Dataskyddsbeskrivning för intressegrupper

Dataskyddsbeskrivning för registret över intressegrupper som upprätthålls av Sanasto. Upprättad den 15 maj 2018.

1. Personuppgiftsansvarig

Sanasto rf (FO-nummer: 1981169-8)
Högbergsgatan 30 A, 5:e vån., 00130 Helsingfors
+358 9 5629 3300
[email protected]

2. Ansvarig för registerärenden

Jurist Ville Verronen, Sanasto rf
Högbergsgatan 30 A, 5:e vån., 00130 Helsingfors
+358 50 305 8224
[email protected]

3. Registrets namn

Intressegruppsregister

4. Syftet med behandlingen av personuppgifter

De personuppgifter som har sparats i registret behandlas för kommunikationen och informationsförmedlingen mellan Sanastor rf samt dess intressegrupper och samarbetspartners.

5. Registrets datainnefåll

 

Registret innehåller de uppgifter som behövs för genomförandet av registrets ändamål. Följande uppgifter kan sparas om den registrerade

  • Namnuppgifter
  • Titel/position
  • Arbetsgivare
  • Kontaktuppgifter (postadress, telefonnummer, e-postadress)

6. Regelmässiga informationskällor

Uppgifterna samlas in av den registrerade själv (bl.a. i samband med möten och i andra kontakter). Uppgifter kan även samlas från externa källor, till exempel tidningar och andra publikationer, allmänt tillgängliga internet- och andra källor samt register som upprätthålls av externa serviceleverantörer.

7. Regelmässig överlåtelse av information

 

Registeruppgifter överlämnas inte regelmässigt.

8. Överföring av uppgifter utanför EU eller EES

 

Personuppgifter om den registrerade överförs inte regelmässigt utanför EU och EES.

9. Principerna för skyddande av registret

Manuellt material förvaras bakom lås i den personuppgiftsansvariges lokaler och är endast tillgängligt för Sanastos personal.

Information som har sparats digitalt har skyddats med ändamålsenliga tekniska åtgärder. Endast Sanastos personal samt systemleverantörens utsedda anställda har tillgång till registret. Tillgången till informationen förutsätter personligt användar-ID och lösenord. Sanasto förutsätter av alla systemleverantörer ändamålsenligt dataskydd samt iakttagande av principerna i personuppgiftslagen.

10. Rätten att kontrollera uppgifterna

Den registrerade har rätt att kontrollera de uppgifter i registret som gäller honom eller henne. Uppgifterna kan kontrolleras avgiftsfritt en gång per år. Om den registrerade vill få mera information om behandlingen av sina personuppgifter, kan han eller hon kontakta den ovannämnda personen som ansvarar för registerärenden. Kontrollbegäran ska lämnas med ett egenhändigt undertecknat eller på annat sätt verifierat dokument eller personligen hos den personuppgiftsansvarige.

11. Rätten att överföra information från ett system till ett annat

 

De registrerade har rätt att få de uppgifter som gäller dem och som de har skickat till den personuppgiftsansvarige i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format samt rätten att överföra dem till en annan personuppgiftsansvarig.

12. Den registrerades rätt att kräva rättelse av uppgifter

 

Den personuppgiftsansvarige rättar till, avlägsnar eller kompletterar personuppgifter i registret som med tanke på behandlingen är felaktiga, onödiga, bristfälliga eller föråldrade på eget initiativ eller utgående från ett krav som har ställts av den registrerade.

Kravet på rättelse av uppgifterna ska skickas skriftligen och som undertecknat till adressen:

Sanasto, Högbergsgatan 30 A, 5:e vån., 00130 Helsingfors

I rättelsekravet ska specificeras vilken uppgift kravet gäller.

13. Förvaring av personuppgifter

Personuppgifterna förvaras så länge som intressegruppskommunikationen med den registrerade är nödvändig för att genomföra den registeransvariges eller den registrerades berättigade intressen.  Registeruppgifterna avlägsnas omedelbart då en sådan grund för deras förvarade som överensstämmer med användningsändamålet inte längre existerar eller ifall den registeransvarige inte har skyldighet enligt lag eller annan myndighetsföreskrift att förvara uppgifterna. Uppgifterna avlägsnas också när den registrerade slutar arbeta i någon av Sanastos intressegruppsorganisationer.

14. Rätten att lämna klagomål

Den registrerade har rätt att lämna ett klagomål till den behöriga tillsynsmyndigheten, om han eller hon anser att den personuppgiftsansvarige försummar den tillämpliga dataskyddsregleringen när det gäller behandlingen av uppgifter som berör honom eller henne. Besvärsrätten begränsar inte andra administrativa medel för ändringssökande eller rättsskyddsmedel.