Avtalsmall: Nätanvändning av litteratur

Tablettitietokone ja henkilön kädet. Kuva: Eetu Ahanen

För att man ska kunna läsa ett verk på en videoinspelning på nätet behövs det ett tillstånd. Sanasto rekommenderar att parterna alltid ska komma överens om användningstillståndet, dvs. licensen skriftligen. I den här artikeln går vi igenom vad det lönar sig att ta i beaktande när avtalet upprättas.

På nätet publiceras allt fler videoinspelningar på vilka litteratur läses upp bland annat på plattformar för sociala medier. För uppläsning av ett verk på nätet behövs ett tillstånd av textförfattaren eller rättsinnehavaren till en avliden upphovsperson. Sanasto beviljar vissa användningstillstånd, dvs. licenser, på upphovspersonernas vägnar, till exempel licenser för framförande av verk för en livepublik. Om nätanvändningen av verk måste man dock vanligen avtala direkt med upphovspersonerna. Sanasto kan bevilja nätlicenser på ett begränsat sätt bara åt bibliotek, arkiv och museer.

Det lönar sig att komma överens om användningen av verk skriftligen – detta står i såväl upphovspersonens som i användarens intresse. I den här artikeln går vi igenom 13 punkter som det lönar sig att ta i beaktande i avtalet. I slutet av artikeln kan du också ladda ner en avtalsmall som kan bearbetas.

Anvisningen och avtalsmallen är avsedda för avtal mellan upphovspersonen och användaren. Avtalet varken behandlas eller faktureras via Sanasto.

Saker att beakta när man avtalar om nätförmedlingen av verk

 1. Avtalsparterna. I avtalet antecknas först avtalsparterna. Vanligen är dessa upphovspersonen och den som använder verket (till exempel en privatperson, förening eller ett företag). Om upphovspersonens rättsinnehavare kommer överens om användningen av en avliden upphovspersons verk, nämns rättsinnehavarna här som avtalsparter.

 2. Syftet med avtalet. I avtalet kan först allmänt beskrivas vad man vill avtala om. Syftet med avtalet begränsar för sin del avtalets tillämpningsområde enligt avtalsparternas önskemål, och när man skriver ner syftet, är det vanligen också lättare för parterna att se avtalet som helhet.

 3. Fastställande av det verk som används. När man kommer överens om ett verks förmedling på nätet, måste man fastställa tillräckligt noggrant vilket verk användaren får använda på basis av licensen. När det gäller dikter, kan man skriva namnet på dikten eller de första orden i versen i avtalet. När det gäller textutdrag i prosaform ska man åtminstone nämna från vilket verk det har tagits och eventuellt hur långt utdraget är.

 4. Angivande av upphovspersonens namn Ur avtalet ska framgå vems verk det är som används. För tydlighetens skull lönar det sig att också skriva i avtalet att upphovspersonen alltid ska nämnas enligt god sed när verket används.

 5. Vilka rättigheter överlåts. Omfattningen av upphovsrättigheternas överlåtelse är en mycket viktig avtalspunkt. Upphovsrätten kan överlåtas helt eller delvis. När man kommer överens om användningen av verk på nätet (t.ex. förmedling på en plattform för sociala medier), kommer man i praktiken alltid överens om partiell överlåtelse av upphovsrätten, så kallad licens. Under denna avtalspunkt fastställs vad användaren får göra med verket. Vanligen kommer man överens om att användaren får tillverka exemplar av verket och göra dem tillgängliga till publiken på x sätt/i x kanal. Här kan för tydlighetens skull också antecknas att licensen på inget sätt begränsar upphovspersonens rätt att utnyttja sitt verk i olika sammanhang.

 6. Modifiering av verk. Vanligen gäller licensen bara användningen av verk i deras ursprungliga form. Detta betyder att användaren inte får modifiera verket utan ett separat tillstånd från upphovspersonen. Om man emellertid vill överlåta modifieringsrätten (t.ex. tonsättning av en dikt och framförande av ett musikverk), ska detta antecknas i avtalet.

 7. Licensens giltighet. När man kommer överens om nätanvändningen av verk, är det vanligen nödvändigt att komma överens om hur länge användningsrätten är i kraft, dvs. hur länge verket enligt avtalet får vara tillgängligt till allmänheten (t.ex. i YouTube).

 8. Ersättningen för användningen. I samband med en överlåtelse av användningsrätten bör man alltid avtala om en ersättning. Många saker kan påverka ersättningsbeloppet, och parterna ska förhandla om beloppet. Bland saker som påverkar ersättningens storlek kan nämnas sammanhanget (kommersiellt/icke-kommersiellt), verkens omfattning, licensens längd, den potentiella publikens storlek osv. Det är viktigt att ersättningen är rimlig och att upphovspersonen själv är nöjd med den. Upphovspersonen kan också låta bli att bevilja en licens, om parterna inte kan komma överens om ersättningen.

 9. Ersättningens betalningssätt och -tid. I avtalet lönar det sig att komma överens om hur ersättningen betalas och när användaren senast ska betala ersättningen. Om betalningen fördröjs, har upphovspersonen rätt att få dröjsmålsränta på ersättningsbeloppet.

 10. Vidareöverlåtelse av licensen. Vanligen ger upphovspersonen licensen bara till den avtalspart som nämns i avtalet. Det är alltså bra att för tydlighetens skull anteckna i avtalet att licensen inte för överlåtas vidare till en tredje part. Om upphovspersonen vill tillåta vidareöverlåtelsen, ska man komma överens om detta separat.

 11. Upphovspersonens/rättsinnehavarens ansvar. Upphovspersonen eller rättsinnehavaren svarar gentemot användaren för att han eller hon har rätt att bevilja den licens som nämns i avtalet. I detta sammanhang ska upphovspersonen till exempel ta hänsyn till förlagsavtal med kommersiella förlag, som kan begränsa upphovspersonens rätt att ingå avtal om användningen av verket med andra.

 12. Användningen av översatta verk. Om användaren vill använda översatt litteratur, måste han eller hon se till att tillståndet inte bara skaffas av översättaren utan också av författaren till originalverket. Upphovsrätten är i kraft 70 år efter utgången av det år då upphovspersonen avled. Därefter behövs ingen licens.

 13. Användning av illustrationerna i ett verk. Om någon vill använda illustrationerna i ett verk t.ex. i en videoinspelning på vilken ett litterärt verk läses upp, ska man också få tillstånd av illustratören.


Ladda ner en avtalsmall som kan bearbetas

Du får närmare anvisningar om ärenden som gäller förlagsavtal om e-böcker och ljudböcker av Sanastos medlemsorganisationer:
Finlands svenska författareförening rf
Suomen Kirjailijaliitto ry
Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto ry
Suomen tietokirjailijat ry