Tekijänoikeusbarometri 2020: Laillisten sisältöpalveluiden käyttö lisääntynyt

Kuvassa kannettava tietokone ja näytöllä tekstiä.

Selkeä enemmistö (88 %) tekijänoikeusbarometrin vastaajista pitää tekijänoikeuksia tärkeinä ja myös tekijänoikeusjärjestöt koetaan tarpeellisiksi (78 % vastaajista). Tekijänoikeuskorvauksia pitää tarpeellisina 84 % vastaajista. Barometrin mukaan laillisten sisältöpalveluiden käyttö on myös kasvussa viime vuosiin nähden.

Barometrin mukaan tekijänoikeudet koetaan ennemmin mahdollistavana (48 %) kuin rajoittavana (13 %) asiana. Tässä on tapahtunut selkeä muutos aiempiin vuosiin verrattuina. Vuonna 2019 tekijänoikeuden koki mahdollistavana huomattavasti pienempi osuus vastaajista (35 %) ja rajoittavana suurempi osuus (20 %).

Vastaajista 38 % kokee tekijänoikeudet helppotajuisiksi ja vaikeatajuisiksi ne kokee 26 %. Hieman yli kolmannes vastaajista suhtautuu neutraalisti tekijänoikeuksien ymmärrettävyyteen. Erityisesti 15–24-vuotiaat diginatiivit kokevat tekijänoikeudet helppotajuisina.

Tutkimukseen vastanneista 53 % kertoo käyttäneensä internetin laillisia sisältöpalveluja ja 42 % kertoo ostaneensa laillisesta palvelusta digitaalista sisältöä. Kummankin osuus on kasvanut edellisvuoteen verrattuna. Laillisten sisältöpalveluiden käyttö on yleisintä 25–49-vuotiaiden keskuudessa – tästä vastaajajoukosta yli kaksi kolmasosaa kertoo käyttäneensä palveluita.

Barometrin mukaan koronapandemia on myös osaltaan vaikuttanut laillisten digipalveluiden käyttöön. Yli kolmannes vastaajista kertoi hankkineensa käyttöönsä elokuvien tai TV-sarjojen suoratoistopalvelun ja joka viidennes äänikirjapalvelun korona-aikana. 

Tutkimukseen vastanneiden piratismiin liittyvissä asenteissa ei ole havaittavissa merkittäviä muutoksia viime vuoteen verrattuna. Noin 10 % vastaajista hyväksyy internetiin luvattomasti laitetun sisällön kuluttamisen tai lataamisen. Sisällön luvattomaan jakamiseen suhtaudutaan vielä kielteisemmin: sen hyväksyy ainoastaan kuusi prosenttia vastaajista. 73 % vastaajista on täysin tai osittain samaa mieltä siitä, että YouTuben kaltaisten sisällönjakopalveluiden tulee tulevaisuudessa poistaa tehokkaammin ja pysyvämmin palvelussa oleva luvaton musiikki- ja AV-sisältö.

Tulokset perustuvat Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus ry:n toimeksiannosta Taloustutkimuksen toteuttamaan Tekijänoikeusbarometriin, joka tehtiin neljättätoista kertaa. Tutkimusaineisto kerättiin ajalla 7.25.10.2020 henkilökohtaisina haastatteluina sekä nettikyselyllä osana Taloustutkimuksen Omnibus-tutkimusta. Tutkimuksen vastaajamäärä oli yhteensä 1282 henkilöä.

Sanasto on Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus ry:n jäsen.