DSM-direktivets behandling fortskrider – EU:s ordförandeland offentliggör ett kompromissförslag

Rivi kirjoja

Direktivet för den digitala inre marknaden (DSM) behandling nådde följande skede, när EU:s ordförandeland Estland offentliggjorde ett kompromissförslag för direktivet. 

Representanter för EU-medlemsländerna har förhandlat om DSM-direktivets innehåll i cirka ett år. På basis av förhandlingarna har ordförandelandet Estland gjort upp kompromissförslag som nu utgör grunden för fortsatta förhandlingar.

Ordförandelandets kompromissförslag går ut på att kommissionens ursprungliga förslag till artikel 12, som gäller utgivarens rättighet till ersättning, har preciserats på så sätt att också utlåningsersättningen nämns specifikt.

Article 12: Claims to fair compensation

”Member States may provide that where an author has transferred or licensed a right to a publisher, such a transfer or a licence constitutes a sufficient legal basis for the publisher to be entitled to a share of:
(a) the compensation for the uses of the work made under an exception or limitation to the transferred or licensed right;
and
(b) the remuneration for public lending provided for in Article 6(1) of Directive 2006/115/EC.”

”Vi oroar oss för att utlåningsersättningen nu nämns specifikt i artikeln”, säger Sanastos verksamhetsledare Anne Salomaa. Både i Finland och i många andra europeiska länder är utlåningsersättningen enligt lagen en ersättning som betalas författaren och i Finland säger lagen uttryckligen, att upphovsmannen inte kan överlåta sin rätt till ersättning”, konstaterar Salomaa.

”Det är emellertid bra att ordförandelandets förhandlingsförslag bibehåller de nationella prövningsbefogenheterna”, påpekar Salomaa. Därtill föreslås ett tillägg i form av en mening i direktivets inledningsmening 36, där man betonar medlemsländernas prövningsbefogenheter samt möjligheten att erlägga ersättningen enligt nationellt mönster.

Undervisnings- och kulturministeriet håller med Sanasto i ärendet.

”Jag vill betona, att förhandlingarna ännu pågår. Finland arbetar för att medlemsländernas prövningsbefogenheter bibehålls i artikel 12 och att DSM-direktivet inte påverkar utlåningsersättningen i Finland”, säger kulturminister Sampo Terho.

Sanasto arbetar tillsammans med europeiska litterära upphovsrättsorganisationer för att artikeln stryks från direktivförslaget.” Ifall det är omöjligt att stryka artikeln, bör den ovillkorligen bibehålla medlemsländernas prövningsbefogenheter och den ursprungliga formuleringen får inte ändras så, att den missgynnar innehavaren av upphovsrätten”, betonar Salomaa.

Förlagen i Finland på författarnas sida

Finlands Förlagsförenings verksamhetsledare Sakari Laiho sade i en intervju till Lännen Media, att finländska förlag, oavsett direktivförslaget, stöder en lösning som innebär att utlåningsersättningen också i fortsättningen är en ersättning som betalas åt författarna.

”Det gläder mig mycket att författare och förlag i Finland är överens om saken. Jag tycker att det vore fint om författare och förlag i Finland skulle ge en gemensam kommuniké om detta till parlamentarikerna i Europa”, föreslår Salomaa.

Sanasto träffade europaparlamentariker

I mitten av september reste en grupp representanter för Sanasto till Strasbourg för att besöka vissa europarlamentariker. Gruppen bestod av författare, bl.a. Sofi Oksanen, Juha Itkonen och Jarkko Tontti samt Sanastos ordförande Virpi Hämeen-Anttila och viceordförande Heikki Karjalainen.

De finländska europarlamentarikerna ansåg att det just nu är aktuellt att påverka DSM-direktivet, medan behandlingen ännu pågår.” Vi har fått en tydlig signal av EU:s beslutsfattare: ärendet har tagits upp vid rätt tidpunkt”, konstaterar Salomaa.

Följande steg innebär att direktivberedningen går vidare till utskottet för rättsliga frågor för omröstning.” Man bör notera att ärende ännu behandlas”, understryker Anne Salomaa.” Vi gör, i samråd med andra europeiska upphovsrättsorganisationer, vårt bästa för att upphovsrättsinnehavarnas ställning inte skall försämras.”

Sanasto följer ärendet och informerar om direktivets behandling och hur den fortskrider.