Sanastos decemberutbetalning 2023 i siffror

Euromerkki / Sanaston tilitykset

I december månads utbetalning betalade Sanasto ut upphovsrättsersättningar till 12 365 litterära upphovspersoner för sammanlagt 8,9 miljoner euro. Betalningarna syns på kontot måndagen den 4 december 2023.

Nyckeltal

 • Största delen av de utbetalda ersättningarna var utlåningsersättningar, som i december betalades ut till ett belopp av sammanlagt 8 929 457 miljoner euro.
 • Av våra kunder fick 73 % en utbetalning av Sanasto i december.
 • Av utlåningsersättningarna betalades 4,7 % till rättsinnehavare av avlidna upphovspersoner.
 • Medeltalet för utlåningsersättningarna 2022 var 677 euro och medianen 119 euro.
 • Utlåningsersättningen, såsom även andra upphovsrättsersättningar, är skattepliktig inkomst för mottagaren. För december månads utbetalning betalade Sanastos kunder förskottsinnehållningar på 2 158 154 miljoner euro.
 • För e-lån betalades utlåningsersättningar sammanlagt 198 536 euro till 2 534 Sanastos kunder.

Utlåningsersättningen är en upphovsrättsersättning för bibliotekslån

Utlåningsersättningen är en upphovsrättsersättning som betalas ut för bibliotekslån av verk. Den är en ersättning för att verk används gratis och för den inkomstförlust som detta orsakar upphovspersonen.

Utlåningsersättningen betalas ut för verk som har en ISBN-kod och som kan lånas på allmänna bibliotek eller högskolebibliotek i Finland. Ersättning betalas för lån av både fysiska böcker och e-böcker. Tills vidare betalas ersättning dock inte för högskolebibliotekens e-lån.

Ersättningen delas ut till upphovspersoner enligt de lånesiffror som biblioteken statistikfört. Utlåningsersättningen betalas på basis av föregående års lån. Nu betalades alltså ersättningen på basis av lånen 2022. Dessutom betalades det ersättningar retroaktivt för de tre föregående åren. Den maximala ersättningen är 32 000 euro för vanliga lån och 15 000 euro för e-lån.

Ersättningen för ett lån varierar enligt verkets slag och antalet upphovspersoner:

 • Till exempel för romaner och faktaböcker får textförfattare full ersättning = 31 cent/lån.*
 • Om ett verk har flera författare, delas ersättningen jämnt ut mellan författarna.
 • En översättare får 50 % av ersättningen per verk = 15,5 cent/lån.**
 • Om det finns flera översättare, delas hälften av ersättningen jämnt ut mellan översättarna.
 • Om ett verk innehåller massor med bilder, är ersättningen lägre, eftersom illustratörer får utlåningsersättning från Kopiosto.
 • En författare av en sagobok får 73 % av den fulla ersättningen = 22,63 cent/lån
 • En författare av en bilderbok får 41 % av den fulla ersättningen = 12,71 cent/lån
 • En författare av en seriebok får 37,7 % av den fulla ersättningen = 11,69 cent/lån

Utlåningsersättningarna i decemberutbetalningen 2023

Utlånginsersättningsanslaget 2023 från statens budget är 14,2 miljoner euro (netto). Litet över 84 % av detta belopp betalas till textförfattare via Sanasto. Hela anslaget betalas inte genast utan en del lämnas kvar och väntar på upphovspersoner som registrerar sig senare.

Utlåningsersättningsanslaget för olika år betalas retroaktivt ut till sådana upphovspersoner som först nu blivit kunder hos Sanasto eller för verk vars upphovspersoner först nu har lagt dem till sin verkförteckning, som utbetalningen av ersättningar baserar sig på. De får ersättningar retroaktivt för de tre föregående åren.

I utbetalningen betalades utlåningsersättning från olika års anslag enligt följande:

Utlåningsersättningsanslaget 2023: 8 369 331,13 € (31,0 cent/lån)
Utlåningsersättningsanslaget 2022: 136 912,6 € (31,0 cent/lån)
Utlåningsersättningsanslaget 2021: 93 908,34 € (32,0 cent/lån)
Utlåningsersättningsanslaget 2020: 75 919,87 € (26,0 cent/lån)

Sammanlagt 8 676 071,94 

Utlåningsersättningar slutar att gälla tre år efter slutet av året för deras insamlande, ifall de inte kan betalas ut till den upphovsperson som de hör till. De ersättningar som inte har delats ut betalas som tilläggsbetalningar till de Sanasto-kunder vars verk har lånats ut under året i fråga. Tilläggsbetalningarna betalar Sanasto ut i årets andra utbetalning.

Andra ersättningar

Utöver utlåningsersättningar betalade vi även ut andra ersättningar i december:

Radio- och tv-användningsersättningar 13 526,03 €
Ersättningar för framförande 3 340,33 €
Ersättningar för publicering 31 793,92 €
Celia-egenbokslån 6168,73 €
Biblioteks-, arkiv- och museiersättning 20,22 €

Mera information om alla ersättningar som vi betalade ut hittar du här.

Förvaltningsutgifter

Av de ersättningar som Sanasto samlat in tas ut ett belopp för utgifter, om vars storlek Sanastos styrelse beslutar årligen. Dessa medel används till fullo för att täcka kostnaderna för Sanastos verksamhet.

År 2022 tog Sanasto ut 11,1 % av utlåningsersättningarna och 9 % av de övriga upphovsrättsersättningarna för förvaltningen.

E-utlåningsersättningarnas fördelning i december 2023

0–9,99 €: 1 227 mottagarna (48,4 %)
10–49,99 €: 625 mottagarna (24,7 %)
50–99,99 €: 246 mottagarna (9,7 %)
100–499,99 €: 365 mottagarna (14,4 %)
500–999,99 €: 42 mottagarna (1,7 %)
1 000–4 999,99 €: 27 mottagarna (1,1 %)
5 000–: 2 mottagarna (0,1 %)

Sammanlagt 2 534 mottagarna.