Sanastos strategi 2024–2027

Vår strategiska uppgift

Litterära upphovspersoner har rätt till ersättning för sitt arbete

Sanastos strategiska uppgift är att försvara författarnas och översättarnas upphovsrätt och säkerställa deras ersättningar för sekundär användning av litteratur.

Litteratur bygger upp det finländska samhället och de inhemska språken. Läsande och läskunnighet är i sin tur ett villkor för demokrati. Sanastos arbete för litteraturen och upphovspersonerna säkerställer för sin del att det är lönsamt att skapa och översätta litteratur.

Under strategiperioden 2024–2027 fokuserar Sanasto på de utmaningar som digitaliseringen medför för litterära upphovspersoners utkomstmöjligheter. Trots att digitalt innehåll ger läsare nya möjligheter att ta del av litteratur kan olika former av digitalt innehåll göra det svårare för allmänheten att uppfatta upphovsrättsliga frågor. Å andra sidan kan digitala medier möjliggöra att nya målgrupper blir medvetna om upphovsrätten. Därför strävar vi under strategiperioden att öka användningen av och ersättningarna för litteratur genom att satsa på licensmarknadsföring och information om upphovsrätten .

Vi utövar samhällspåverkan för att försvara upphovspersonernas rättigheter: Sanasto säkerställer att upphovspersonernas budskap når beslutsfattarna. Sanasto har bra relationer med beslutsfattare och aktörer inom branschen.

Under strategiperioden stärker och utvidgar vi litterära upphovspersoners rätt till ersättning för sitt arbete. Våra starka sidor i detta arbete är vår kompetenta personal, breda representation, omfattande samarbetsnätverk och förtroliga relationer med beslutsfattare.

Våra strategiska prioriteringar 2024–2027

Vårt mål är att öka upphovspersonernas inkomster

 • Höjning av utlåningsersättning och koppling av den till index.
 • Utvidgning av litterära upphovspersoners inkomstbas och ökning av deras inkomster genom kartläggning av nya licensområden och -kunder.
 • Framhävande av litteraturens betydelse och främjande av bibliotekslån.
 • Utveckling av insamling, analys och delning av information om frågor som påverkar upphovspersonernas intjäningslogik.
 • Samarbete med beslutsfattare och aktörer inom litteraturbranschen.

Vision 2028

Ökad medvetenhet om litteraturens betydelse i Finland

 • en så heltäckande och teknologineutral utlåningsersättning som möjligt,
 • anslaget för utlåningsersättning har höjts med minst 1,5 miljoner euro,
 • försäljningen av Sanastos licensprodukter har ökat avsevärt,
 • vitala samhällsrelationer,
 • vi har förmedlat nyttig och intressant information om litterära upphovspersoners utkomst till beslutsfattare och våra intressenter,
 • den positiva inställningen till upphovsrättsliga frågor har ökat i samhället,
 • vår kundkrets har fortsatt att öka jämnt med 5 % om året.