Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta koskien lukemisestedirektiivin kansallista voimaansaattamista

Sanasto on antanut opetus- ja kulttuuriministeriölle lausunnon hallituksen esitysluonnoksesta, joka koskee niin kutsutun lukemisestedirektiivin (VIP-direktiivin) kansallista voimaansaattamista.

Sanasto pitää tärkeänä, että kaikille turvataan yhdenvertainen mahdollisuus nauttia kirjallisesta kulttuurista, ja siksi teosten saattaminen näkövammaisten ja muiden lukemisesteisten saataville on kannatettava asia. Sitä ei kuitenkaan saa tehdä tekijöiden oikeuksien kustannuksella.

Lausunnossaan Sanasto painottaa sitä, että on löydettävä tasapaino oikeudenhaltijoiden ja edunsaajahenkilöiden oikeuksien välillä. Tämä on välttämätöntä, jotta kaikki osapuolet voivat luottaa järjestelmän oikeudenmukaisuuteen.

Jotta myös tulevaisuudessa voidaan varmistaa, ettei tekijänoikeuden rajoituksen soveltaminen ole ristiriidassa teoksen tai muun aineiston tavanomaisen hyödyntämisen kanssa, eikä se kohtuuttomasti haittaa tekijöiden oikeutettuja etuja, korvauksen piiriin kuuluvaa käyttöä on laajennettava teknologisen kehityksen ja käyttötapojen muuttumisen myötä. Sanasto edellyttää, että valtio suorittaa tekijöille kohtuullisen korvauksen kirjallisten teosten käyttämisestä lukemisesteisten hyväksi. Myös lukemisesteisille palveluja tuottavien valtuutettujen yhteisöjen edellytysten tarkastaminen ja hyväksyminen ennen toiminnan aloittamista sekä niiden toiminnan valvominen on tarpeellista.

Lue Sanaston koko lausunto