Lausunto koskien valtioneuvoston jatkokirjelmää Suomen kannanmuodostuksesta tekijänoikeusdirektiiviin

Sanasto - kuvitus

Sanasto on antanut eduskunnan sivistysvaliokunnalle lausunnon valtioneuvoston jatkokirjelmästä (UJ 38/2018 vp), joka koskee Suomen kantaa direktiiviehdotukseen tekijänoikeudesta digitaalisilla sisämarkkinoilla (DSM-direktiivi).

Sanasto korostaa lausunnossaan, että Suomen tulisi pitäytyä jo direktiivin aiemmissa käsittelyvaiheissa ottamassaan kannassa, jonka mukaan sisämarkkinoilla tulisi vähentää oikeuksien pirstaloitumista ja uusien oikeudenhaltijoiden ja oikeuksien synnyttämistä.

Artiklan 12 osalta on tärkeää, että Suomi trilogineuvotteluissa varmistaa kirjallisuuden tekijöiden oikeuksien toteutuminen. Tämä voidaan varmistaa vain artiklan soveltamisalaa rajaamalla. Aikaisemman kantansa mukaisesti Suomen tulisi myös vastustaa direktiiviehdotuksen artiklan 11 säätämistä: lehtikustantajien lähioikeus vahvistaisi jo ennestään vahvemman sopimusosapuolen asemaa tekijöihin nähden.

Lisäksi on tärkeää, että tekijänoikeudet toteutuvat teknologiasta riippumatta. Siksi myös sisältöjä tarjoavien tekijäpalveluiden pitää ottaa siitä osaltaan vastuuta.  Sanaston mielestä Suomen pitää aktiivisesti edistää nk. arvokuilun sulkemista ja edistää neuvotteluratkaisun syntymistä. Direktiiviehdotuksessa nk. arvokuilua koskee artikla 13.

Sanasto kannustaa Suomea myös tukemaan Euroopan parlamentin ehdottamia säännöksiä (artiklat 14–16a), joilla pyritään edesauttamaan läpinäkyvien ja avoimien toimintakäytäntöjen kehittymistä sekä riittävää teosten käytön raportointia. On erinomaista, että direktiiviehdotuksessa tarkennetaan myös tekijöiden oikeutta kohtuulliseen korvaukseen. Sanasto painottaa kohtuullistamismekanismin erittäin myönteistä, sopimusten kohtuuttomuutta ennaltaehkäisevää vaikutusta, jolla olisi mahdollista torjua heikompaan sopimuspuoleen eli tekijöihin kohdistuvat väärinkäyttötilanteet teosten käytöstä sovittaessa.

Lue Sanaston lausunto kokonaisuudessaan