Tjänster för författare och översättare

Kundrelation

Är du författare eller översättare av litteratur? Det lönar sig att vara kund hos Sanasto.

Vi betalar ut utlåningsersättning till dig

Som vår kund får du utlåningsersättningar och andra upphovsrättsersättningar för till exempel användning av dina verk i radio och tv.

Vi bevakar dina intressen

Vi påverkar på samhällsnivå och följer aktivt med beredningen av lagstiftning som gäller upphovsrätten på både nationell nivå och EU-nivå.

Vi beviljar användningslicenser för litteratur

Vi sköter användningslicenserna när någon vill framföra dina texter offentligt eller publicera dem i läroböcker.

Vi ger råd i upphovsrättsliga frågor

Hos oss får du juridisk rådgivning i upphovsrättsliga frågor. Vi erbjuder dig också rådgivning i situationer där du misstänker att din upphovsrätt har kränkts.

Du sköter kundrelationen smidigt i OmaSanasto

Det är lätt att uppdatera egna uppgifter OmaSanasto. I OmaSanasto kan du ta del av betalda ersättningar och statistik över bibliotekens utlåning av dina böcker i hela Finland.

Vi erbjuder dig kundbrev och webbinarier

Ungefär en gång i månaden skickar vi ett kundbrev per e-post i vilket vi berättar om aktuella nyheter och kommande utbetalningar. Du kan också delta i våra webbinarier om upphovsrättsliga frågor.

Kundrelationen med Sanasto är avgiftsfri

Sanastos verksamhetskostnader täcks med kostnadsinnehållning som dras av från ersättningen. År 2023 var kostnadsinnehållningen för utlåningsersättning 10,56 % och för andra upphovsrättsersättningar 9 %.

Så här registrerar du dig

Genom registrering säkerställer du utlåningsersättningarna.

Ta del av kundavtalet
Anvisningar för OmaSanasto

Vem kan registrera sig?

Du kan bli kund hos Sanasto, om du är en litterär upphovsperson. Du har skrivit eller översatt text som omfattas av upphovsrätten och som publicerats till exempel som

 • en tryckt eller digital 
 • en del av en tryckt eller digital publikation 
 • framförts offentligt. 

Vi rekommenderar registrering om du har gett ut böcker som lånas på bibliotek. Då får du utlåningsersättning. Ta del av alla ersättningar som Sanasto betalar ut här. 

Registrera dig i OmaSanasto

Du registrerar dig som kund hos Sanasto med nätbankskoder så att vi kan verifiera din identitet. OmaSanasto är en informationssäker tjänst. I OmaSanasto kan du underteckna Sanastos kundavtal. Kom också ihåg att fylla i verkförteckningen och uppdatera den vid behov. Logga in i OmaSanasto.

Har du ärvt upphovsrätt?

Upphovsrätten gäller i 70 år efter utgången av upphovspersonens dödsår. Efter upphovspersonens frånfälle övergår upphovsrätten till rättsinnehavaren enligt bestämmelserna om giftorätt, arv och testamente. Kontakta Sanasto om du har ärvt litterär upphovsrätt.

Vi söker efter dessa upphovspersoner

Vi publicerar årligen en lista över författare och översättare med obetalda upphovsrättsersättningar. Dessa upphovspersoner har ännu inte anslutit sig till Sanasto. Om du hittar ditt eget namn eller en upphovsperson som du företräder på listan rekommenderar vi att du ansluter dig till Sanasto. Ta del av listan över upphovspersoner.

Användningslicenser för litteratur

Vi sköter licensärendena för dig och betalar ut ersättningen för användningen av verken.

Sanastos licensbutik

Vidarebefordra licensförfrågningar till Sanasto

Flera situationer där litteratur används förutsätter licens av upphovspersonen eller en befullmäktigad upphovsrättsorganisation, såsom Sanasto. Många anser att det är praktiskt att vidarebefordra licensförfrågningarna till Sanasto: vi sköter faktureringen och betalar ut användningsersättningen till dig. Du kan också själv avtala om användningen. Om du själv avtalar om användningslicensen rekommenderar vi att du gör det skriftligt och kommer överens om licensens omfattning, tidsintervall och pris.

Vilka licenser beviljar Sanasto?

 • framförande av text för publik (t.ex. diktuppläsning)
 • publicering av dikter eller textutdrag i ett nytt verk (t.ex. lärobok i modersmål)
 • publicering av dikter eller textutdrag i dödsannonser
 • tryckning av text i olika slags evenemangsmaterial eller postkort
 • användning av text i radio eller tv
 • användning av text på utställningar
 • användning av text vid kulturarvsinstitutioner (bibliotek, arkiv och museer)

Läs mer om Sanastos licensersättningar.

Sanasto beviljar licenser med stöd av fullmakten av upphovspersonen enligt kundavtalet och avtalslicenssystemet. Avtalslicenssystemet, som baserar sig på upphovsrättslagen, gör det möjligt för upphovsrättsorganisationen att bevilja licens även på andra upphovspersoners vägnar än de representerade upphovspersonerna. Läs mer om avtalslicenser nedan.

Vilka licenser beviljar Sanasto inte?

Sanasto beviljar aldrig licens för utgivning eller översättning av kompletta verk eller modifiering av verk för andra konstarter. Sanasto beviljar inte licens för politiskt bundna organisationer utan separat samtycke av upphovspersonen.

Sanasto beviljar nätlicenser för bibliotek. För andra användare kan Sanasto än så länge inte bevilja licenser för publicering av texter på webben, och därför ska användare avtala om sådana licenser direkt med upphovspersonen. Vi rekommenderar att man avtalar om sådana licenser skriftligt. Läs mer och ladda ner en avtalsmall.

Vad är avtalslicenssystemet?

Avtalslicenssystemet, som definieras i upphovsrättslagen, gör det möjligt för en upphovsrättsorganisation att bevilja användningslicens för verk av upphovspersoner som organisationen inte direkt representerar med stöd av kundavtal. Avtalslicenssystemet underlättar inhämtandet av användningslicenser vid massanvändning där antalet verk är så stort att det skulle vara svårt eller omöjligt att inhämta individuella licenser.

Verksamhet som avtalslicensorganisation förutsätter godkännande av undervisnings- och kulturministeriet (UKM). UKM har godkänt Sanasto som avtalslicensorganisation inom följande områden:

 • Bibliotek, arkiv, museer (16 d §): framställning av exemplar och överföring till allmänheten
  Användningslicenser som Sanasto beviljar med stöd av avtalslicensområdet: Digitaliseringslicens för Nationalbiblioteket och nätlicens för bibliotek.
 • Radio- och tv-utsändningar (25 f §)
  Användningslicens som Sanasto beviljar med stöd av avtalslicensområdet: Sanasto har gällande avtal med Yle, enligt vilket Yle rapporterar om användning av verk till Sanasto, som betalar ut ersättningarna till upphovspersonerna.
 • Återanvändning av arkiverade program (25 g § 1 mom.): framställning av exemplar och överföring till allmänheten
  Användningslicenser som Sanasto beviljar med stöd av avtalslicensområdet: Sanasto har gällande avtal med Yle om återförmedling av arkivmaterial. Syftet med avtalet är att öppna Yles arkiv för allmänheten via dess tjänster på webben.

En upphovsperson som inte hör till Sanasto kan med stöd av upphovsrätten för utomstående ansöka om personlig ersättning för användning av verk. Om en upphovsperson märker att till exempel att en dikt av hen har lästs upp i ett radioprogram ska upphovspersonen inom tre år ansöka om ersättning via Sanastos kundtjänst. Upphovspersoner som är kunder hos Sanasto för ersättningen automatiskt.

Avtalslicenssystemet gör det också möjligt att förbjuda användning. En upphovsperson, som avtalslicensorganisationen inte representerar, har rätt att förbjuda användning av hens verk. Läs mer om förbudsrätten nedan.

Förbudsrätt

Avtalslicenssystemet, som baserar sig på upphovsrättslagen, gör det möjligt för upphovsrättsorganisationen att bevilja licens även upphovspersoners vägnar än de representerade upphovspersonerna.

Avtalslicenssystemet gör det också möjligt att förbjuda användning. En upphovsperson, som avtalslicensorganisationen inte representerar, har rätt att förbjuda användning av hens verk med stöd av avtalslicens. Till exempel en författare som inte hör till Sanasto kan förbjuda användningen av verk i Yles radioprogram. Då ska upphovspersonen meddela Sanasto om förbudet, varefter Sanasto meddelar Yle om det. Även Sanastos kunder har rätt att med stöd av kundavtalet begränsa i vilka situationer Sanasto får bevilja licens för användning av verk.

Kontakta kundtjänsten, om du vill begränsa användningen av verk.