
  • Om du är på pension, kontrollera skatteprocenten i vår webbtjänst först och skicka skattekortet till oss endast om din skatteprocent inte är aktuell eller uppdaterad i tjänsten.
  • Om du är permanent bosatt utomlands, skicka ditt källskattekort till Sanasto årligen.

Beskattningen kan även ske via en firma, om dess huvudsakliga verksamhetsområde är litteratur, förlagsverksamhet eller annat konstnärligt skapande. Upphovsrättsersättningar kan bara betalas till aktiebolag, om upphovsrätten har överförts till bolaget. Utlåningsersättningen utgör dock ett undantag till detta, eftersom den enligt föreskrifter i Finland är en ersättning som tillhör upphovspersonen. Den kan inte överlåtas under upphovspersonens levnadstid.

Sociala förmåner

Upphovsrättsersättningar betraktas inte som lön för ett anställningsförhållande utan som ersättning för användningen av verk. De kan emellertid påverka sociala förmåner, till exempel arbetslöshetsskydd och bostadsstöd. Om du behöver ett intyg på naturen av de ersättningar som du har fått för till exempel FPA eller skattemyndigheter, kan vi skicka ett sådant på begäran.