Upphovsrätten inom litteraturen i korthet

Känner du de litterära upphovsrättigheterna? Visste du att både författaren och översättaren får upphovsrätt till litteratur? Är det klart för dig när det behövs ett tillstånd att använda ett litterärt verk och när det inte är nödvändigt? Till den här artikeln har vi samlat grundläggande fakta om den litterära upphovsrätten. Artikeln innehåller också anvisningar om hur ett verk citeras på korrekt sätt.

Vad betyder upphovsrätt och vad skyddar den?

Upphovsrätten uppstår för ett verks upphovsperson automatiskt när verket har skapats. För att skyddas av upphovsrätten ska verket vara tillräckligt självständigt och originellt, det vill säga det ska överstiga verkshöjden. Inom litteraturen får både författaren och översättaren upphovsrätt.

Upphovsrätten skyddar verkets eget uttryck. Den skyddar inte idén, intrigen, sakinnehållet eller teorin bakom verket utan dessa kan användas fritt.

Upphovsrätten är i kraft så länge upphovspersonen (dvs. författaren eller översättaren) lever och 70 år efter utgången av dennes dödsår. Efter upphovspersonens död överförs upphovsrätten typiskt till arvingarna.

När behövs det ett tillstånd för användningen av litteratur?

En upphovsperson har rätt att bestämma hur hans eller hennes verk används. Därför behövs det för de flesta situationer där litteratur används ett tillstånd av författaren eller en upphovsrättsorganisation som företräder honom eller henne, till exempel Sanasto. Tillstånd behövs till exempel för offentligt framförande av en dikt eller ett textstycke, deras tryckning som en del av en ny publikation eller publicering för allmänheten i nätet. Också för bearbetningen av ett verk till en annan konstart behövs ett tillstånd.

När behövs tillståndet inte?

Man får citera ett verk i överensstämmelse med god sed. För framförande av ett verk behövs inget tillstånd, om det är fråga om en privat fest (t.ex. bröllop eller familjefest), om detta sker som en del av undervisningen eller på en gudstjänst. Tillstånd behövs inte heller för gratisföreställningar där framförandet av verk inte är en av de centrala punkterna under tillställningen och tillställningen ordnas inte annars heller i förvärvssyfte. Om upphovsrätten har upphört efter utgången av skyddstiden, behövs det inget tillstånd för framförandet av ett verk.

Hur citeras en text på korrekt sätt?

Rätten att göra citat har fastställts i upphovsrättslagen, och den ger möjligheten att utan ett separat tillstånd citera ett litterärt verk. Vid citeringen måste emellertid vissa principer följas:

  • Ett citat ska vara ett direkt lån ur ett verk, och det bör vara lätt att urskilja.
  • Ett citat ska överensstämma med god sed:
    • Ett citat ska ha ett sakligt samband med det verk i vilket citatet används. Med ett citat ska man till exempel motivera sina egna åsikter, kritisera andras åsikter eller illustrera någonting.
    • Citatet ska vara nödvändigt med tanke på det egna verket eller den egna presentationen, och det är inte en tillräckligt bra motivering att bara få mervärde till sin text.
    • Citatets omfattning ska också motsvara syftet med användningen. Det finns ingen exakt gräns till hur långt ett citat får vara, utan omfattningen bedöms från fall till fall.
    • Författaren av det verk som citeras måste nämnas i samband med citatet.

Till exempel i en bokrecension är ett citat ofta motiverat, om man med det vill illustrera någon detalj i verket. Däremot uppfyller till exempel citeringen av ett stycke prosa i en broschyr eller uppiggandet av en blogg med en annan persons dikt vanligen inte kriterierna för citering enligt god sed. För dessa användningssituationer kan man dock skaffa ett tillstånd, dvs. en licens av upphovspersonen eller en upphovsrättsorganisation som företräder honom eller henne, till exempel Sanasto.

Sanastos användningslicenser

Skaffa licens för användningen av litteratur från Sanasto!

Litteraturen erbjuder högklassigt innehåll för många olika situationer. Med de licenser som Sanasto erbjuder kan du till exempel framföra litteratur offentligt på olika tillställningar, trycka textstycken i materialet för evenemang av olika slag eller i nya publikationer samt använda litteratur i radio och tv.