DSM-direktivförslagets artikel 12 hotar författares och översättares upphovsrättsersättning

Kirjarivi

Inom EU pågår för närvarande ett lagberedningsarbete som är oroväckande för litterära upphovsmän. Sanasto har å finländska författares vägnar motsatt sig projektet sedan hösten 2016. Det gäller DSM, europeiska kommissionens förslag till direktiv om den digitala inre marknaden, i synnerhet artikel 12 i förslaget.

Förslag till artikel 12: Krav på skälig ersättning

”Medlemsstaterna får föreskriva att om en upphovsman har överlåtit eller licensierat en rättighet till en utgivare, utgör överlåtelsen eller licensen en tillräcklig rättslig grund för utgivaren att göra anspråk på en andel av ersättningen för användningen av verket inom ramen för ett undantag eller en inskränkning i den rättighet som överlåtits eller licensierats.”

Det föreslagna DSM-direktivets artikel 12 gäller utgivares ersättningsrätt. Artikel 12 utgör en grund för utgivaren att göra anspråk på en andel av ersättningen för distribution.

Regel har uppstått som en reaktion på det s.k. Reprobelfallet, där utgivarnas ställning som rättsinnehavare ifrågasattes i vissa fall som avsåg rätten till ersättning för distribution. Som en följd av beslutet i fallet, yrkade utgivarna på nya närstående rättigheter samt rätten till anspråk på en andel av ersättningen för distribution.

Inom EU har olika medlemsstater mycket olika rättsliga lösningar och konventioner vad beträffar begränsningar, undantag och fördelning av ersättning och regleringens effekt har inte bedömts i tillräcklig utsträckning. Artikelförslaget avlägsnar inte skillnaderna mellan medlemsländerna, utan skapar förvirring.  I Finland är exempelvis utlåningsersättningen en ersättning som betalas till en enskild upphovsman och som inte kan överlåtas.

”Vi är mycket förvånade över att utgivare i Europa så bestämt kräver en förändring som skulle innebära en avsevärd försvagning av upphovsmännens ställning och ersättningen för deras arbete. Det är också mycket förargligt att lagberedelsearbetet går vidare utan att kommissionen gör en grundlig utvärdering av effekten på verksamhetsmodeller och avtalspraxis som under årens lopp har utvecklats i de olika länderna. I det här sammanhanget ställer artikeln författarna och förlagen mot varandra på ett otrevligt sätt”, menar Sanastos verksamhetsledare Anne Salomaa.

Artikelns formulering är oklar och ger upphov till ett flertal frågor kring tillämpningsområde, terminologi och rättigheternas natur. En dylik lag skulle innebära en allvarlig kränkning av grunden till upphovsrätt samt avtalsfriheten och skulle ytterligare försvaga författarnas ställning mot förlagen.

  • Statsrådets U-skrivelse om DSM-direktivförslaget
    Statsrådet har i sin U-skrivelse uttryckt åsikten att artikel 12 skulle ha en negativ inverkan på litterära upphovsmäns ekonomiska intresse. Skrivelsen konstaterar därtill att den sammantagna inverkan av många olika åtgärder i direktivförslaget till stora delar förblir oklar och att direktivförslaget i kombination med övriga upphovsrättsdirektiv skulle göra EU:s upphovsrättslag till en fragmenterad helhet.
  • Sanastos utlåtande om DSM-direktivförslaget till Kulturutskottet (på finska)
    I sitt utlåtande betonar Sanasto att ingen lag skall ge upphov till rättigheter för utgivare att distribuera ett verk. Sanasto katsoo, että artikla 12 tulisi poistaa direktiiviehdotuksesta.
  • Kulturutskottets utlåtande om DSM-direktivförslaget (på finska)
    Kulturutskottets utlåtande betonar, att förlagens ersättningsrättigheter inte är något som EU kan ålägga medlemsländerna att efterfölja och upphovsmännens ställning inte kan försvagas utan skäl.

Direktivförslaget behandlas under hösten

Europaparlamentet behandlar DSM-direktivförslaget i tre utskott, av vilka ett fungerar som huvudutskott. DSM-direktivet behandlas utskottet för kultur och utbildning (CULT), utskottet för inre marknaden och konsumentskydd (IMCO) samt utskottet för rättsliga frågor (JURI), som är huvudutskottet.

Utskottet för inre marknaden och konsumentskydd tog inte ställning till artikel 12. Däremot föreslog utskottet för kultur och utbildning att artikeln skulle omformuleras så, att den är binder medlemsländerna. Utskottet preciserade därtill sitt förslag på ett sätt som utökar förlagens rättigheter som definieras i artikeln.

Parallellt med utskottsbehandlingen förhandlar medlemsländerna också sinsemellan om direktivförslaget. Ordförandelandet Estland offentliggör inom kort sitt förslag till formuleringen av DSM-direktivet.

EU-länderna har kommit till olika lösningar, bland annat beträffande utlåningsersättning. Ifall lagförslaget skulle godkännas i en form som binder medlemsländerna, och ifall artikeln skulle nämna utlåningsersättningen, kunde följden bli att bokförlag kunde göra anspråk på en del av den utlåningsersättning som tillhör författaren.

”Sanasto föreslår att artikel 12 stryks ur direktivutkastet, eftersom den saknar rättslig eller annan acceptabel grund. Ifall det är omöjligt att stryka artikeln, bör den ovillkorligen bibehålla medlemsländernas prövningsbefogenheter och den ursprungliga formuleringen måste stå kvar”, betonar Salomaa.

Utskottet för rättsliga frågor behandlar enligt gällande tidtabell direktivförslaget i oktober, och Europaparlamentet skall rösta om direktivet före årsskiftet.

Sanasto följer ärendet i Europaparlamentet och informerar om direktivets behandling och hur den fortskrider.