Ersättningsslag

UTLÅNINGSERSÄTTNING

Utlåningsersättning är upphovsrättsersättning för avgiftsfria bibliotekslån till upphovspersoner. Sanasto betalar ut utlåningsersättningar till författare. Illustratörer får utlåningsersättning från Kopiosto och musiker från Teosto.

Utlåningsersättning betalas för boklån från allmänna bibliotek och högskolebibliotek i Finland. Ersättning betalas för såväl fysiska böcker som e-böcker och e-ljudböcker. Ett undantag utgörs av högskolebibliotekens lån för vilka ersättning tills vidare betalas endast för fysiska verk.

Ersättning betalas för varje bibliotekslån och förnyelse av lån som statistikförts under året. Den lånespecifika ersättningen varierar något från år till år, och den fastställs av Sanastos styrelse. Utlåningsersättningen finansieras ur statsbudgeten.

Utlåningsersättning betalas endast för verk i verkförteckningen i OmaSanasto. Verken ska ha ISBN-nummer. Om ett verk har flera författare delas den lånespecifika ersättningen jämnt mellan dem. Översättarens andel av utlåningsersättningen är alltid hälften. Om det finns flera översättare delas översättarens andel (50 %) jämnt mellan översättarna.

För illustrerade verk betalas en mindre utlåningsersättning till författarna: för sagoböcker får författaren från Sanasto 73 %, för illustrerade böcker 41 % och för seriealbum 37,7 % av den fulla ersättningen. Utlåningsersättningen för illustratörer betalas av Kopiosto.

Utlåningsersättning betalas när det upplupna ersättningsbeloppet är minst 10 euro. Den maximala ersättningen är 32 000 euro för vanliga lån och 15 000 euro för e-lån per utlåningsår. Utlåningsersättning kan betalas retroaktivt för tre år.

 

ERSÄTTNINGAR FÖR ANVÄNDNING I RADIO OCH TV

Sanasto samlar in ersättningar för användning av litteratur i radio och tv samt sändningsföretagens e-tjänster. Ersättningarna betalas till upphovspersonerna enligt sändningsföretagens anmälningar.

Sanasto samlar också in och betalar ut ersättningar för Yle-producerat arkivinnehåll och nätpublikationer på Yle Arenan. Arkiversättning betalas för Yles programproduktioner som haft premiär för över fem år sedan och i vilka litteratur använts.

Användning i radio och tv omfattas av den så kallade avtalslicensen. Avtalslicenssystemet, som baserar sig på upphovsrättslagen, gör det möjligt för upphovsrättsorganisationen att bevilja licens även på andra upphovspersoners vägnar än de representerade upphovspersonerna. Författare har rätt att förbjuda användning av deras verk med avtalslicens genom att meddela Sanasto om detta.

 

CELIAS LJUDBOKSLÅN DVS. EGENBOKSLÅN

Statens tillgänglighetsbibliotek Celia producerar och distribuerar litteratur i ett tillgängligt format för personer med läshinder.

Sanasto betalar ut ersättning för Celias egenbokslån av ljudböcker. Med egenbokslån avses ljudböcker som Celia producerar och skickar till sina kunder. Lånaren ska själv förstöra exemplaret efter att lånetiden gått ut. Celia lämnar årligen in information om antalet utlånade verk till Sanasto. Du kan också beställa ett exemplar av Celias ljudböcker via Sanasto.

 

BIBLIOTEKS-, ARKIV- OCH MUSEIERSÄTTNINGAR (KAM)

Sanasto samlar in och betalar ut ersättningar för användning av verk vid kulturarvsinstitutioner (bibliotek, arkiv, museer). De så kallade KAM-ersättningarna baserar sig på 16 d § i upphovsrättslagen. Upphovspersoner har intjänat KAM-ersättningar till exempel i anslutning till Nationalbibliotekets digitaliseringsprojekt. Dessutom samlas KAM-ersättningar in när biblioteken använder verk på webben, till exempel när de framför verk för bokcirklar på webben.

Användning av verk vid kulturarvsinstitutioner omfattas av den så kallade avtalslicensen. Avtalslicenssystemet, som baserar sig på upphovsrättslagen, gör det möjligt för upphovsrättsorganisationen att bevilja licens även på andra upphovspersoners vägnar än de representerade upphovspersonerna. Författare har rätt att förbjuda användning av deras verk med avtalslicens genom att meddela Sanasto om detta.

 

PUBLIKATIONSERSÄTTNINGAR

Sanasto betalar ut ersättning när enskilda dikter och textutdrag används i nya publikationer, såsom fysiska och digitala läromedel.

Vi betalar ut ersättning också för användning av dikter och textutdrag i småtryck, såsom evenemangsmaterial, programblad och postkort. Sanasto betalar ut ersättning endast för användning med licens från Sanastos licensbutik.

 

ERSÄTTNING FÖR FRAMFÖRANDE

Sanasto betalar ut ersättning när dikter och textutdrag framförs offentligt till exempel på diktuppläsningsevenemang. Sanasto betalar ut ersättning endast för användning med licens från Sanastos licensbutik.

 

UTSTÄLLNINGSERSÄTTNING

Sanasto betalar ut ersättning när enskilda dikter eller textutdrag visas till exempel på konstutställningar. Sanasto betalar ut ersättning endast för användning med licens från Sanastos licensbutik.