Sanastos kundavtal förnyas

Sanastos kundavtal uppdateras med anledning av ändringar av upphovsrättslagen. Ändringarna av upphovsrättslagen gör det möjligt att i högre grad använda verk i arkivens, bibliotekens och museernas samlingar. Rättighetskategorin som gäller arkiv, bibliotek och museer som omfattas av kundavtal utvidgas till denna del. Avtalsändringen träder i kraft 1.6.2023. Vi informerar våra kunder om detta per e-post och post.

Avtalsändringen förutsätter inga åtgärder av dig. Besluten på Sanastos årsmöte blir en del av kundavtalet, såvida kunden inte motsätter sig dem inom tre månader från Sanastos meddelande.

Vad innebär avtalsändringen i praktiken?

Sanastos kundavtal innehåller sju rättighetskategorier. I avtalet befullmäktigar kunden Sanasto att avtala om användningen av verken och samla in ersättningarna till kunden. Avtalet omfattar bland annat utlåningsersättning och förevisning av litteratur i radio och tv samt på evenemang. Avtalet begränsar inte rättsinnehavarens möjlighet att själv avtala om användningen av verk i olika sammanhang.

Den aktuella avtalsändringen är liten i praktiken. Den gäller användningen av verk vid arkiv, bibliotek och museer.

Arkiv, bibliotek och museer har redan tidigare med stöd av upphovsrättslagen till exempel kunnat digitalisera verk i deras samlingar och göra dem tillgängliga på webben. För digitalisering har tillstånd krävts av en upphovsrättsorganisation. Sanasto har avtalat om digitaliseringsprojekt med Nationalbiblioteket och betalat ut ersättning för dem till rättsinnehavare.

Upphovsrättslagen ändrades i början av april 2023. I och med ändringen kan arkiv, bibliotek och museer använda verk i deras samlingar i högre grad. De kan nu bland annat framställa exemplar av verk som inte längre distribueras kommersiellt, men detta kräver tillstånd av en upphovsrättsorganisation. Sanastos kundavtal omfattar nu ändringarna av upphovsrättslagen.

Än så länge finns det inga erfarenheter av användning av verk som inte längre distribueras kommersiellt. Det gäller att observera att Sanasto i egenskap av rättsinnehavarnas representant alltid agerar i deras intresse när avtal om användning av verk ingås. Användningstillstånd beviljas alltså inte i situationer som inte motsvarar rättsinnehavarens intressen.

Hur ändras avtalet?

Avtalstexten innehåller motsvarande juridiska formuleringar som upphovsrättslagen. Du kan ta del av terminologin på tekijänoikeus.fi.

Tidigare avtalstext:
3 § Fullmakt för förvaltningen av rättigheter
Upphovspersonen befullmäktigar Sanasto att avtala om tillgängliggörandet av sina verk för allmänheten samt att samla in, förvalta och betala ersättningar för användningen av verken inom följande områden:
– – b) Produktion och förmedling av exemplar av verk på arkiv, bibliotek och museer

Ny avtalstext:
3 § Fullmakt för förvaltningen av rättigheter
Upphovspersonen befullmäktigar Sanasto att avtala om tillgängliggörandet av sina verk för allmänheten samt att samla in, förvalta och betala ersättningar för användningen av verken inom följande områden:
– – b) Produktion och förmedling av exemplar av verk för allmänheten på arkiv, bibliotek och museer. Detta omfattar även situationer där en person kan få åtkomst till ett verk på en plats och vid en tidpunkt som personen själv väljer.
Det nya kundavtalet godkändes på Sanastos årsmöte 17.5 och träder i kraft 1.6.2023.