Vi söker efter dessa upphovspersoner – se listan

Tiimalasi paperipinon päällä.

Sanasto samlar centraliserat in vissa upphovsrättsersättningar till upphovspersoner inom litteratur. Vi publicerar årligen en lista över författare och översättare med obetalda upphovsrättsersättningar. Upphovspersonerna har ännu inte registrerat sig i Sanasto. 

Sanasto försöker aktivt nå upphovspersoner med influtna upphovsrättsersättningar. Vi hinner dock inte personligen kontakta alla upphovspersoner eller alternativt har vi inte deras kontaktuppgifter.

För att nå dessa upphovspersoner publicerar vi årligen en lista över de författare och översättare till vilka upphovsrättsersättningar influtit. Dessa upphovspersoner har ännu inte registrerat sig i Sanasto. Om upphovspersonen har avlidit försöker vi nå de nuvarande rättsinnehavarna som i allmänhet är upphovspersonens arvingar.

Den nedre utbetalningsgränsen för ersättningen är 10 euro, och Sanasto ger information om de exakta beloppen. Listan beaktar också ersättningar för användning av litteratur i bland annat radio och tv. Ersättningarna har influtit fram till slutet av 2022. På listan finns alla upphovspersoner vars verk har använts och användningen rapporterats till Sanasto. Listan innehåller både inhemska och utländska upphovspersoner. När det gäller översatta verk nämns den ursprungliga upphovspersonen eller översättaren beroende på vem ersättningen tillhör.

Ta del av listan över upphovspersoner.

Obs! Utlåningsersättningar finns inte med på listan, eftersom vi för beräkningen av dem behöver upphovspersonens verkförteckning och antal upphovspersoner samt deras roll i respektive verk. Om dina verk lånas från bibliotek rekommenderar vi att du registrerar dig i Sanasto.

Hur får jag ersättningen?

Om du hittar ditt namn och ditt verk på listan rekommenderar vi att du registrerar dig i Sanasto. Om du hittar en avliden upphovsperson som du representerar på listan kan du kontakta oss på den här blanketten.

Varför finns det avlidna upphovspersoner på listan?

Upphovsrätten gäller i 70 år efter upphovspersonens dödsår. I allmänhet övergår en avliden författares eller översättares upphovsrätt till arvingarna, och då betalas upphovsrättsersättningarna till dem. På listan kan det också finnas vissa upphovspersoner från vars frånfälle det gått över 70 år, eftersom listan innehåller alla upphovspersoner vars verk har använts och användningen rapporterats till Sanasto. Ersättningar betalas dock inte för användningen av dessa verk.

Vad sker med obetalda ersättningar?

Upphovsrättsersättningar som Sanasto samlar in utbetalas i regel i tre års tid, och under denna tid strävar vi efter att nå upphovspersonerna. Om ersättningen inte kan betalas ut inom den lagstadgade preskriptionstiden preskriberas ersättningen. Sanastos årsmöte beslutar om användningen av preskriberade upphovsrättsersättningar, och Sanasto informerar om användningen i rapporten om öppenhet på Sanastos webbplats. Årsmötet kan besluta att en del av de preskriberade upphovsrättsersättningarna används för gemensamma ändamål som indirekt gynnar upphovspersoner. Läs mer om Sanastos utbetalningsregler.

Hur säkerställer Sanasto dataskyddet?

Vi värnar om upphovspersonernas dataskydd. I regel publicerar vi endast statistik av allmän karaktär över ersättningar som Sanasto samlat in, och information om upphovspersonernas personliga ersättningsbelopp är inte offentlig. På listan Vi söker efter dessa upphovspersoner publicerar Sanasto endast upphovspersonens namn och det använda verkets titel, om vi känner till den. Information om ersättningsbelopp publiceras inte. Lagen om kollektiv förvaltning av upphovsrätt som reglerar upphovsrättsorganisationer ålägger Sanasto att publicera informationen i denna omfattning för att vi i så hög grad som möjligt ska nå de upphovspersoner som är berättigade till ersättning. Läs mer om Sanastos dataskyddspraxis.