Information om upphovsrätten

Upphovsrätten

Upphovsrätten skyddar kreativt arbete. Inom litteratur får både författaren och översättaren upphovsrätt.

Mera information: tekijanoikeus.fi

Vad är upphovsrätt?

En person som skapat ett litterärt eller konstnärligt verk har enligt upphovsrättslagen upphovsrätt till det verk han eller hon gett upphov till. Upphovsrätten uppstår automatiskt då verket blivit till, och den behöver inte registreras separat. Enligt lagen betraktas den vars namn anmäls i samband med verket som upphovsperson, om inte annat bevisas. Inom litteratur får både författaren och översättaren upphovsrätt.

Vad skyddar upphovsrätten?

Upphovsrätten skyddar verkets eget uttryck. Den skyddar inte idén, intrigen, sakinnehållet eller teorin bakom verket, utan dessa kan användas fritt. Med tanke på upphovsrätten är till exempel verkets kvalitet, konstnärliga värde eller tiden som använts för dess skapande inte av betydelse.

Omfattas all litteratur av upphovsrättsskyddet?

För att skyddas av upphovsrätten ska produkterna av det skapande arbetet vara tillräckligt självständiga och originella, det vill säga överstiga verkshöjden. När det gäller litteratur är verkshöjden låg, och nästan all litteratur har upphovsrättsskydd.

Hur länge är upphovsrätten i kraft?

Upphovsrätten är i kraft så länge upphovspersonen lever och 70 år efter utgången av det år då denne avlidit. Upphovsrätt uppstår för både författaren och översättaren. För verk med flera upphovspersoner upphör upphovsrätten 70 år efter utgången av det år då den sista upphovspersonen avlidit. Efter upphovspersonens död överförs upphovsrätten till arvingarna. Man kan också testamentera sin upphovsrätt.

Vilka rättigheter får författaren?

Författaren har ekonomiska och moraliska rättigheter till sina verk. Ekonomiska rättigheter innebär bland annat ensamrätt att publicera och sprida exemplar av verken till allmänheten. Moraliska rättigheter innebär att upphovspersonens namn alltid ska uppges när verket används enligt god sed och att verket inte får ändras eller framföras i ett samband som kränker upphovspersonen.

Kan man överlåta upphovsrätten?

Upphovspersonen kan genom avtal överlåta sin ekonomiska rätt till verket antingen helt eller delvis. Det lönar sig absolut att alltid komma överens om överlåtelsen av rättigheterna och dess villkor skriftligt. De moraliska rättigheterna kan man i normala fall inte överlåta. De förblir hos upphovspersonen, också om de ekonomiska rättigheterna har överlåtits. Bland Sanastos verksamhetsområden är utlåningsersättningen dock en rätt som enligt lagen inte kan överlåtas. Det här innebär att upphovspersonen inte kan överföra sin rätt till utlåningsersättning till någon annan.

Vem ärver upphovsrätten?

Upphovsrätten är i kraft 70 år efter utgången av det år då upphovspersonen avled. När en upphovsperson har avlidit, övergår upphovsrätten till rättsinnehavarna enligt bestämmelserna om giftorätt, arv och testamente.  Rättsinnehavare som fått upphovsrätten till litteratur genom arv kan bli kunder hos Sanasto. Om du har ärvt upphovsrätten till litteratur, kontakta Sanasto.

Vad är utlåningsersättning?

Utlåningsersättningen är en upphovsrättslig ersättning som betalas till upphovspersonen när verk lånas ut avgiftsfritt på bibliotek. Ersättningen betalas för lån på allmänna bibliotek och högskolebibliotek. Sanasto betalar ut utlåningsersättningarna till textförfattare. Illustratörer och andra som gör bilder får sin utlåningsersättning via Kopiosto, musiker via Teosto.
Läs mer om utlåningsersättningen

Vilka upphovsrättsorganisationer finns det i Finland?

Sanasto är upphovsrättsorganisationen inom litteratur. De övriga upphovsrättsorganisationerna är Kopiosto, Teosto, Gramex, Kuvasto, Filmex och Audiovisual Producers Finland (APFI). Upphovsrättsorganisationerna övervakar och förvaltar upphovsrätten i olika skapande branscher. Utöver upphovsrättsorganisationer finns det i Finland ett centralt organ: Upphovsrättens informations- och övervakningscentral.

Användning av litteratur

Litteratur erbjuder högklassigt innehåll till nya publikationer och uppträdanden – använd den med tillstånd.

När behövs det ett tillstånd (licens) för användning av litteratur?

Enligt upphovsrättslagen har upphovspersonen ensamrätt att bestämma om användningen av sina verk. Därför behövs det för de flesta situationer där litteratur används ett tillstånd av upphovspersonen eller en upphovsrättsorganisation som upphovspersonen befullmäktigat, till exempel Sanasto. Tillstånd behövs till exempel för offentligt framförande av en dikt eller ett textstycke, tryckning av text som en del av en ny publikation eller publicering för allmänheten på nätet. Upphovspersonens ensamrätt har begränsats i upphovsrättslagen genom inskränkningsbestämmelser, enligt vilka man till exempel får citera text i överensstämmelse med god sed utan tillstånd.

När behövs det inget tillstånd?

Man får citera ett verk i överensstämmelse med god sed utan tillstånd. För offentligt framförande behövs inget tillstånd, om det är fråga om en privat fest (t.ex. bröllop eller familjefest), undervisning eller gudstjänst. Tillstånd behövs inte heller för evenemang där framförandet av verk inte är det huvudsakliga syftet, tillträdet är avgiftsfritt och anordnandet inte sker i förvärvssyfte (alla dessa villkor ska uppfyllas). Om upphovsrätten har upphört, behövs det inget tillstånd för framförandet av verk.

Hur citerar jag i överensstämmelse med god sed?

Text får med stöd av citaträtten citeras på vissa villkor. Ett citat är ett direkt lån ur ett verk, och det ska urskiljas tydligt från det övriga verket. Ett citat ska överensstämma med god sed, dvs. det ska ha ett sakligt samband med det verk i vilket det används. Med ett citat kan man motivera sina egna åsikter, kritisera andras åsikter eller åskådliggöra någonting. Citatet ska vara nödvändigt med tanke på det egna verket eller framförandet. Bara det att citatet ger mervärde åt den egna texten räcker inte. De är till exempel ofta motiverat att utnyttja citat i en bokrecension. Däremot uppfyller till exempel citat ur ett stycke prosa i en produktkatalog eller publiceringen av en dikt för att pigga upp den egna bloggen vanligen inte kriterierna.

Citatets omfattning ska också motsvara syftet. Det finns ingen exakt gräns för hur långt ett citat får vara, utan detta avgörs från fall till fall. God sed innebär också att författarens namn ska anges.

Vilka litterära licenser beviljar Sanasto?

Med de licenser som Sanasto beviljar kan man framföra litteratur på olika evenemang, trycka enskilda dikter eller textstycken i material för olika evenemang, nya publikationer eller postkort samt använda litteratur i radio och tv. Vi beviljar licenserna på upphovspersonernas vägnar, fakturerar ersättningarna för användningen av litteratur och betalar dem till de upphovspersoner vars verk har använts.

Licenser kan skaffas av företag, föreningar, andra samfund, yrkesutövare eller privatpersoner – vem som helst som använder litteratur på de områden som Sanasto förvaltar.
Till Sanastos licensbutik

Vad kommer man överens om i ett förlagsavtal?

I ett förlagsavtal kommer man överens om frågor som är viktiga för upphovspersonen. Därför lönar det sig att läsa avtalsvillkoren omsorgsfullt. Med förlagsavtalet ger upphovspersonen förlaget rätt att publicera sitt litterära verk och sprida det till allmänheten. Sanasto beviljar aldrig tillstånd att publicera hela litterära verk med stöd av kundavtal. Sanasto förvaltar sådana rättigheter som upphovspersonerna vanligen inte överlåter till förlag.
Läs mer om förlagsavtal på Kirjailijaliittos sidor (på finska)
Läs mer om förlagsavtal på Finlands facklitterära författare rf:s sidor (på finska)

Upphovsrättslig rådgivning

Sanasto tillhandahåller juridisk rådgivning i upphovsrättsliga frågor.

Vår juridiska rådgivning betjänar både upphovspersoner och användare. Du kan kontakta Sanasto om du till exempel undrar om det behövs licens för att använda ett verk i en viss situation.

Vi bistår upphovspersoner i frågor om upphovsrätt och licens. Kontakta oss gärna om du misstänker att ditt verk har använts olovligt. I allmänhet kan man avtala om ersättning för kränkningar av upphovsrätten i efterhand.

Sanasto ordnar utbildningar i upphovsrätten för sina kunder. Via oss kan du också ordna en utbildare till ditt evenemang.