Webbtillstånd för bibliotek

Tillstånd för användning av litteratur på webben

Kommunspecifikt tillstånd underlättar användning av litteratur på webben.

Tillståndet omfattar uppläsning av litteratur i videor på webben. Videor får publiceras både på bibliotekets webbplats och i bibliotekets kanaler i sociala medier. Tillståndet omfattar dessutom publicering av bokutdrag och dikter på bibliotekets webbplats och i kanaler i sociala medier.

Tillståndet omfattar endast lässtunder på webben. Med andra ord ska tillstånd för fysiska evenemang fortfarande ansökas via Sanastos tillståndsbutik.

Användnings-
anmälan

Genom omsorgsfull rapportering går ersättningarna till de upphovspersoner vars verk har använts.

Rapportera på blankett

Litteratur som används ska rapporteras. Då går användningsersättningarna till de upphovspersoner vars verk har använts.

 • Anmäl användning av verk på denna blankett. I samma anmälan kan du rapportera användning av både text och bilder.
 • Det är viktigt att göra anmälan omsorgsfullt – användarersättningarna går till de upphovspersoner vars verk använts på basis av uppgifterna i anmälan.

Vad omfattar tillståndet?

Tillståndet gäller användning av både inhemsk och utländsk litteratur på webben.

Bibliotekens uppläsningsvideor på webben

 • Uppläsning av litteratur i webbvideor (t.ex. sagostunder, poesikvällar, boktips och annan uppläsning på webben).
 • Uppläsningsvideor får publiceras på bibliotekets webbplats och dess kanaler eller videoplattformar i sociala medier (t.ex. YouTube, Vimeo, Facebook, Instagram).
 • Videorna får bli kvar på bibliotekets webbplats eller kanaler i sociala medier förutsatt att det inte är fråga om kompletta verk (t.ex. boktips är tillåtna).
 • Videor får innehålla kompletta verk om de strömmas online (t.ex. sagostund). Det är tillåtet att tillgängliggöra inspelningar i efterhand om de innehåller lite innehåll.
 • En inspelning får vara tillgänglig på webben så länge som kommunen har giltigt tillstånd.
 • Videoinspelningar på bibliotekets webbplats får länkas i kanaler i sociala medier eller på videoplattformar.
 • Biblioteket får också texta uppläsningen av ett litterärt verk om det är nödvändigt för att uppfylla tillgänglighetskraven.
 • Information om upphovspersoner och verk ska finnas i videorna (inklusive översättare).
 • Tillståndet gäller endast för uppläsningsvideor som biblioteket producerar. Biblioteksnätverk får publicera videor om alla kommuner som bildar nätverket har tillstånd.

 

Obs! Webbtillståndet gäller endast publicering på webben. För uppläsning på liveevenemang krävs separat förevisningstillstånd.

Publicering av litterära utdrag som text på webben

 • Publicering av litterära utdrag och dikter som text på bibliotekets webbplats och kanaler i sociala medier.
 • Utdraget får innehålla högst 4 000 tecken.
 • Ett textutdrag får vara tillgängligt på webben så länge som kommunen har giltigt tillstånd.
 • Verkets titel och upphovspersonens namn ska nämnas i anslutning till texten (inklusive översättare).

När behövs tillstånd inte?

 • Verk vars upphovsrätt har förfallit, dvs. det har gått 70 år från upphovspersonens dödsår, får användas utan tillstånd.
 • Du får citera ett verk i korthet utan tillstånd:
  • Citatet ska ha ett sakligt samband med den egna framställningen, till exempel åskådliggöra ett resonemang.
  • När man citerar ska man alltid nämna upphovspersonen i enlighet med god sed.
  • Läs mer om rätten att citera.

Vanliga frågor

Får ett bibliotek producera uppläsningsvideor som kan ses i sociala medier i 24 timmar? (t.ex. Stories på Instagram)

Ja. Biblioteket får distribuera videoinspelningar av lässtunder via kanaler i sociala medier förutsatt att de inte blir permanent tillgängliga för bibliotekets kunder.

Får vi som daglig serie publicera uppläsningsvideor där ett kapitel i samma bok läses tills boken tar slut?

Uppläsningsvideor i form av en daglig serie får strömmas för bibliotekskunder. Eftersom delarna tillsammans bildar ett komplett litterärt verk, får inte inspelningarna göras permanent tillgängliga på bibliotekets webbplats eller kanaler i sociala medier med stöd av tillståndet. Man får dock till exempel använda Stories på Instagram där en inspelning kan ses i 24 timmar.

Tillståndet tillåter endast strömning av uppläsningar. Hur kan vi få tillstånd för permanent tillgängliga inspelningar?

Man ska alltid avtala separat om permanent tillgängliga inspelningar genom att kontakta Sanasto eller upphovspersonen.

Vi har gamla uppläsningsvideor och andra inspelningar som vi gjort innan vi beviljades detta tillstånd. Vad får vi göra med dem?

Om videorna inte innehåller kompletta litterära verk (utan handlar t.ex. om boktips), får biblioteket behålla dem tillgängliga så länge biblioteket har gällande avtal med Sanasto. Biblioteket ska rapportera om användningen enligt tillståndsvillkoren. Om en video innehåller ett komplett litterärt verk krävs separat tillstånd antingen av Sanasto eller upphovspersonen.

Hur förhåller sig tillståndet till författarbesök?

Användningstillståndet omfattar inte arvoden för uppträdanden och ersättning för arbetstid när en upphovsperson uppträder på bibliotek. Om dem avtalas alltid separat mellan upphovspersonen och biblioteket.

Vårt bibliotek har redan avtalat med en författare om att hennes verk får användas i bibliotekets alla videor. Hur inverkar tillståndet på detta?

En författare har alltid rätt att själv avtala om användningen av sina verk (inklusive ersättningen). Om en författare har gett ett bibliotek rätt att använda ett verk i en större utsträckning än enligt Sanastos tillståndsvillkor får biblioteket använda verket enligt de villkor om vilka avtalats med författaren. Användning av verk enligt direkt avtal med författaren behöver inte rapporteras till Sanasto.

Jag citerade ett verk, måste jag rapportera om användning av verket?

Om citatet uppfyller förutsättningarna för rätten att citera enligt upphovsrättslagen behöver detta inte rapporteras. Det är då tillåtet att citera direkt med stöd av avgränsningen av upphovsrätten enligt upphovsrättslagen.

Förutsättningar för att citera:

 • Citatet ska ha ett sakligt samband med det verk eller den framställning där citatet förekommer. Citatet ska motivera egna synpunkter, kritisera andras synpunkter eller åskådliggöra en fråga. Citatet ska vara relevant med tanke på verket eller framställningen och inte endast ge texten eller framställningen mervärde.
 • Den citerade texten ska åtskiljas från den egna texten eller framställningen (t.ex. med citationstecken).
 • Det citerade verkets upphovsperson och källan ska nämnas i samband med citatet.

Hur inhämtar en kommun tillstånd?

Årstillståndet för kommuner omfattar användningen av verk vid kommunens alla bibliotek.

Upphovsrättsorganisationerna Sanasto och Kopiosto har tillsammans med Kommunförbundet upprättat en avtalsmall för webbtillstånd. Sanastos tillstånd gäller litterär text och Kopiostos tillstånd illustrationer.