Tekijänoikeusbarometri 2021: 90 % pitää tekijänoikeuksia tärkeänä asiana

Sisältöjen käyttäminen laillisista lähteistä on jatkanut kasvuaan kun taas nuorten keskuudessa piratismi on lisääntynyt huomattavasti. Tässä artikkelissa käydään läpi tiivistetysti avainlukuja vuosittain toteutettavasta Tekijänoikeusbarometristä, joka on julkaistu 11.11.2021.

Tutkimukseen vastanneista 90 % pitää tekijänoikeuksia tärkeänä asiana, kun viime vuonna sama luku oli 88 %. Vain kaksi prosenttia pitää tekijänoikeuksia erittäin tai melko turhana. Tekijänoikeudet koetaan myös ennemmin mahdollistavina (49 %) kuin rajoittavina (12 %). Lisäksi tekijänoikeudet koetaan aiempaa enemmän helppotajuisina – tässä luvussa kasvua oli tapahtunut selvästi viime vuodesta (38 % -> 44 %).

Sekä laillinen käyttö että piratismi kasvussa

Laillinen sisältöjen kulutus kasvoi viime vuodesta yhdeksällä prosenttiyksiköllä. Asenteet piratismia kohtaan ja piratismiin liittyvät teot olivat sen sijaan pysyneet pääosin ennallaan. 59 % vastaajista ei hyväksynyt mitään kysytyistä luvattomista käyttötavoista tai teoista.

Korona-aika ei ole tämän vuoden tutkimuksen mukaan vaikuttanut laittomien palvelujen käyttöön. Suurin osa vastaajista (72 %) arvioi laittomien piraattipalveluiden käytön pysyneen samana kuin ennen korona-aikaa. Vuoden 2020 tutkimukseen verrattuna 15–24-vuotiaiden vastaajien kohdalla piratismi on kuitenkin lisääntynyt huomattavasti. Luvattomasti esillä olevan sisällön suoratoistamisen myöntää 25 % vastaajista, kun luku viime vuonna oli 17 %. Luvattoman lataamisen myöntää 16 % vastaajista, mikä on melkein kaksi kertaa enemmän kuin viime vuonna, jolloin luvattomasta lataamisesta kertoi 9 % vastaajista.

Suurin osa haluaa YouTuben maksavan sisällöistä korvauksia

Erityisen kiinnostavaa tutkimustuloksissa on, että siinä missä 26 % vastaajista hyväksyy laittoman sisällön katsomisen laillisen palvelun, kuten YouTuben kautta, vain 9 % pitää hyväksyttävänä sisällön striimaamisen internetin laittomista suoratoistopalveluista.

Vastaajista 70 % kuitenkin ajattelee, että internetin verkkosisällönjakopalveluiden, kuten YouTuben, tulee tulevaisuudessa poistaa tehokkaammin ja pysyvämmin palvelussa oleva luvaton sisältö. 76 % vastaajista on sitä mieltä, että YouTuben tulee maksaa musiikin sekä videoiden tekijöille ja tuottajille korvauksia samojen periaatteiden mukaisesti kuin muidenkin sisältöpalveluiden, kuten Spotifyn.

Tekijänoikeusmyönteisyyden tulisi näkyä myös lainsäädännössä

Sanasto on lokakuun lopussa lausunut laajasta tekijänoikeuslain uudistamista koskevasta virkamiesluonnoksesta hallituksen esitykseksi. Valmistelussa parhaillaan oleva esitysluonnos sisältää kirjallisuuden tekijöiden näkökulmasta merkittäviä ongelmia. Joiltain osin esitetyt muutokset jopa heikentäisivät nykyisiä käytäntöjä ja sitä kautta luovan alan tekijöiden ja taiteilijoiden asemaa. Sanasto on esittänytkin lausunnossaan ministeriölle, että hallituksen esitysluonnos tulee valmistella ja kirjoittaa kokonaan uudelleen.

Tekijänoikeusbarometrin tulokset kertovat, että suomalaiset suhtautuvat myönteisesti tekijänoikeuksiin ja että tekijänoikeus koetaan aiempaa helppotajuisempana. Lisäksi vastaajat toivoivat, että tekijöille maksettaisiin korvauksia siitä, että heidän tuottamaansa sisältöä on saatavilla verkkosisällönjakopalveluissa. Jotta suomalainen luova työ olisi jatkossakin mahdollista, tarvitsemme vastuullisten kuluttajien lisäksi vahvan, tekijöitä turvaavan ja huolella valmisteltua EU-direktiiviä noudattavan tekijänoikeuslain.

Tulokset perustuvat Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus ry:n toimeksiannosta Taloustutkimuksen toteuttamaan Tekijänoikeusbarometriin, joka tehtiin nyt viidettätoista kertaa. Tutkimusaineisto kerättiin henkilökohtaisina haastatteluina sekä nettikyselyllä osana Taloustutkimuksen Omnibus-tutkimusta. Tiedonkeruu toteutettiin 7.–25.10.2021 välisenä aikana ja tutkimuksen vastaajamäärä oli yhteensä 1144 henkilöä. Kohderyhmänä oli 15–79-vuotias väestö Ahvenanmaan maakuntaa lukuun ottamatta.

Sanasto on Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus ry:n jäsen.