Tekijänoikeuslakia päivitettiin DSM-direktiivin mukaisesti

Eduskunta hyväksyi tekijänoikeuslain muutokset maanantaina 27.2.2023. Tekijänoikeuslain uudistuksen taustalla on EU:n vuoden 2019 keväällä hyväksymä DSM-direktiivi tekijänoikeudesta ja lähioikeuksista digitaalisilla sisämarkkinoilla.

Direktiivin antamisen tavoitteena on ollut tekijänoikeuslainsäädännön modernisointi vastaamaan paremmin uusia digitaalisen yhteiskunnan vaatimuksia sekä tekijänoikeuslainsäädännön yhdenmukaistaminen EU tasolla.

Suomessa lain valmistelu käynnistyi vuonna 2019. Hallituksen esitys annettiin keväällä 2022 ja täydentävä hallituksen esitys annettiin vielä saman vuoden joulukuussa.

Tekijänoikeuslain uudistamista koskien Sanasto antoi eduskunnan sivistysvaliokunnalle lausunnot lokakuussa 2021, toukokuussa 2022 sekä joulukuussa 2022. Lausunnot ovat luettavissa nettisivuillamme.

Sanasto valvoi aktiivisesti tekijöiden etua jo DSM-direktiivin ollessa valmisteluvaiheessa EU:ssa. Tuolloin pyrittiin varmistamaan, että direktiivi olisi kirjallisuuden tekijöiden kannalta mahdollisimman hyvä.

Opetus- ja kulttuuriministeriön tiedotteen mukaan lainmuutokset modernisoivat tekijänoikeuksia monella eri tavalla. Merkittävimmillä muutoksilla edistetään digitaalisten teknologioiden käyttöä, teosten rajat ylittävää käyttöä, teosten laajempaa saatavuutta ja toimivia tekijänoikeusmarkkinoita sekä säädetään uusia vastuusäännöksiä verkkosisällönjakopalveluiden osalta.

Päivitetyn tekijänoikeuslain vaikutuksia kirjallisuuden tekijöihin:

 1. Tekijöiden ja esittävien taiteilijoiden asema
  Tekijöiden ja esittävien taiteilijoiden asemaa sopimussuhteessa vahvistetaan. Mainituilla oikeudenhaltijoilla on oikeus saada asianmukainen ja oikeasuhtainen korvaus teoksen hyödyntämisestä. Jos teosta ei ole hyödynnetty kohtuullisen ajan kuluessa oikeudenluovutusta koskevan sopimuksen tekemisestä, eikä teosta tekijän vaatimuksesta huolimatta hyödynnetä kuuden kuukauden kuluessa, tekijällä ja esittävällä taiteilijalla on oikeus peruuttaa tekijänoikeuden luovutus.
 2. Teosten käyttö tekstin- ja tiedonlouhinnassa
  Teoksesta saa valmistaa kappaleita käytettäväksi tekstin- ja tiedonlouhintaa varten. Tekstin- ja tiedonlouhinnan edellytyksenä on, että teokseen on laillinen pääsy, eli teos on esimerkiksi avoimesti saatavilla verkossa.
 3. Kaupallisesta jakelusta poistuneiden teosten käyttö kulttuuriperintölaitoksissa
  Uusi sopimuslisenssisäännös helpottaa kaupallisesta jakelusta poistuneiden teosten käyttöä arkistoissa, museoissa ja kirjastoissa. Kulttuuriperintölaitokset saavat käyttää kaupallisesta jakelusta poistuneita teoksia sopimuslisenssin nojalla ja tietyin edellytyksin tekijänoikeuden rajoituksen nojalla, jos edustavaa sopimuslisenssiorganisaatiota ei ole.
 4. Teoksen käyttö parodiassa
  Teoksen käyttöä parodiassa on pidetty aiemminkin sallittuna, jos vapaan muuntelun tuloksena on syntynyt itsenäinen ja omaperäinen teos. Jatkossa teoksia voidaan käyttää myös karikatyyrin tai pastissin yhteydessä.
 5. Etäopetus ja digitaaliset opetusmateriaalit
  Muutokset opetuskäyttöä koskeviin säännöksiin on rajattu direktiivin edellyttämiin muutoksiin, jotka koskevat erityisesti etäopetuksen tarpeita ja digitaalisia käyttömuotoja rajat ylittävissä tilanteissa. Sääntely perustuu sopimuslisenssijärjestelmään, jota täydentää rajoitussäännös siltä osin kuin saatavilla ei ole opetuksen havainnollistamiseksi tarvittavia lupia.

  Eduskunta edellyttää lausumassaan, että lainsäädännön toimivuutta arvioidaan opetus- ja tutkimuskäytön osalta oikeudenhaltijoiden, oppilaitosten ja oppilaitosten näkökulmasta ja että ministeriö valmistelee tarvittavat lainmuutokset, jos säännösten soveltamisessa havaitaan puutteita.

Lainmuutokset ehdotetaan tulevaksi voimaan 3.4.2023.

Lue lisää: OKM:n tiedote tekijänoikeuslain uudistamisesta.