Sanastos årsberättelse har publicerats

För Sanasto innebar året 2018 viktiga, uppnådda milstolpar och hårt intressebevakningsarbete på EU-lagstiftningsnivån. Läs vår årsberättelse (på finska).

Rekordantal kunder och samhälleligt intressebevakningsarbete

Sanastos kundantal växte kraftigt under året. Närmare 2 000 nya litterära upphovspersoner anslöt sig till Sanasto och i september överskred vårt medlemsantal 10 000.

– Detta är ett otroligt finns resultat i ett land i Finlands storleksklass! Det visar att det finns ett behov att arbeta för upphovsrättigheterna. Ju fler litterära upphovspersoner som ansluter sig till Sanasto, dess bättre kan vi betala ersättningarna till de rätta upphovspersonerna och dess starkare är vår röst, när vi främjar upphovspersonernas rättigheter, berättar Sanastos verksamhetsledare Anne Salomaa.

Det fanns också ett verkligt behov att försvara upphovsrättigheter under året: Sanasto arbetade i synnerhet för att artikel 12 i upphovsrättsdirektivet (DSM-direktivet) inom EU skulle begränsas. Artikel 12 gäller utgivarens rätt att kräva en del av ersättningarna för användningen av verket.

– Det har behövts mycket arbete för att få fram upphovspersonernas synvinkel så att den även beaktas i beslutsfattandet. Vi och andra representanter för upphovspersoner verkar ha lyckats i vårt arbete, eftersom artikel 12 inte kommer att ingå i förslaget, åtminstone inte så att medlemsländerna skulle vara tvungna att införa den. Ifall upphovsrättsdirektivet går genom, kan vi vara stolta över ordalydelsen i artikel 12. Upphovspersonernas rättigheter har tryggats i den så väl som möjligt, och det här är en stor framgång för en organisation som kommer från lilla Finland, säger Salomaa.

Vi gjorde aktivt intressebevakningsarbete också i Finland.

– Vi gav ut utlåtanden, skrev ställningstaganden och träffade beslutsfattare i upphovsrättsärenden. Det är vår uppgift att på flera olika sätt se till att lagstiftarna förstår vilken betydelse upphovsrättigheterna har för litterära upphovspersoner.

På hösten träffade Sanastos delegation riksdagens kulturutskott för att diskutera frågor som är viktiga för litterära upphovspersoner. Intressebevakningsarbete är en stor del av Sanastos verksamhet. Bilden: Marissa Tammisalo.

Årets ekonomiska indikatorer

För upphovspersoner är den synligaste delen av Sanastos arbete insamlandet och utbetalningen av upphovsrättsersättningar, i synnerhet utlåningsersättningar, som betalas ut för bibliotekslån.

Utlåningsersättningar betalas ut på basis av utlåningsstatistiken från bibliotek: år 2018 utvidgade vi antalet bibliotek som är med i utlåningsurvalet. Vår avsikt är att år 2019 få mera bibliotek i Finland med i urvalet.

Under året 2018 samlade vi in sammanlagt över 12,5 miljoner euro i upphovsrättsersättningar. Utlåningsersättningen för ett bibliotekslån var 25 cent och vi betalade ut sammanlagt 9,5 miljoner euro i upphovsrättsersättningar. Bland Sanastos kunder fick 84 % ersättningar. Läs mera (på finska)

Strategiska mål

Sanasto fortsatte även att utveckla sin licensbutik och sitt kundsystem under året. Under året uppfyllde vi dessutom de krav som EU:s dataskyddsförordning ställer och satsade på kundkommunikation samt ett rikligt utbud av information såväl på vår webbsajt som i sociala medier. Under kommande år fortsätter arbetet enligt riktlinjerna i Sanastos verksamhetsstrategi för åren 2018–2020.

– Vi vill utveckla förutsättningarna för skapande arbete och möjliggöra stabilare inkomster för personer som utför litterärt skapande arbete. Detta förverkligas genom balanserad upphovsrättslagstiftning. Lagen är balanserad när upphovsrättigheterna förvekligas oberoende teknologi och det i stället för undantag och begränsningar i upphovsrätten föredras avtal, tillståndspraxis och licensieringsmöjligeheter. Dessutom behöver vi gärningar genom vilka användningen av litteratur och läskunnighet kan främjas, konstaterar Sanastos ordförande Heikki Karjalainen.

Sanasto har som mål ett samhälle där personer som utför skapande arbete får en ersättning för sitt arbete, bra läskunnighet betraktas som medborgarkompetens och starkt upphovsrättsskydd värderas som en nationell konkurrensfördel.

***

Läs Sanastos årsberättelse (på finska).
Vi publicerar vår öppenhetsrapport i Maj.