Sanasto försvarar upphovspersoner i föränderliga tider – strategi för 2024–2027 

Mustepullo ja sulkakynä kierrevihkon päällä.

Sanasto har offentliggjort sin nya strategi. Under de fyra följande åren fokuserar Sanasto på att öka upphovspersonernas inkomster. Dessutom anser vi att det är viktigt att samhället i högre grad ska förstå hur viktig litteraturen och läskunnigheten är.  

Åren 2024–2027 fokuserar Sanasto på att bemöta omvälvningarna på litteraturfältet. En av de största utmaningarna på hela fältet är digitaliseringen som har förändrat människornas läsvanor. Samtidigt har de litterära upphovspersonernas inkomster minskat, vilket gör det svårare att skapa nya verk. 

Höjning av anslaget för utlåningsersättning, utvidgning av upphovspersonernas inkomstbas och framhävande av litteraturens betydelse utgör centrala delar av Sanastos strategi. När det gäller anslaget för utlåningsersättning har Finland halkat efter de övriga nordiska länderna: anslaget höjdes förra gången för åtta år sedan. 

Under den förra strategiperioden fokuserade vi på bland annat främjande av upphovspersonernas intressen genom ändringar av upphovsrättslagen, en grundlig förnyelse av nättjänsten OmaSanasto, utveckling av användningslicenser samt genom att nå fler upphovspersoner. De centrala målen i den föregående strategin har uppnåtts. 

”Sanastos föregående strategi utarbetades före pandemin, kriget i Ukraina och inflationen. Även inom bokbranschen var läget helt annat. Under den här strategiperioden är upphovspersonernas möjlighet att försörja sig genom eget arbete den absolut största utmaningen”, konstaterar Sanastos verksamhetsledare Niina Vettensola

Sanastos strategiska fokusområden 2024–2027: 

 • Höjning av utlåningsersättningen och indexkoppling av den 
  Sanastos mål är en så heltäckande och teknologineutral utlåningsersättning som möjligt. Anslaget för utlåningsersättning har legat på samma nivå sedan 2016. Vi strävar efter att höja anslaget med minst 1,5 miljoner euro.  
 • Utvidgning av litterära upphovspersoners inkomstbas och ökning av inkomsterna 
  Under strategiperioden strävar Sanasto efter att utvidga försäljningen av licensbelagda produkter. Vi söker aktivt efter nya licensområden och -kunder och satsar på marknadsföring. Ett annat mål är att åstadkomma en så heltäckande och teknologineutral utlåningsersättning som möjligt. Vi vill att e-bokhyllor ska omfattas av e-utlåningsersättning. 
 • Framhävande av litteraturens betydelse och upprätthållande av bibliotekslån 
  Litteraturen bygger upp det finländska samhället och språket – läsande och läskunnighet är livsvillkor för demokratin. Biblioteken spelar en viktig roll i upprätthållandet av läskunnigheten och -intresset. Vi samarbetar med aktörer inom biblioteksväsendet för att öka läsintresset och trygga det finländska biblioteksväsendet. 
 • Utveckling av insamling, analys och delning av information 
  Sanasto är en expertorganisation med aktuell information om bokbranschen, biblioteken och de litterära aktörernas ställning och utkomst. För att försvara upphovspersonernas rättigheter utövar vi samhällspåverkan och samlar in och delar tillförlitlig information om frågor som påverkar upphovspersonernas intjäningslogik. 
 • Samarbete med aktörer inom bokbranschen och beslutsfattare 
  Sanasto är Finlands största organisation på det litterära fältet enligt antalet kunder. Vi ser till att upphovspersonernas budskap når beslutsfattarna, och vi samarbetar aktivt med andra aktörer inom bokbranschen. 

Sanastos styrelse och verksamhetsledare följer upp uppnåendet av de strategiska målen.