Työryhmä: Luova talous ja aineettoman arvon luominen Suomen kasvun kärjiksi

Ministeriöiden asettama Luovat alat -työryhmä on luovuttanut ehdotuksensa luovan talouden vahvistamiseksi Suomessa. Sanasto on hyvillään siitä, että luovien alojen merkitys on huomioitu ja alan kasvun vauhdittamiseksi esitetään käytännön keinoja.

Opetus- ja kulttuuri-, työ- ja elinkeino- ja sosiaali- ja terveysministeriöiden asettama Luovat alat Suomen talouden ja työllisyyden vahvistajina -työryhmä esittää, että hallitus määrittää aineettoman arvonluonnin ja luovan talouden yhdeksi Suomen kasvun kärjistä.

Työryhmä luovutti raporttinsa keskiviikkona 12. huhtikuuta. Raportissa kartoitetaan esteitä luovan osaamisen hyödyntämiselle ja esitetään ehdotuksia alan elinkeinotoiminnan ja työllisyyden kehittämiseksi, rahoitusinstrumenttien uudistamiseksi sekä alan ammattilaisten ja taiteilijoiden sosiaaliturvan kehittämiseksi.

Työryhmä uskoo, että ehdottamiensa toimenpiteiden tuloksena luovilla aloilla työskentelevien määrää voidaan lisätä lyhyessä ajassa yli 10 000 henkilöllä. Myös muiden toimialojen kilpailukykyä ja työllisyyttä voidaan merkittävästi lisätä panostamalla aineettoman pääoman ja luovan osaamisen tehokkaaseen hyödyntämiseen ja taloudellisen lisäarvon synnyttämiseen nykyistä laajemmin koko taloudessa.

– On erinomaista, että luovien alojen kasvupotentiaali ja merkitys tunnistetaan, ja kasvun vauhdittamiseksi esitetään käytännön keinoja. Kirjallisuus ja muut luovat alat voivat osaltaan tuoda Suomeen kaivattua talouskasvua, työtä ja hyvinvointia, jos sen potentiaalia osataan hyödyntää. Kokemus on jo osoittanut, että esimerkiksi kulttuurivientiin kohdistetut panostukset tuottavat nopeasti merkittäviä tuloksia, Sanaston toiminnanjohtaja Anne Salomaa kommentoi.

Tekijänoikeustulojen verotus selvitettäväksi?

Käytännön ehdotuksina työryhmä esittää, että hallituksen tulisi käynnistää monialaisen Creative Business Finland -kehittämispalveluiden rakentaminen. Työryhmä myös suosittelee panostamista kansainvälistymiseen ja vientiin. Esityksen mukaan hallituksen tulisi määrittää luovan talouden ja aineettoman arvon luominen yhdeksi Team Finlandin ja Business Finlandin painopistealueista. Työryhmä myös ehdottaa, että OKM:n kulttuuriviennin edistämisen määräraha palautetaan vuoden 2012 tasoon (+1 miljoona euroa) ja otetaan käyttöön uutena avustusmuotona niin sanotut takaisin maksettavat avustukset.

Toinen työryhmän esittämistä jatkotoimista on selvittää tekijänoikeustulojen verotukseen ja arvonlisäverotukseen liittyvät kasvun esteet. Tällä hetkellä tekijänoikeustulo on aina tekijän ansiotuloa eikä sitä voi siirtää tekijän omistaman yrityksen tuloksi. Mahdollisuus siirtää tekijänoikeustuloa omistamalleen yritykselle on jatkossa yhä merkityksellisempi myös kirjallisuuden tekijöille.

– Sanastoonkin on tullut kirjallisuuden tekijöiltä kyselyitä siitä, voiko lainauskorvaukset siirtää omistamalleen yritykselle. Musiikkiala ja Teosto ovat pitäneet asiaa hyvin esillä, ja tämä on myös osa Sanaston strategisia tavoitteita. Tekijänoikeuskorvausten tulouttaminen omalle yritykselle helpottaisi tekijöiden mahdollisuuksia investoida varoja omaan yritykseensä, Salomaa kertoo.

Työryhmä esittää myös luovan osaamisen monialaisten osaamiskeskittymien muodostamista sekä ehdotuksia luovien alojen ammattilaisten ja taiteilijoiden sosiaaliturvan kehittämiseksi. Molemmat kehityssuunnat ovat tervetulleita avauksia kentälle.

– Tekijöiden ammattitaito on tunnistettava, ja sen hyödyntämisestä on korvattava asianmukaisesti. Luovalla työllä elämisen mahdollistaminen on taloudellisen kasvun taustatekijänä elintärkeä asia, Salomaa korostaa.

 

Lue lisää

Lue koko raportti Valtioneuvoston julkaisuarkisto Valtosta

Termit tutuksi: tekijänoikeuskorvaus ja sosiaalietuudet